22 September 2021

Dnr 4.5.17-13118/2021

Promemorian Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030

Detta är en tillgänglighetsanpassad version av Jordbruksverkets originalyttrande.

Senast uppdaterad: