Jordbruksverkets ansvar och engagemang under Sveriges EU‑ordförande­skap 2023

Under första halvan av 2023 var Sverige ordförande i EU:s råd. Jordbruksverket har under dessa sex månader ansvarat för rådsarbets­grupps­möten kopplade till Jordbruksverkets verksamheter. Jordbruksverket var också engagerade i ett antal större möten och konferenser.

Rådsarbets­grupper där Jordbruksverket ansvarat för ordförande­skapet

  • Chefer för växtskydds­myndigheter (COPHS)
  • Chefer för veterinär­myndigheter (CVO)
  • Arbetsgruppen för internationella livsmedels- och jordbruksfrågor – FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE)
  • OECD-grupp inom utsäde
  • Arbetsgruppen för finansiella jordbruksfrågor (FADN – informationssystem för jordbruks­företagens redovisnings­uppgifter)
  • Arbetsgruppen för frukostdirektivet (honung, juice, sylt och marmelad samt mjölkpulver och kondenserad mjölk)

Möten och konferenser som Jordbruksverket var engagerade i

Möte med EU:s chefsveterinärer, 25-28 april, Varberg

Chefsveterinärerna (CVO) ansvarar bland annat för att hantera strategiska frågor om djurhälsa, djurskydd och en säker och hållbar livsmedelsproduktion. CVO samordnar även EU:s internationella hållning i dessa frågor. Mötet, som hade temat hållbarhet, behandlade aktuella frågor inom områdena djurhälsa, djurvälfärd och livsmedels­säkerhet. Mötet innehöll även ett studiebesök till en gård utanför Halmstad.

– En stor utmaning för djurhållare är att ha ekonomin för att kunna beakta alla dimensionerna. Det är också tydligt att förutsättningarna är olika inom EU, inom olika regioner och mellan djurslag. Det här är förstå gången vi i den här gruppen lyft hållbarhetsfrågorna på det här sättet. Vi försökte ge en helhetsbild men också belysa frågorna ur olika vinklar. Jag är övertygad om att det kommer att göra avtryck, säger Sveriges chefsveterinär Lena Hellqvist Björnerot som ledde mötet.

Rural Pact-konferensen 3-4 maj, Uppsala

Den långsiktiga visionen för EU:s landsbygder lanserades i juni 2021. Sedan dess har mobilisering av Rural Pact, landsbygdspakten påbörjats för att göra Europas lands­bygder starkare, uppkopplade, motståndskraftiga och välmående till 2040. På Rural Pact-konferensen i Uppsala var det ca 140 deltagare, från 27 medlemsländer samt från EU-kommissionen och andra europeiska organisationer som Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, samt ett antal NGOs. Förutom konferens­programmet fanns en liten utställning där olika EU-projekt med koppling till lands­bygdsutveckling och Rural Pact presenterades. Under konferensen diskuterades vilka erfarenheterna varit hittills och som går att lära av varandra för att ta nästa steg för vitaliserade europeiska landsbygder?

– Rural Pact-konferensen utvecklades från ett digitalt möte, i början av planeringen av Landsbygdsveckan, till en tvådagars konferens på plats på Ultuna med 140 deltagare från 27 länder. Det blev mycket jobb för oss i projektgruppen, men vi lärde oss massor på vägen och resultatet blev lyckat, säger Landsbygdsnätverkets verksamhetschef Maria Gustafsson.

Informellt möte med EU:s växtskydds­chefer, 23-24 maj, Uppsala

Det informella mötet med EU:s växtskyddschefer (COPHS - Chief Plant Health Officers på engelska) har enligt tradition hållits i ordförandelandet. På mötet diskuterades frågor av strategisk karaktär i syfte att förhindra introduktion och spridning av växt­skadegörare som omfattas av växtskyddslagen. Bristen på effektiva åtgärder kan leda till oacceptabla ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser. Deltagare var EU:s växtskyddschefer från medlemsländerna, ytterligare en nationell representant, flera representanter från EU- kommissionen samt rådssekretariatet. I mötet ingick även studiebesök.
– Friska växter är en förutsättning för vår överlevnad. Utan växter blir det ingen mat, inget foder, inga djur, inget liv. Växthälsoperspektivet bör vara en lika viktig kom­po­nent i vårt hälsotänk som människors och djurs hälsa, säger Sveriges växtskyddschef Kristof Capieau.

Framgångsrikt miljöarbete inom ramen för CAP, 23-24 maj, Malmö

Under konferensen Framgångsrikt miljöarbete inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) lyfte Sverige omställningen till en hållbar livsmedelskedja med fokus på effektiva miljö- och klimatåtgärder. Konferensens syfte var att bidra till erfarenhets­utbyte från genomförandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik i medlems­länderna. Konferensens målgrupp var intressenter och experter från bland annat förvaltningsmyndigheter och organisationer från EU:s medlemsländer.

Det var cirka 80 deltagare från 24 olika länder som samlades i Malmö. Deltagarna kom främst från förvaltnings- eller utbetalningsmyndigheter men även flertalet repre­sen­tanter från miljö- och lantbruksorganisationer, universitet, CAP-nätverk och råd­givningsorganisationer fanns på plats. Under konferensen gjordes även jordbruks­relaterade studiebesök runt om i Skåne.

– Mötet blev mycket uppskattat då det fanns gott om tid för deltagarna att utbyta erfarenheter från processen med att ta fram de strategiska planerna och den första tiden med nya ersättningar. Förberedelsearbetet startade för mer än ett år sedan. Vi från arbetsgruppen är mycket nöjda med konferensen och vi hoppas att den bidragit till nya kunskaper och kontaktnät hos deltagarna, säger Landsbygdsnätverkets sam­ordnare Emma Svensson som ansvarade för att koordinera mötet i samverkan med regeringskansliet.

Möte för CAP-direktörer 29-31 maj, Malmö

Medlemsländernas direktörer för CAP, den gemensamma jordbrukspolitiken i EU, träffades i Malmö. Under mötet följdes erfarenheter av införandet av den nya gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, upp. Mötet följde även upp konferensen Framgångsrikt miljöarbete inom ramen för CAP.

– Deltagarna uppskattade samtalen om de olika möjligheter som finns att styra jordbrukspolitiken i en hållbar riktning. De kändes konstruktiva och framåtsyftande. Deltagarna uppskattade även att göra fältbesök där de fick insyn i odlingsmetoder i framkant som kan bidra till en produktion som både är lönsam och mer miljömässigt hållbar. Paneldiskussionerna bidrog till en känsla av framtidstro. Rätt använda kan de strategiska planerna inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik bidra till att lösa de utmaningar som jordbruket står inför, säger Olof Johansson avdelningschef på Jordbruksverket och ansvarig för förvaltningsmyndigheten.

Möte för utbetalnings­direktörer, 7-9 juni, Stockholm

Två gånger per år möts cheferna för medlemsländernas utbetalningsställen för EU:s jordbruksstöd tillsammans med EU-kommissionen och EU:s revisionsrätt. Mötet be­handlade hur administrationen av EU-stöden genomförs och aktuella framtidsfrågor. På mötet diskuterades även införandet av förändringarna i CAP. Särskilt fokus ägna­des åt införandet av ny teknik och det nya sättet att följa upp att målen i den strate­giska planen för CAP.

Konferensen genomfördes på Arlandastad och ett studiebesök gjordes i närområdet.

Ordförandeskaps­konferens om djurskydd, 29-30 juni, Uppsala (SLU)

Den 30 juni ordnade Sverige en ordförandeskapskonferens om djurskydd. Temat var djurskydd för hållbarhet och konkurrenskraft. Under konferensen belystes vikten av en hög djurskyddsnivå för att få en hållbar produktion. Konferensens ram var den nya EU-djurskyddslagstiftning som kommer och de förväntningar, möjligheter och utmaningar som den kan medföra. Under konferensen underströks vikten av att basera de nya reglerna på vetenskaplig forskning och belysa kunskapsläget på området.

– Det blev en lyckad avslutning på ordförandeskapet i EU:s råd när nya djurskyddsregler diskuterades. De nya reglerna för hur vi ska hålla och sköta djur inom EU kommer medföra förändringar i djurhållningen för alla EU:s länder. Jordbruksverket kommer vara med i förhandlingarna om hur de ska utformas, säger Jordbruksverkets djurskyddschef Helena Elofsson.

Bakgrund

Sverige ska som ordförandeland driva rådets arbete med EU:s lagstiftning framåt, säkra kontinuiteten i EU:s agenda och se till att lagstiftnings­processerna sker på ett ordnat sätt och att medlems­länderna samarbetar. De allra flesta av de 2 000 mötena sker i Bryssel och Luxemburg, men ungefär 150 möten kommer under ordförandeskaps­året att genomföras i Sverige. Det handlar både om högnivåmöten på minister-, statssekreterar- eller generaldirektörs­nivå och möten på tjänstemanna­nivå. Nästan 18 500 delegater beräknas besöka Sverige under perioden.

Kontaktperson

Projektledare: Anders Elfström

Senast granskad: 2023-07-06