27 Juli 2022

Dnr 4.4.16-10305/2022

Förslag till ändring i föreskrifter som rör avgift avseende märkningskontroller av småförpackningar av köksväxtutsäde.

Du får härmed möjlighet att lämna synpunkter på Statens jordbruksverks förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2019:75) som rör avgift avseende märkningskontroller av småförpackningar av köksväxtutsäde.

Vi föreslår att en ny avgift läggs till i kapitel 13, så att märkningskontroller av småförpackningar av köksväxtutsäde kan finansieras och genomföras. För närvarande finns inga avgifter som täcker kostnaden för dessa kontroller. Dessutom bifogas kapitel 1, där förslaget är att några definitioner ska ändras och förtydligas.
Syftet med kontrollen är att regelverket följs och i förlängningen att bidra till att den delen av marknaden fungerar bättre och har sund konkurrens. Dessutom medför korrekt märkning på småförpackningar av köksväxtutsäde fördelar för privatkonsumenter.
För mer information hänvisas till förslaget och konsekvensutredningen.

Remissen består av:

Vi behöver dina synpunkter senast den 2 september 2022.

Vi ber dig märka ditt svar med diarienummer 4.4.16-10305/2022.

Detta är enda tillfället under föreskriftsärendet att lämna synpunkter på förslaget. Detta då föreskrifter om sådana avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191) inte omfattas av förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Kontaktperson

Tony Nilsson

Senast uppdaterad: