EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 1997–2008

Referensår: 2008 Produktkod: JO0205 Ämnesord: Ekonomi

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Statistiken är korrigerad

Det statistiska meddelandet har reviderats på grund av ett fel i beräkningen av posten "Kapitalförslitning". Felet påverkade också nivån på de resultatmått som i tabellerna kommer efter denna post. I övrigt har några poster uppdaterats med senast kända värde.

Korrigeringsdatum: 2010-01-25

Hitta på sidan

I korta drag

Det statistiska meddelandet har reviderats på grund av ett fel i beräkningen av posten "Kapitalförslitning". Felet påverkade också nivån på de resultatmått som i tabellerna kommer efter denna post. I övrigt har några poster uppdaterats med senast kända värde.

Produktionsvärdet oförändrat mellan 2007-2008

Jordbrukssektorns produktionsvärde i löpande baspriser ökade med knappt 6 miljarder kr mellan åren 2006 och 2007, vilket till stor del kan förklaras av att priserna på spannmål och foderväxter ökar. Mellan 2007 och 2008 är produktionsvärdet i princip oförändrat.

Värdet av vegetabilieproduktionen till baspris minskade med 10 % 2008 jämfört med 2007. Den totala spannmålsskörden ökade år 2008 med 3 %, jämfört med 2007 samtidigt som arealen spannmål ökade med 10 %.

Totalskörden av raps och rybs var 17 % högre än föregående år. Ökningen är framförallt en följd av att det odlas mer höstraps, dels genom den faktiska ökningen, dels genom att höstraps i allt högre grad ersatt odlingen av de mer lågavkastande grödorna vårraps, höstrybs och vårrybs. De övriga raps- och rybsgrödorna minskade mellan åren 2007 och 2008.

Produktionsvärdet till baspris för animalier ökade år 2008 med 15 % jämfört med år 2007. Produktionsvärdet till baspris för nötkreatur ökade med 8 % år 2008 jämfört med år 2007, samtidigt som det för svin ökade med 12 %. Invägningen av mjölk är oförändrad år 2008 jämfört med år 2007. Priset på mjölk ökade med 17 % under år 2008.

Driftöverskott netto ökade med 4 % mellan åren 2007 och 2008. Kostnaderna för insatsvaror och tjänster minskade med 2 %, samtidigt som kapitalförslitning ökade med 7 % och övriga produktionssubventioner ökade med 4 %.

Publiceringsdatum: 2009-10-14