Kontroll och tillsyn – stöd till ansvarsmyndighet 2021–2027

Du kan få projektstöd för att uppfylla EU:s krav för kontroll, inspektion och tillsyn. Du kan till exempel få stöd för att köpa in, utveckla och installera IT-utrustning och program kopplat till spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter. Du kan också få stöd för att delta i EU‑gemensamma kontroll- och övervakningsinsatser.

Stödet ingår i havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027.

Vem kan få stöd?

Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen kan få stödet.

Det kan du få stöd för

Myndigheterna kan få stöd för

 • digitalisering av uppgiftslämnandet från fisket och validering av kontrolldata, saluföring och handel med tredje land
 • anpassning av it-stöd för inspektion och sjöövervakning
 • anpassning av verksamhetssystem för tillträde, kvotförvaltning, övert­rädelsehantering och informationsdelning
 • anpassning av teknisk infrastruktur för fiskerikontroll
 • kompetensutveckling och vägledning
 • utveckling och implementering av ny kontrollteknik och metodik
 • operativt genomförande av EU-gemensamma inspektionsinsatser inom ramen för specifika kontroll- och inspektionsprogram
 • uppgradering av it-system för att möjliggöra informationsutbyte mellan svenska myndigheter
 • inköp av mindre båtar och obemannade farkoster för kontroll-verksamhet,
 • modernisering av befintliga patrullfordon
 • tillhandahållande av övervaknings- och kommunikationstjänster
 • kontroll- och inspektionsverksamhet.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få stöd för 100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd. Stödet består till 60 procent av pengar från EU och till 40 procent av pengar från svensk offentlig sektor.

Så söker du stödet

Du söker stödet i vår e-tjänst.

I ansökan ska du bland annat svara på frågor om

 • vilka mål och resultat som projektet ska uppnå
 • vilka aktiviteter du ska genomföra och vilka utgifter du kommer att ha i samband med aktiviteterna.

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Planera din budget

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. Du ska också bifoga underlag till ansökan som visar hur du kommit fram till din budget. Exempel på underlag är offerter och prisuppgifter från mer än en leverantör. Du behöver också bifoga underlag för beräkning av timlön om du har utgifter för personal.

Ta reda på om du är upphandlingsskyldig

Du ska ta reda på om du och eventuell samarbetspartner är upphandlingsskyldiga.

Statliga myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser är alltid upphandlingsskyldiga men även andra juridiska personer som aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar kan vara det.

Om du är upphandlingsskyldig ska du upphandla inköpen i insatsen. Du ska spara alla underlag som är kopplade till de upphandlingar som är relevanta för insatsen.

Om den myndighet som handlägger din ansökan begär det kan du behöva skicka in underlag för att visa om din organisation är upphandlingsskyldig eller inte.

Kontakta Jordbruksverket om du har frågor

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan. Om du har frågor om stödet ska du vända dig till Jordbruksverket.

Senast granskad: 2022-03-09