22 September 2021

Dnr 4.5.17-13190/2021

Promemorian Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införandet av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid.

Detta är en tillgänglighetsanpassad version av Jordbruksverkets originalyttrande.

Senast uppdaterad: