Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet på grund av covid‑19

Hitta på sidan

Regeringen har beslutat om förlängning av stöd till innehavare av fiskelicens eller personlig fiskelicens som tillfälligt upphör med fiskeverksamhet som en följd av covid-19. Stödet utbetalas till de licensinnehavare som söker och uppfyller villkoren för stödet. Du kan söka stöd för perioden 16 juni–31 december 2020. Stödet gick att söka fram till och med den 15 november 2020.

Tänk på att

Har du redan skickat in en ansökan som du inte fått ett beslut på och inser att du inte längre är i behov av stödet ber vi dig kontakta Jordbruksverket så snart som möjligt för att undvika eventuella återkrav.

Vem kan få stödet?

Stödet kan sökas av dig som är innehavare av fiskelicens eller personlig fiskelicens inom havsfiske eller insjöfiske och som har påverkats negativt av covid-19-utbrottet. För insjöfisket gäller att fartyget uteslutande ska ha fiskat i insjövatten minst 120 dagar under 2018 och 2019 eller minst 60 dagar under 2019.

En förutsättning för att du ska kunna få stöd är att du har ett fiske att avstå ifrån. Berörs du av ett fiskestopp som innebär att du inte kan fiska den art du vanligtvis fiskar och inte heller kan fiska någon annan art så har du inget fiske att avstå ifrån och kan därmed inte få detta stöd. Ett exempel är ålfiskeförbudet som träder i kraft den 1 november 2020 och pågår till den 31 januari 2021. Det innebär att om du är ålfiskare och inte kan fiska efter en annan art så kan du inte få stöd.

Du kan ansöka om stöd som delvis kompenserar för vissa kostnader och intäktsbortfall. Uppfyller du gällande regler kan du söka ersättning för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet under perioden 16 juni–31 december 2020. Du kunde söka stödet under perioden 3 september–15 november.

Ett villkor för stödet är att du ska ha bedrivit fiske på ett unionsfartyg som understiger 24 meter under minst 120 dagar under år 2018–2019. För en licensinnehavare som har påbörjat sitt arbete ombord på ett sådant fartyg efter den 31 december 2018 får stöd lämnas om licensinnehavaren har haft licens och arbetat ombord på fartyget under minst 60 dagar under perioden 1 januari–31 december 2019. Om du är osäker på om du uppfyller villkoret kontakta Jordbruksverket. Stöd beviljas enligt schablon.

Du som licensinnehavare kan inte söka stöd för fartyg som omfattas av systemet med överlåtbara fiskerättigheter för pelagiska arter. Om du även bedriver fiske med annat fartyg som inte omfattas av detta system kan du söka stöd för det fartyget.

Detta kan du göra i samband med att du söker stödet

Du kunde söka stödet under perioden 3 september–15 november. Det är bra om du har gjort klart ett par saker innan du skickar in din ansökan:

 • Om du redan är kund hos oss kan du uppdatera informationen på Mina sidor med det bankkontonummer som stödet ska utbetalas till.
 • Om du inte sedan tidigare är kund hos oss ska du fylla i och skicka in blanketten Anmälan kontonummer till oss.
 • Om du företräder någon annan kan du fylla i och skicka in en fullmaktsblankett redan nu. Detta gäller dig som ansöker för en annan persons räkning eller ansöker för ett företag.

Du kan skicka in ovanstående uppgifter i samband med att du skickar in din ansökan om stöd, men för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt är det bra om du gör detta i förväg. 

Så mycket stöd kan du få

Stödet betalas ut i form av ett schablonbelopp baserat på vilken period ansökan avser. För fiske till havs bestäms stödets storlek av perioden som ansökan avser, fartygets längd, vilket redskap som används i störst utsträckning och vilka arter fartyget fiskar efter.

För insjöfisket bestäms stödets storlek av perioden som ansökan avser, vilka arter som du som licensinnehavare fiskar efter och vilken sjö du fiskar i.

