30 September 2021

Dnr 6.2.16-14840/2021

Förslag till föreskrifter om ändring av SJVFS 2021:13 om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa.

Du har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa. Mer information om bakgrund till föreskriftsförslaget finns i konsekvensutredningen.

Remissen består av:

Den nya bestämmelsen förutsätter att den underakt som gäller möjliga undantag från registreringskravet beslutas. För att inte fördröja processen har vi tagit fram ett förslag till bestämmelse utifrån det senaste utkastet till bestämmelse i underakten. Om det blir betydande ändringar i den beslutade underakten jämfört med förslaget kommer vi att skicka ut en ny remiss.

Sällskapsdjur i hemmet omfattas inte av bestämmelserna om registrering.
För information om krav på registrering av zoobutiker, se tabellen Registrering för zoobutiker på webbsidan

Observera att remissen endast omfattar den föreslagna bestämmelsen kring registreringsundantagen. Eventuella övriga synpunkter på föreskrifterna ifråga omfattas inte av remissen.

Vi behöver era synpunkter på förslaget senast den 27 oktober 2021. Skicka ert svar per e-post till Jordbruksverket. För att underlätta vårt arbete vill vi att ni lämnar ert svar i bifogat svarsformulär alternativt att ni skickar ert svar med tydligt svar på om ni tillstyrker, tillstyrker delvis eller avstyrker förslaget.

Ange ”Dnr: 6.2.16-14840/2021” i rubrikraden i ditt e-postsvar.

Kontaktperson

Klara Eskilsson

Senast uppdaterad: