Logotyp Jordbruksverket

Anvisningar för att besvara Strukturundersökningen

Här kan du få hjälp med hur du ska besvara Strukturundersökningen 2023.

Har du fått flera brev?

Har du fått flera brev

Om du har fått fler än ett brev (med olika användar‑ID) till ett jordbruk som drivs under samma driftsledning behöver du bara svara på undersökningen en gång. Välj då ett av dina användar‑ID att svara med.

Ta det/de användar‑ID som du inte använder vid ditt svar på undersökningen och fyll i det på framsidan av den blankett som du skickar in. I e‑tjänsten fyller du i dem på första frågan. Användar‑ID hittar du på informationsbladet eller blankettens framsida.

Om du gör detta så slipper du få en påminnelse för det användar‑ID du inte lämnat in uppgifter för.

1. Behöver du svara på undersökningen?

1. Behöver du svara på undersökningen?

Svara på om du har bedrivit jordbruk eller inte under 2023.

  1. Om du har bedrivit någon verksamhet som täcks in av alternativen, kryssar du i den eller de "Ja"-rutor som passar och fortsätter sedan med fråga 3 och resten av enkäten.
  2. Om du inte har bedrivit någon verksamhet som täcks in av alternativen kryssar du i alla tre "Nej"-rutor. Fyll sedan i orsaken till detta under fråga 2 samt eventuellt nya kontaktuppgifter i fråga 3 (om jordbruket till exempel har nya ägare). Du är nu klar och kan skicka in dina uppgifter.
Förklaring av begrepp
BegreppFörklaring
ÅkermarkMark som är lämplig att plöja. Den kan användas till växtodling, bete eller ligga i träda.
BetesmarkMark som är lämplig för bete men som inte är lämplig att plöja.
JordbruksmarkSumman av åker- och betesmark.
TrädgårdsodlingOdling av köksväxter, bär, frukt samt plantskole- och prydnadsväxter, men inte potatis, konservärtor eller torkade ärtor och bönor.

2. Om du svarat "Nej" på alla alternativ i fråga 1

2. Om du svarat "Nej" på alla alternativ i fråga 1

Om du svarade nej på alla tre alternativen i fråga 1 så fyller du i orsaken här.

3. Jordbrukare och kontaktperson

3. Jordbrukare och kontaktperson

Kontrollera de förtryckta uppgifterna. Om de inte stämmer kryssa i respektive "Ta bort"-ruta och fyll i dina nya uppgifter. Om du inte längre brukar jordbruket skriver du in den nya brukarens personuppgifter.

Om jordbruket drivs som ett dödsbo ska dödsboet anges som jordbrukare, inte förvaltaren eller någon av de enskilda delägarna i dödsboet.

Jordbrukaren är den person som har ekonomiskt och juridiskt ansvar för jordbruket.

4. Ytterligare kontakter med Jordbruksverket

4. Ytterligare kontakter med Jordbruksverket

Här vill vi få in personnummer och/eller namn på de personer som nu eller tidigare har representerat jordbruket i kontakter med Jordbruksverket. Det kan vara i samband med rapportering i CDB, anläggningsnummer (PPN/SE-nummer) eller SAM‑ansökan. Konsulter räknas inte som representanter.

Kontrollera de förtryckta uppgifterna, kryssa i "Ta bort" för de personer som inte längre är aktuella och skriv in nya personer som tillkommit.

Uppgifterna är viktiga för att vi ska kunna hämta så många uppgifter som möjligt ur våra register till denna och andra undersökningar. På så sätt kan vi till exempel hämta uppgifter om grödarealer från SAM och uppgifter om antal nötkreatur från CDB. Då behöver inte du ge oss den informationen i denna undersökning.

5. Driftsledare på jordbruket

5. Driftsledare på jordbruket

Vem är driftsledare på jordbruket?

Driftsledaren är den person som är ansvarig för jordbrukets dagliga drift.

Svara på denna fråga genom att redovisa vem som är driftsledare på företaget. Om flera delar på ansvaret, välj den som lägger mest arbetstimmar i jordbruksverksamheten.

Alternativ

Kategori

Förklaringar

Jordbrukaren (avser samma som i fråga 3)

Jordbrukare är den personen som har ekonomiskt och juridiskt ansvar för jordbruket.

Make/maka/sambo till jordbrukaren


Annan familjemedlem till jordbrukaren

Barn och barnbarn (födda senast år 2007), föräldrar, far- och morföräldrar samt syskon med partners.

Annan stadigvarande sysselsatt

Regelbundet sysselsatt i företaget under perioden juni 2022–maj 2023, som inte passar in under ovan nämnda kategorier.

Flera driftsledare på jordbruket?

Om flera familjemedlemmar delar på ansvaret för den dagliga driften på jordbruket, redovisa då om ansvaret delas med make/maka/sambo till jordbrukaren eller en annan familjemedlem.

Uppgifter om driftledaren

Redovisa kön, födelseår, vilket år som driftsledaren blev driftsledare samt antalet arbetstimmar som driftsledaren lägger ner i jordbruket under ett år.
Markera också om driftsledaren har gått någon form av yrkesinriktad fortbildning under perioden juni 2022–maj 2023.

6. Kundnummer enligt SAM 2023

6. Kundnummer enligt SAM 2023

Fyll i kundnumren från SAM-ansökan 2023 för samtliga SAM-ansökningar som gäller den mark som jordbruket brukar. Det gäller även mark som någon annan sökt stöd för. Fyll i hela kundnumren, som består av 1–2 länsbokstäver följt av 2–5 siffror.

7. Brukade arealer

7. Brukade arealer

Från SAM-ansökan hämtar vi totala arealer och arealer per gröda. Uppgifter om arrenderade arealer, skog och övrig mark kan vi inte hämta från något register. Det gäller även arealer som det inte söks stöd för.

Här vill vi veta hur stora arealer mark som jordbruket brukade den 1 juni 2023.

Räkna med ägd och arrenderad mark (även gratisarrenden), men räkna bort mark du arrenderar ut. Redovisa all mark, oavsett om du sökt stöd för den eller inte. Mark som ligger i träda samt åkermark som används till bete redovisas som åkermark.

Förklaringar
BegreppFörklaringar
ÅkermarkRedovisa all mark du brukar som är lämplig att plöja, oavsett om den används till växtodling, energiskog, bete eller om den ligger i träda. Inkludera arrenderad mark (även gratisarrenden), men räkna bort den mark som arrenderas ut till någon annan.
-varav arrenderad åkermarkRedovisa hur mycket av den åkermark jordbruket brukar som arrenderas från någon annan, inklusive gratisarrenden.
BetesmarkRedovisa all mark du brukar som är lämplig för bete, men som inte är lämplig att plöja. Slåtteräng ingår i betesmark. Inkludera arrenderad mark (även gratisarrenden), men räkna bort den mark du arrenderar ut.
-varav arrenderad betesmarkRedovisa hur mycket av den betesmark du brukar som du arrenderar av någon annan, inklusive gratisarrenden.
Ägd skogsmarkRedovisa hur mycket skogsmark du äger. Skogsmark är mark som i huvudsak används för virkesproduktion. Energiskog redovisas som åkermark.
Övrig markRedovisa all mark som företaget har tillgång till men som inte är
lämplig för vare sig växtodling, bete eller virkesproduktion. Exempel på sådan mark är:
  • Tomtmark, gårdsplaner, mark för ekonomibyggnader
    och exploateringsmark
  • skogsimpediment och kraftledningsgator
  • åkerholmar och diken
  • vägar och fältvägar
  • golfbanor och annan mark.
Du kan uppskatta arealen övrig mark genom att dra ifrån arealerna åker-, betes- och skogsmark från företagets totala tillgängliga areal.

8. Trädgårdsodling

8. Trädgårdsodling

Redovisa hur stor frilandsareal och/eller växthusyta som företaget använder för odling av olika typer av trädgårdsväxter till försäljning.

Som trädgårdsväxter räknas köksväxter, bär, frukt, plantskoleväxter och prydnadsväxter av alla slag, men inte potatis, konservärtor eller bönor och ärtor för torkning.

Om du skördat flera omgångar från samma areal redovisar du bara den
största omgångens areal (inte summan av omgångarnas areal).

Som tunnel räknas fasta eller flyttbara tunnlar som man kan stå under, inte plast som ligger på marken.

Förklaringar
BegreppFörklaring
Frilandsareal utan tunnel, hektarHär redovisar du arealen för odling av trädgårdsväxter på friland, där du inte använt tunnlar när du odlat. Arealen redovisas i hektar.
Frilandsareal med tunnel, hektarHär redovisar du arealen för odling av trädgårdsväxter på friland som under hela eller större delen av odlingen skett under tunnel. Arealen redovisas i hektar.
Växthusyta med odling, kvadratmeterRedovisa den växthusyta som använts för odling av trädgårdsväxter. Tunnelodling på friland redovisar du inte här utan under Frilandsodling med tunnel. Ytan redovisas i kvadratmeter.