Du kan välja att ansöka om stöd för en eller flera perioder:

 • Period 1: 16–30 juni
 • Period 2: 1–31 juli
 • Period 3: 1–31 augusti
 • Period 4: 1–15 september
 • Period 5: 16–30 september
 • Period 6: 1–15 oktober
 • Period 7: 16–31 oktober
 • Period 8: 1–15 november
 • Period 9: 16–30 november
 • Period 10: 1–15 december
 • Period 11: 16–31 december

Så räknar du ut ditt stöd

För att kunna bedöma om du vill ligga still och därmed söka stödet kan du använda dig av en av de beräkningsmodeller som finns nedan. Är du osäker på vilket segment ditt fartyg tillhör kan du se det i listan.

Villkor för stödet

Följande villkor gäller för att du ska kunna söka stödet:

Du måste upphöra med fiskeverksamhet om du söker stöd

Du måste upphöra med fiskeverksamhet under den period eller de perioder som du söker stöd för. Under stödperioden är det tillåtet att bedriva annan verksamhet än fiskeverksamhet, till exempel reparation av fartyg och turistverksamhet.

Du ska vara licensinnehavare och uppfylla aktivitetskrav

Stödet kan bara sökas av dig som innehar fiskelicens eller personlig fiskelicens och har bedrivit fiske på ett unionsfartyg som understiger 24 meter:

 • under minst 120 dagar under kalenderåren 2018 och 2019 eller
 • under minst 60 dagar under kalenderår 2019.

Vid fiske till havs ska demersala fiskemöjligheter finnas kvar vid årets slut

Om du vill söka stöd för ett fartyg som omfattas av systemet med individuell tilldelning av fiskemöjligheter för år 2020 inom det demersala fisket, ska du vid årets slut ha kvar den andel av fiskemöjligheterna som motsvarar den förväntande infiskningen under stödperioden. Om du beviljas stöd kommer mängden fiskemöjligheter som du ska ha kvar vid årets slut att framgå av ditt beslut om stöd. Du avgör själv om du vill spara en del av de ursprungligt tilldelade fiskemöjligheterna för år 2020 eller så kan du välja att överlåta ytterligare fiskemöjligheter under året. Den totala mängden fiskemöjligheter som du ska ha kvar vid slutet av året är inte beroende av målart utan kravet är att den omfattas av systemet med individuella fiskemöjligheter inom det demersala fisket.

Särskilt villkor för inlandsfiskare – det är inte tillåtet att fiska i havet under 3 månader eller att avyttra fartyget

De stödmottagare som beviljas stöd för tillfälligt stillaliggande inom insjöfisket ska efter stödperiodens slut endast fiska i insjövatten under påföljande tre månader. Äger du fartyget får du tidigast avyttra det 3 månader efter stödperiodens slut.

Du får inte befinna dig i ekonomiska svårigheter

Du kan inte få stöd om du har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten samt om företaget är i likvidation eller försatt i konkurs.

Du får inte bryta mot regler inom den gemensamma fiskeripolitiken

I artikel 10 i havs- och fiskerifondsförordningen (EU 508/2014) finns bestämmelser om ansökningsvillkor som måste vara uppfyllda för att vi ska kunna bevilja stöd. De ska även fortsätta vara uppfyllda under hela genomförandeperioden och för en period av fem år efter att vi gjort den sista stödutbetalningen.

Du får inte överföra ditt fartyg utanför EU under 5 år

Om du är ägare till ett fiskefartyg och får stöd får du inte enligt artikel 25 i havs- och fiskerifondsförordningen (508/2014) överföra fartyget utanför unionen under minst fem år efter den dag då stödet faktiskt betalades ut.

Så söker du stödet

Du kunde söka stödet under perioden 3 september–15 november 2020 via Jordbruksverkets e-tjänst. Det gick även att ansöka via pappersblankett.

Jordbruksverket handlägger ansökningarna och betalar ut pengarna.

Utbetalning av stödet

Du beräknas få ett beslut inom 30 dagar efter att Jordbruksverket har mottagit en komplett ansökan. Kontroll av att villkoren för stödet är uppfyllda kommer delvis att göras i efterhand. Om villkoren för stödet inte har uppfyllts kommer Jordbruksverket att göra ett återkrav.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor om stödet för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet kan du mejla till oss.

Söker efter 1994:17

Senast uppdaterad:

Denna modul visas endast online