28 Oktober 2022

Dnr 4.4.17-14219/2022

Yttrande om EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel och om ändring av förordning (EU) 2021/2115

Detta är en tillgänglighetsanpassad version av Jordbruksverkets originalyttrande.

Senast uppdaterad: