Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket
19 Maj 2021

Dnr 4.7.16-12830/2020

Inbjudan att lämna synpunkter i samband med remiss på Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion

Vi remitterar härmed ett förslag till Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion.

Vi skickar endast ut remissen via e-post. Remissen finns även på vår webbplats.

Våra föreskrifter kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter samt kommissionens genomförandeakter och delegerade akter kopplade till den.

Jämfört med våra nuvarande föreskrifter innebär EU:s nya förordningar större förändringar inom vissa områden jämfört med nuvarande regler. Detta gäller inte minst de ökade kraven på ansökningar om individuella undantag både när det gäller växtförökningsmaterial och inköp av djur. Det ställs också krav på att aktörer ska anmäla sig Jordbruksverket innan omställning får påbörjas. Detta gör att vi inför många nya regler i våra föreskrifter om ekologisk produktion.

I konsekvensutredningen beskriver vi vilka regler vi föreslår och konsekvenserna av dessa.

Föreskrifterna ska träda i kraft den 1 januari 2022.

Dokument som remissen omfattar

Du har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget

Vi önskar svar senast den 16 juni 2021.

Lämna ditt svar med e-post till:

Ange ”Remiss dnr 4.7.16-12830/2020” i ämnesraden i e-postmeddelandet.

Om du har frågor om remissen eller de dokument som remissen omfattar är du välkommen att kontakta oss på e-post.

Senast uppdaterad: 2021-05-19

Denna modul visas endast online