9. Certifierad ekologisk produktion

9. Certifierad ekologisk produktion

Om jordbruket bedriver ekologisk odling eller djurhållning redovisar du kundnumret hos det kontrollorgan som jordbruket är anslutet till. Vi kan då hämta uppgifter om din ekologiska produktion från ditt kontrollorgan vilket gör att du inte behöver lämna detaljerade uppgifter i denna undersökning.

Redovisa även om jordbruket har konventionell odling och/eller djurhållning.

10. Bevattning av jordbruksmark

10. Bevattning av jordbruksmark

Redovisa om du har haft tillgång till utrustning för att bevattna någon del av din jordbruksmark (åker- och betesmark, men inte växthusodlingar) under 2023. Om så var fallet redovisar du också hur stor areal du i så fall kunde bevattna.

I frågan Har jordbruket tillgång till utrustning för bevattning? redovisar du om jordbruket hade tillgång till bevattningsutrustning under 2023. Om “Nej”, gå vidare till fråga 11.

I frågan Hur stora arealer jordbruksmark kan bevattnas med den bevattningsutrustning och den normala vattentillgången som jordbruket har? redovisar du hur stor areal av jordbrukets brukade jordbruksmark (åker- och betesmark) som kan bevattnas med den utrustning och vattentillgång som jordbruket har.

11. Jordbruket bedriver djurhållning av nötkreatur, grisar, får, fjäderfä eller hästar.

11. Jordbruket bedriver djurhållning av nötkreatur, grisar, får, fjäderfä eller hästar.

Om jordbruket inte bedriver någon djurhållning svarar du ”Nej”. Gå därefter till fråga 12 om anläggningsnummer, du är sedan klar och kan skicka in dina uppgifter.

12. Anläggningsnummer (tidigare produktions­plats­nummer/PPN/SE‑nummer)

12. Anläggningsnummer (tidigare produktionsplatsnummer/PPN/SE-nummer)

Kontrollera att eventuella förtryckta nummer stämmer och att inga nummer saknas. Om något av de förtryckta numren är fel sätt då ett kryss i rutan ”Ta bort” efter numret. Om det finns fler anläggningsnummer än de som är förtryckta på jordbruket, fyll då i de som saknas. För nötkreatur inhämtar vi samtliga uppgifter om antal djur från nötkreatursregistret (CDB).

13. Antal grisar (1 juni 2023)

13. Antal grisar (1 juni 2023)

Redovisa antalet grisar av olika slag som fanns på jordbruket den 1 juni 2023. Om jordbruket tillfälligt hade färre antal slaktgrisar än normalt just den 1 juni, redovisar du också hur många grisar som ingår i en normal uppfödningsomgång.

För uppfödningssystem med pooler eller ringar och satellitbesättningar ska poolerna och ringarna redovisa antalet suggor medan satellitbesättningarna ska redovisa antalet smågrisar.

14. Antal får och lamm (1 juni 2023)

14. Antal får och lamm (1 juni 2023)

Här redovisar du hur många tackor, baggar och lamm som fanns på jordbruket den 1 juni 2023. Som tackor och baggar räknas de får som är ett år eller äldre vid räkningsdatumet, medan samtliga djur som är yngre än ett år räknas som lamm.

Fyll även i antalet lamm som är födda under 2023.

15. Antal fjäderfän (1 juni 2023)

15. Antal fjäderfän (1 juni 2023)

Redovisa antalet fjäderfän som fanns på jordbruket den 1 juni 2023. Om jordbruket hade färre höns eller slaktkycklingar än normalt den 1 juni (på grund av uppehåll mellan omgångar eller liknande), redovisar du också hur många höns respektive slaktkycklingar som ingår i en normal uppfödningsomgång.

Som höns räknas både höns för uppfödning av kycklingar och höns för äggproduktion.

16. Antal hästar (1 juni 2023)

16. Antal hästar (1 juni 2023)

Redovisa det totala antalet hästar, både egna och andras, som betade på jordbrukets mark eller fanns i jordbrukets stall den 1 juni 2023.

Räkna inte med egna hästar som var på bete på någon annans mark eller som var placerade i någon annans stall den 1 juni 2023.