Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Vattenlevande djur – det här innebär de nya reglerna

Hitta på sidan

Den 21 april 2021 börjar nya regler att gälla inom EU för dig som har vattenlevande djur. Syftet med de nya reglerna är att förekomsten av förödande djursjukdomar ska minska och effekterna av utbrott ska minimeras.

Nya regler från den 21 april 2021

Bakgrunden till den nya djurhälsolagen (AHL) som träder i kraft den 21 april 2021 är att EU tagit fram mål inom djurhälsa som ska minska förekomsten av förödande djursjukdomar och minimera effekterna av sjukdomsutbrott. Syftet med AHL är att få en enkel och samlad lagstiftning.

Jordbruksverket arbetar just nu med att ta fram de svenska föreskrifter som ska komplettera AHL. Allt är inte klart men på den här sidan får du förhandsinformation om hur de nya reglerna kan komma att påverka dig som aktör utifrån den information vi har. Sidan kommer att uppdateras regelbundet fram tills att de nya reglerna är klara.

Alla som ansvarar för vattenbruksdjur kommer i olika omfattning att beröras av reglerna i AHL.

Förklaring av begrepp i den nya lagstiftningen

Inom den nya djurhälsolagen finns det flera begrepp som är viktiga att känna till för att förstå den nya lagstiftningen.

Aktör: Varje fysisk eller juridisk person som ansvarar för djur eller produkter från djur, även för en begränsad tidsperiod. Undantag från detta gäller den som håller sällskapsdjur eller är veterinär.

Anläggning: En fastighet, en byggnad, en utedriftmiljö eller plats där djur eller avelsmaterial finns tillfälligt eller permanent. Begreppet omfattar inte:

 • hushåll där sällskapsdjur hålls
 • veterinärmottagningar eller veterinärkliniker.

Avgränsad anläggning: en permanent, geografiskt begränsad anläggning som inrättats på frivillig grund och som godkänts för förflyttningar av djur

a) som hålls eller föds upp för utställningar, utbildning, bevarande av arter eller forskning,
b) som hålls avgränsade och åtskilda från den omgivande miljön, och
c) som är föremål för djurhälsoåtgärder avseende övervakning och biosäkerhet.

Djurhållare: Varje fysisk eller juridisk person som äger djur eller som har ansvar för dess skötsel, oavsett om detta sker mot ersättning eller inte, antingen tillfälligt eller permanent. Det gäller även under transporter.

Epidemiologiskt område: Ett avgränsat område där de vattenlevande djuren har samma hälsostatus och exponeras för samma risk att drabbas av en förtecknad sjukdom eller en ny sjukdom.

Extensiv damm: En traditionell damm eller lagun, som är naturlig eller konstgjord, där födokällan för de djur som hålls i dessa dammar eller laguner är naturlig, utom i exceptionella fall, och där det inte vidtas några åtgärder för att öka produktionen utöver miljöns naturliga kapacitet.

Vattenbruk: Anläggningar där man håller vattenlevande djur. Djuren förblir en eller flera fysiska eller juridiska personers egendom under uppfödningen eller odlingen fram till och med att de tas upp. Det gäller inte situationer då vilda vattenlevande djur tas upp eller fångas för att användas som livsmedel och därefter tillfälligt hålls utan utfodring i väntan på slakt.

Vattenbruksdjur: Alla vattenlevande djur som är föremål för vattenbruk.

Vattenlevande djur: Djur i alla levnadsstadier, inklusive ägg, mjölke och könsceller, av

 • fisk som tillhör överklassen Agnatha och klasserna Chondrichthyes, Sarcopterygii och Actinopterygii,
 • vattenlevande blötdjur som tillhör stammen Mollusca,
 • vattenlevande kräftdjur som tillhör understammen Crustacea.

Transportör: En aktör som transporterar djur för egen räkning eller för tredje parts räkning.

Återutläggningsområde: Varje område av sötvatten, hav, flodmynning eller lagun med klart markerade gränser som används uteslutande för naturlig rening av blötdjur. Gränserna är angivna med bojar, stolpar eller annan fast anordning.

Vattenbruksanläggningar

Alla anläggningar som håller vattenlevande djur är vattenbruksanläggningar. Det kan till exempel vara anläggningar som håller laxar som ska växa upp för att bli livsmedel eller för att sättas ut i naturen. Det kan också vara djurparker eller djuraffärer som håller akvariefiskar. Många fler anläggningar än idag kommer att omfattas av begreppet vattenbruksanläggningar när AHL träder i kraft.

Registrering

Från och med den 21 april 2021 kommer nya krav på registrering av vattenbruksanläggningar. Det innebär att alla aktörer som driver vattenbruksanläggningar ska registrera sig, alltså fler än idag. E-tjänsten för att registrera anläggningar för vattenlevande djur är inte klar ännu. Vi informerar här när e-tjänsten är klar.

Eventuellt kommer vissa typer av vattenbruksanläggningar att undantas från kravet på registrering. Det är EU-kommissionen som i så fall kommer att skriva om det i en genomförandeförordning.

