22 September 2021

Dnr 4.5.17-13136/2021

Promemorian Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/841 (LULUCF) och förordning (EU) 2018/1999

Detta är en tillgänglighetsanpassad version av Jordbruksverkets originalyttrande. "Spåra ändringar" har tagits bort ur dokumentet.

Senast uppdaterad: