Logotyp Jordbruksverket

En ny djurhälso­förordning (AHL)

Den 21 april börjar EU:s nya djurhälsoförordning gälla. Förordningen rör områdena djurhälsa och smittskydd. Många regler har funnits tidigare men vissa nya djurslag börjar omfattas av reglerna. Jordbruksverket leder arbetet med att ta fram detaljerade regler för Sverige.

Det här är AHL

AHL står för Animal Health Law och är ett samlingsnamn för den nya djurhälsoförordning som beslutades i EU 2016. Den nya förordningen är som en ramlagstiftning för djurhälsoområdet och kommer att ersätta ett stort antal förordningar, direktiv och beslut som i dag reglerar djurhälsa och smittskydd. Den nya förordningen ska tillämpas fullt ut fem år efter att den trädde ikraft, vilket blir i april 2021.

Det främsta syftet med den nya djurhälsoförordningen är att förbättra djurhälsan. Till exempel satsar man mer på åtgärder som ska förhindra sjukdomsutbrott. Mottot inom AHL är att förebygga i stället för att bota.

Lär dig mer i vår webbutbildning

Om du vill lära dig mer om EU:s nya djurhälsoförordning (AHL) kan du gå vår webbutbildning. Utbildningen riktar sig främst till dig som behöver förstå förordningens uppbyggnad och innehåll inom din yrkesroll, till exempel som rådgivare. Men webbutbildningen är öppen även för andra som är intresserade av förordningens bakgrund och innehåll.

Dessa berörs

Djurhälsoförordningen riktar sig till dig som äger eller på annat sätt tar hand om eller ansvarar för ett djur. Vissa av reglerna berör alla djurslag. Exempel på generella regler är reglerna om anmälningsplikt vid misstanke om smittsamma sjukdomar eller krav på biosäkerhetsåtgärder (smittskyddsåtgärder). Andra regler är specifika för vissa djurslag. Både de generella och de specifika reglerna hittar du under respektive djurslag.

Här har vi samlat nya regler för de djurslag vi får mest frågor om.

Hästar – det här innebär de nya reglerna

Alla som ansvarar för hästar kommer i olika omfattning att beröras av reglerna i den nya djurhälsoförordningen.

Bin och humlor – det här innebär de nya reglerna

Alla som ansvarar för bin och humlor kommer i olika omfattning att beröras av reglerna i den nya djurhälsoförordningen.

Vattenlevande djur – det här innebär de nya reglerna

Alla som ansvarar för vattenbruksdjur kommer i olika omfattning att beröras av reglerna i den nya djurhälsoförordningen.

Så är djurslagen uppdelade i förordningen

Djurhälsoförordningen omfattar alla djurslag och har delat upp djurslagen i tre kategorier:

  • landlevande djur
  • vattenlevande djur
  • djur som varken är land- eller vattenlevande.

Till landlevande djur hör samtliga landlevande däggdjur, fåglar, bin och humlor. Förordningen innehåller regler både för tama och vilda djur, men är främst inriktad på djur som hålls av människan.

Till kategorin vattenlevande djur räknas alla djur som lever i vatten såsom fiskar, vattenlevande däggdjur, skaldjur, musslor, ostron med flera. Även här finns regler för både vilda djur och djur som hålls av människan, men förordningens regler är främst inriktade på de senare (så kallade vattenbruksdjur).

Till den tredje kategorin, djur som varken är land- eller vattenlevande, räknas reptiler och kräldjur som till exempel ödlor och ormar.

Förordningen innehåller regler för alla djur oavsett om vi har dem för produktion (till exempel kor och grisar), sällskap (som hundar och katter) eller om de bor på djurparker eller används vid cirkusar.

Då börjar reglerna gälla

Reglerna i AHL-förordningen börjar gälla den 21 april 2021. Enda undantaget är reglerna om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte (det vill säga privatpersoner som reser med sina sällskapsdjur). De reglerna börjar i stället gälla den 21 april 2026. Samtidigt som förordningen börjar tillämpas kommer den tidigare lagstiftningen som lyfts in i förordningen att sluta gälla.

Så arbetar Jordbruksverket

Jordbruksverket driver ett projekt som vi kallar för just AHL-projektet. Målet med projektet är att se till att Jordbruksverkets egna föreskrifter blir anpassade till EU:s nya djurhälsoförordning, samtidigt som Sverige behåller sin goda djurhälsa.

Det här gör vi inom projektet:

  • Vi tar fram nya föreskrifter.
  • Vi lämnar underlag inför revideringen av svenska lagar och förordningar.
  • Vi bidrar till att ta fram ny EU-lagstiftning.
  • Vi tar fram extern information och utbildningar.

Så kan du följa arbetet

Inom AHL-projektet är det viktigt att arbetet sker i samverkan med berörda aktörer och organisationer. Det är också viktigt för oss att kommunikationen om förändrade regler når ut i god tid. Dialog sker bland annat med projektets referensgrupp och arbetsgrupper för häst, vattenlevande djur och förflyttning lantbruksdjur.

Du kan följa projektets arbete genom att prenumerera på uppdateringar på den här webbsidan. Klicka på ikonen Prenumerera ovanför sidans ingress eller gå direkt till fältet Prenumeration längst ner på sidan.

Tidsplaner för föreskriftsarbetet

Här finns en tabell med tidsplanerna för arbetet med att ta fram nya föreskrifter.

Tidsplaner

Aktivitet

Alla djur­­slag (före­­­skrifter om anmäl­nings­plikt och över­vakning)

Land­levande djur (god­kännande, förflytt­ningar, in­försel m.m.)

Vatten­levande djur (god­kännande, förflytt­ningar, in­försel m.m.)


Alla djur­­slag (före­skrifter om bekämp­ning av sjuk­dom, bered­skap)

Före­skrifts-

förslag, konsekvens-utredning och särskild konsekvens­analys tas fram, slut­datum

Klart

Klart

Klart

22/4

Obliga­toriskt samråd för myndig­heter

(för att kunna fatta beslut om före­skriften)

Klart

Utgår (finns ingen lagtext som kräver samråd)

Klart

23/6

Extern remiss

Klart

Klart


16/9

GD beslutar före­skrifterna

8/49/12

Före­skrifterna träder i kraft

21/423/12

Ny tidsplan för bekämpningsföreskriften

Gruppen på Jordbruksverket som arbetar med att ta fram den så kallade bekämpningsföreskriften har drabbats av betydande bortfall av resurser. Därför kommer den föreskriften att träda i kraft 8 månader senare än de övriga föreskrifterna. Jordbruksverket har tittat på konsekvenserna av beslutet och kommit fram till att vi inte ser några konsekvenser för djurhållare som vi inte kan hantera på andra sätt.

Tekniska föreskrifter skickade till Kommerskollegium och anmälda till EU-kommissionen

Den 2 december anmälde vi på Jordbruksverket våra tekniska föreskrifter till Kommerskollegium. Tekniska föreskrifter är sådana bestämmelser som går utöver reglerna i AHL och som därmed skulle kunna påverka handeln mellan medlemsstater eller förflyttning av djur till Sverige. Dessa föreskrifter är först ut eftersom bestämmelser som behöver gå på teknisk runda måste föranmälas till EU-kommissionen och därmed genomgå en frysningsperiod på tre månader innan de får antas.

De tekniska föreskrifterna ska i senare skede införlivas i den nya föreskriftsstukturen som AHL-projektet har tagit fram. De föreskrifter som nu är skickade från Jordbruksverket handlar om:

Den 15 mars anmälde vi följande två föreskrifter:

Följ processen med förordningarna

Här kan du läsa mer om var i processen förordningarna befinner sig: om de är antagna (gällande) eller om de fortfarande arbetas med. Dokumentet uppdateras löpande. Dokumentet uppdaterades den 13 oktober 2020.

Lämna synpunkter till kommissionen

Som ett led i sitt arbete för bättre lagstiftning vill EU-kommissionen ta del av allmänhetens och andra intressenters synpunkter. Syftet är att få fram underlag till nya initiativ och lagar som tillgodoser deras behov.

Du kan själv ändra språk på sidorna till svenska om du vill.

Lämna synpunkter till projektgruppen

Du kan lämna synpunkter till Jordbruksverkets projektgrupp, antingen genom att delta på det möten vi bjuder in till eller genom att ta kontakt med våra projektledare.

Sofia Wessman, projektledare

Fredrik Woods, biträdande projektledare

Anteckningar från referensgruppsmöten