Logotyp Jordbruksverket

Välkommen på EKO-resan 2024 till Gästrikland och Uppland 3‑4 september

En studieresa för rådgivare inom ekologiskt lantbruk. Vi kommer att få se flera intressanta ekologiska gårdar och en rad olika produktionsgrenar.

Allmän information

Under två dagar besöker vi gårdar med bland annat mjölkkor, dikor, värphöns, får och växtodling. Vid ett besök medverkar Åsa Odelros som är erfaren fjäderfärådgivare och berättar om utvecklingen av ekologisk fjäderfäproduktion. Du kommer dessutom att kunna välja mellan att besöka SLU Lövsta fältforskningsstation eller SLU Lövsta lantbruksforskning där vi får höra om spännande projekt relevanta för ekologisk växtodling eller djurhållning.

Program

Tisdag den 3 september

Tid

Aktivitet

09.30

Avfärd med buss från Gävle Centralstation

10.00–11.45

Öhns gård och Jordnära produkter Valbo – växtodling

Kaffe/te och smörgås på gården

12.00–13.00

Lunch på Växtzon 4 i Valbo

13.30–15.15

Wallerängs lantbruk Hedesunda – mjölkproduktion

Fika på gården

15.30–16.45

Matjas gård Hedesunda – äggproduktion med mobila hönshus, dikor, Åsa Odelros medverkar

16.45

Resa mot Öregrund

Fruktstund

18.30

Ankomst Epokgården Öregrund

19.30

Middag med ekologiska råvaror och hemlig gäst

Onsdag den 4 september

Tid

Aktivitet

8.00

Avfärd mot Harg

8.30–10.00

Hargs bruk AB Hargshamn – dikalvsproduktion

Fika på gården

11.00–13.15

Hagby gård Almunge – Lamm, dikor, höns

Här äter vi även lunch

13.45–15.15

SLU Lövsta lantbruksforskning och fältforskningsstation, Uppsala

Du väljer om du vill höra om försök inom växtodling eller husdjur

15.15–16.00

Resa mot Uppsala centralstation

Macka och frukt på bussen

16.00

Ankomst Uppsala Centralstation

Besöksplatser och lunchställen

Öhns gård

Studiebesök på två KRAV-certifierade växtodlingsgårdar i Valbo utanför Gävle som genom samarbete med mark kan utöka sin odlingsareal och få in fler grödor i växtföljden. Vi besöker Aron Westlin Öhns gård som driver ett lantbruk på cirka 140 hektar med odlingar av bland annat havre, vete, korn, bönor, oljeväxter samt svedjeråg och Dala vete.

Jordnära produkter

Ett par kilometer bort driver Johan och Karin Fredlund en gård på cirka 70 hektar med produktion av potatis och rotfrukter samt en liten del andra grönsaker. Företaget är lokalt inriktat med eget packeri och distribution. Produkterna säljs under egna varumärket Jordnära Produkter till lokala butiker samt till kommuner och restauranger via en grossist

Växtzon 4

Wallerängs lantbruk

Wallerängs lantbruk bedriver ekologisk mjölkproduktion i Hedesunda. De har 70 röda årskor på en De Lavalrobot. Lösdriftslagården byggdes 2009 men gården har legat i släkten sedan 1601. I dagsläget är det Lennart och Irene som driver gården tillsammans med två anställda och döttrarna, Lisa och Emma som planerar att driva gården vidare tillsammans i framtiden. Jordbruket har bedrivits ekologiskt sedan 1995 med växtodlingen och 1999 med mjölken.

Matjas gård

Matjas gård ligger i Hedesunda vid vackra Dalälven och har gått i arv i flera generationer och drivs idag av Michael Eriksson med familj. Gården är KRAV-godkänd sedan många år och på gården finns idag spannmåls­produktion, värphöns samt dikor plus rekrytering. Dikorna och ungdjuren vårdar artrika betesmarker/älvängar längs med älven som har höga naturvärden. Dikorna består till stor del av rasen simmental och målet är en helt renrasig besättning, djuren stambokförs.

Åsa Odelros som är erfaren fjäderfärådgivare medverkar vid besöket och berättar om utvecklingen av ekologisk fjäderfäproduktion.

