30 Juni 2022

Dnr 3.10.17-08177/2022

Yttrande om remissen Statistiska centralbyråns hemställan om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Detta är en tillgänglighetsanpassad version av Jordbruksverkets originalyttrande.

Senast uppdaterad: