Logotyp Jordbruksverket

Krav för att bilda branschorganisation inom fiske och vattenbruk

För att se till att medlemsländerna når målen för EU:s gemensamma fiskeripolitik ser EU gärna att branschen samarbetar och utbyter kunskap. Det kan ni göra genom att bilda en branschorganisation.

Branschorganisationer och producentorganisationer har en viktig roll att fylla

Branschorganisationer (BO) och producentorganisationer (PO) har en viktig roll när det gäller att uppnå målen för den gemensamma fiskeripolitiken och den gemensamma marknadsordningen. Erkända branschorganisationer som består av olika kategorier av aktörer i fiske- och vattenbrukssektorerna är tänkta att förbättra saluföringen inom hela distributionskedjan och ta fram åtgärder som är av intresse för hela sektorn.

Att bilda en branschorganisation

Enligt marknadsordningen får branschorganisationer bildas på initiativ av aktörer som sysslar med fiskeri- och vattenbruksprodukter i en eller flera medlemsstater.

En aktör är en fysisk eller juridisk person som driver eller innehar ett företag som bedriver någon av de verksamheter som har samband med produktion, beredning, saluföring, distribution av eller detaljhandel med fiskeri- och vattenbruksprodukter i något skede.

Stöd för att bilda branschorganisationer

Stöd för att bilda branschorganisationer gavs tidigare genom havs- och fiskeriprogrammet 2014‑2020.

I havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027 finns det inte möjlighet att söka stöd för att bilda en branschorganisation. Däremot kan du söka stöd för att bilda en producentorganisation.

Krav för att bli en erkänd branschorganisation

Branschorganisationer kan ansöka om att bli en erkänd branschorganisation. För att bli erkänd måste branschorganisationen uppfylla ett antal krav:

 • vara etablerad i Sverige och ha sitt huvudkontor i Sverige
 • vara en registrerad ekonomisk förening hos Bolagsverket
 • ha ett demokratiskt funktionssätt (som gör det möjligt för medlemmarna att granska organisationen och dess beslut)
 • representera minst 30 procent av den inhemska produktionen och minst 30 procent av den inhemska saluföringen eller beredningen av fiskeri- och vattenbruksprodukter
 • inte själva bedriva någon verksamhet inom produktion, saluföring och beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter eller produkter som beretts av fiskeri- eller vattenbruksprodukter
 • ha kapacitet att verka för att målen för branschorganisationer nås
 • inte vara ett hinder för en väl fungerande marknadsordning,
 • följa konkurrensreglerna.

Mål och åtgärder

Målet för en erkänd branschorganisation ska vara att förbättra samordningen av och villkoren för utsläppande av fiskeri- och vattenbruksprodukter från EU på marknaden.

Branschorganisationen ska genomföra minst en åtgärd under verksamhetsåret.

Åtgärder som en branschorganisation kan genomföra är bland annat:

 • upprätta standardkontrakt
 • främja unionens fiskeri- och vattenbruksprodukter (genom t.ex. certifiering, ursprungsmärkning, kvalitetssigill, geografiska beteckningar och hållbarhetsmeriter, traditionella specialiteter)
 • fastställa strängare regler för produktion och saluföring
 • förbättra kvalitén, kunskapen och insynen i produktionen och marknaden, genomföra yrkesutbildning,
 • bedriva forskning, genomföra marknadsstudier och utveckla teknik för att optimera marknadens funktion, samla in socioekonomisk statistik
 • ge information och genomföra den forskning som krävs för att tillgodose marknaden med hållbara produkter av den kvalitet, kvantitet och pris som efterfrågas.

Så ansöker du om erkännande

Du ansöker om erkännande av branschorganisation hos Jordbruksverket.

När du ansöker ska du skicka in det här:

 • ansökan undertecknad av behörig person
 • registreringsbevis för organisationen från Bolagsverket
 • branschorganisationens stadgar
 • lista (förteckning) över branschorganisationens medlemmar
 • redovisning av den verksamhet som branschorganisationen bedriver eller avser att bedriva inklusive verksamhetsområde
 • redovisning av de fiskeri- eller vattenbruksprodukter som deras verksamhet ska omfatta
 • redogöra för hur organisationen tänkt verka för att nå målet för erkända branschorganisationer.

Lämna in årsrapport

Branschorganisationer ska varje år lämna in en årsrapport till Jordbruksverket.

Årsrapporten ska innehålla en kortfattad redovisning av branschorganisationens verksamhet under året tillsammans med information om vilka åtgärder branschorganisationen gjort under året för att nå målet för erkända branschorganisationer.

Årsrapporten ska lämnas in till Jordbruksverket senast sex veckor efter att verksamhetsåret löpt ut.

Vi kontrollerar att ni uppfyller kriterierna för erkännandet

Enligt EU:s regler ska vi på Jordbruksverket regelbundet kontrollera att erkända branschorganisationer uppfyller villkoren för erkännandet. Om kontrollerna visar på bristande uppfyllande kan det leda till att erkännandet återkallas.

Erkända organisationer

I Sverige finns ännu ingen erkänd branschorganisation.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på Leader- och marknadsstödsenheten. Du når oss via mejl eller genom att ringa till kundtjänst.

Författningar

Söker efter 2015:41