Hargs Bruk AB

Hargs Bruk AB är ett av Sveriges äldsta företag, grundat 1668. Idag är det ett modernt familjeföretag inom skogs-, lantbruk och fastighetsförvaltning. Gården är KRAV-certifierad och ägs och drivs av Simone och Jakob Tufvesson. Markinnehavet omfattar cirka 23 000 hektar landareal, var av 1 500 hektar är jordbruksmark. På 10 år har gården utökat dikorna från 200 till 540 dikor av rasen angus och hereford. I sommar kommer 1 150 djur beta på en areal av 800 hektar betesmark. Företaget har tre ladugårdar. Främst odlas vall och råg samt en mindre areal av potatis som är under utveckling. Det pågår ett aktivt utbyggande av bevattningsanläggningen på gården där vattnet tas från gårdens våtmarker.

Hagby gård

Hagby gård är KRAV-certifierad och ägs av Jeanette och Jozef Schimmel. Deras mål är att återställa och bevara Hagby gårds natur med hjälp av 75 tackor med lamm, 50 dikor (rödkullor) och några stutar och driva gården med förnybar energi och miljövänliga alternativ. På gården finns också 100 värphöns. De vårdar det vackra landskapet och bevarar kulturelement som gamla byggnader, ekar och fornminnen. Gården brukar totalt 250 hektar, var av 100 hektar är åkermark där man blanda annat odlar vall, spannmål, baljväxter samt en mindre areal av grönsaker och bär. 2014 startade de en gårdsbutik med försäljning av grönsaker, ägg och kött. Nästan alla produkter som produceras på gården säljs direkt till slutkund, en lokal restaurang är både kund och återförsäljare.

SLU Lövsta lantbruksforskning och fältforskningsstation

Lövsta lantbruksforskning har resurser för att kunna bedriva olika typer av forskning och undervisning om lantbrukets djur, nötkreatur för mjölkproduktion, gris och fågel, i stallösningar anpassade för både forskning och utbildning.

I närheten av Lövsta lantbruksforskning finns Lövsta fältforskningsstation som driver ett 70‑tal jordbruksvetenskapliga fältförsök och brukar 70 hektar runt Uppsala. Lövsta är också navet för växtodlingen på Ultuna egendom, som omfattar cirka 1 200 hektar åker och 200 hektar betesmark.

Husdjur

Besöket på Lövsta lantbruksforskning hålls i visningsrummet ovanpå kostallet. Genom ett stort panoramafönster ser besökaren kostallet samt kalv- och kalvningsavdelningen. Vi kommer att få en presentation om Lövsta lantbruksforskning och om försöks­verksamheten och även höra specifikt om ekorelaterade försök som pågår och har pågått på Lövsta inom mjölk- gris- och fjäderfäproduktion.

Växtodling

Göran Bergkvist, professor i ogräsekologi och ogräsreglering, tar oss med på en rundvandring på Lövsta fältforskning och visar några av de senaste forskningsprojekten. Hans forskning handlar till stor del om utveckling av ett miljövänligt och mer diversifierat jordbruk som är mindre sårbart och mindre beroende av insatsmedel. En viktig fråga är hur man kan minska ogräsproblemen på andra sätt än genom kemisk bekämpning och tung jordbearbetning. Ogräsregleringen studeras därför i ett odlings­system­perspektiv, som beaktar ogräsens samspel med den omgivande miljön.

SUSWECO – Hållbar ogräsbekämpning i spannmål. Den svenska delen av projektet ansvarar för uppgiften att undersöka ett system där de underjordiska delarna av fleråriga ogräs skärs av med hjälp av en rotskärare (Kverneland Group) och ettåriga ogräs regleras med grund bearbetning och konkurrens från huvudgrödan och samodlade tjänstegrödor.

Tre rader – Vårt mål är att utveckla ett odlingssystem för spannmålsproduktion med perenn servicegröda där en robot utför alla odlingsmoment utom skörd. Experiment utförs vid SLU Lövsta fältforskningsstation och Bona Egendom.

Boende – Epokgården Öregrund

Enkelrum är bokade.

Avgift

Resan bekostas av Jordbruksverket men varje deltagare faktureras för mat och boende med en kostnad av 1 600 kronor (exklusive moms) per person.

Anmäl dig här senast den 5 augusti

Antal personer är begränsat till 25.

Kontakta oss om du har frågor

Anna Backlin

Gunilla Johansson

Birgitta Johansson