 

Godkännande

Enligt den nya djurhälsolagen behöver du ansöka om godkännande om du driver

 • vattenbruksanläggningar där vattenbruksdjur hålls i syfte att flyttas därifrån, antingen levande eller som produkter av animaliskt ursprung från vattenbruksdjur
 • avgränsade vattenbruksanläggningar
 • livsmedelsanläggningar för sjukdomskontroll av vattenlevande djur
 • vissa typer av reningsanläggningar
 • vissa typer av leveranscentraler
 • vissa typer av återutläggningsområden
 • öppna vattenbruksanläggningar där vattenbruksdjur hålls för prydnadsändamål
 • slutna vattenbruksanläggningar där vattenbruksdjur hålls för prydnadsändamål och där mönstren för förflyttning utgör en betydande risk för att djuren ska bli sjuka
 • fartyg eller andra mobila lokaler där vattenbruksdjur hålls tillfälligt för att behandlas eller genomgå andra förfaranden som används i djurhållningen.

I vissa fall behöver du inget godkännande. Det gäller vissa typer av anläggningar, till exempel

 • vattenbruksanläggningar där vattenbruksdjur hålls enbart för utsättning i naturen.
 • extensiva dammar där vattenbruksdjur hålls för att direkt användas som livsmedel eller för att sättas ut i naturen. Detta kan till exempel vara put and take- dammar, det vill säga dammar som används i sportfiskesyfte.
 • reningsanläggningar som
  • är godkända i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004, och
  • tar emot blötdjur endast från det epidemiologiska område som anläggningen ligger i.
 • leveranscentraler som
  • är godkända i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004, och
  • tar emot blötdjur endast från det epidemiologiska område som anläggningen ligger i.
 • återutläggningsområden som
  • är godkända i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004, och
  • tar emot blötdjur endast från det epidemiologiska område som anläggningen ligger i.

Jordbruksverket kan undanta dessa anläggningar från kravet på godkännande efter en riskbedömning.

Har du en vattenbruksanläggning som flyttar vattenbruksdjur mellan medlemsstaterna behöver du ett godkännande, förutom om du föder upp blötdjur som är avsedda för att direkt användas som livsmedel.

Förflyttning

Vid förflyttningar av vattenlevande djur ska du vidta lämpliga åtgärder för att se till att inte äventyra hälsostatusen på destinationen. Djuren måste komma från registrerade eller godkända anläggningar, med undantag från vilda vattenlevande djur.

Du kan inte använda vattenlevande djur till andra ändamål än vad de är tänkta för efter det att de flyttats. Exempelvis om vattenlevande djur flyttas för att användas som livsmedel så kan du inte därefter använda dem för vattenbruk eller för att sätta ut dem i naturen.

Tar du emot vattenlevande djur på din anläggning är det viktigt att du kontrollerar att det finns ett djurhälsointyg eller en egenförsäkran med och att uppgifterna stämmer innan djuren lastas av. Upptäcker du att det saknas ska du meddela det till Jordbruksverket.

Transport

Transporterar du vattenbruksdjur ska du vidta förebyggande åtgärder för att

 • hälsostatusen för vattenlevande djur inte ska äventyras under transporten
 • inte sprida förtecknade sjukdomar

Detta gör du genom att se till att:

 • rengöra och desinficera utrustning och transportmedel
 • enbart byta och släppa ut vatten under transporten på platser och under förhållanden som inte bidrar till spridning av förtecknade sjukdomar.

Journalföring

För transportörer

Transporterar du vattenbruksdjur ska du föra journal om dina transporterade djur. Det kan du göra antingen i elektronisk form eller på papper.

På anläggningen

Driver du en registrerad eller godkänd vattenbruksanläggning ska du föra journal. Det kan du göra antingen i elektronisk form eller på papper.

Förtecknade sjukdomar

AHL ska tillämpas på sjukdomar som uppfyller vissa kriterier. Sjukdomarna tillhör olika kategorier och beroende på vilken kategori sjukdomen tillhör så måste man vidta olika åtgärder.

Kategori A - finns inte inom EU och måste utrotas vid påvisande.

Kategori B - finns inom EU och måste utrotas vid påvisande.

Kategori C - finns inom EU och medlemsstaterna får bestämma om de ska vidta åtgärder.

Kategori D - styrs av regler om förflyttningar in till EU och inom EU.

Kategori E - styrs av regler om anmälan, rapportering, övervakning

Åtgärder för respektive sjukdom

Sjukdom

Kategori

Epizootisk hematopoietisk nekros

A+D+E

Viral hemorragisk septikemi

C+D+E

Infektiös hematopoietisk nekros

C+D+E

Infektion med HPR-deleted infektiös laxanemi virus

C+D+E

Infektion med koiherpesvirus

E

Infektion med Mikrocytos mackini

A+D+E

Infektion med Perkinsus marinus

A+D+E

Infektion med Bonamia exitiosa

C+D+E

Infektion med Bonamia ostreae

C+D+E

Infektion med Marteilia refringens

C+D+E

Infektion med Taura-syndromvirus

A+D+E

Infektion med yellowheadvirus

A+D+E

Infektion med White Spot Syndrome Virus (WSSV)

C+D+E

Mer information om vilka sjukdomar som är förtecknade samt vilken kategori de tillhör finns i kommissionens genomförandeförordning.

Övergripande information om den nya djurhälsoförordningen

Den nya djurhälsoförordningen kommer också att innehålla nya regler för andra djurslag. Vilka djurslag det gäller och hur vi arbetar med att ta fram de nya reglerna kan du läsa på vår sida om nya djurhälsoförordningen.

Senast uppdaterad: 2021-02-18