Stöd för investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk 2014‑2020

Du kan få stöd för att investera i utrustning för att förädla dina fiskeriprodukter och höja kvaliteten på dem. Du som har fått ett beslut om stöd söker utbetalning i vår e‑tjänst.

Vem kan få stöd?

 • Yrkesfiskare kan få stöd för investeringar som ger fiskeriprodukter ett mervärde.
 • Ägare av fiskefartyg kan få stöd för innovativa investeringar ombord. Fartyg för fiske till havs ska vara registrerade hos Havs- och vattenmyndigheten. Fartyg för inlandsfiske får endast fiska i inlandsvatten. Fartygen ska sammanlagt ha fiskat under minst 60 dagar de senaste två kalenderåren.

Det kan du få stöd för

Du kan få stöd för

 • att investera i utrustning för förädling av fiskeriprodukter, särskilt investeringar som ger fiskarna möjlighet att själva stå för både beredning och saluföring eller direktförsäljning av sina egna fångster
 • innovativa investeringar ombord för att höja fiskeriprodukternas kvalitet.

Stödet gäller vid både havs- och inlandsfiske.

Utgifter du kan du få stöd för

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag din ansökan om stöd kommit in till myndigheten.

Utgifter som du kan få stöd för är investeringar och övriga utgifter.

Investeringar

En investering kan vara en fysisk eller en immateriell tillgång. En immateriell tillgång är till exempel mjukvara eller patentansökningar. Tänk på att även utgifter med koppling till investeringen ska räknas in i investeringskostnaden, till exempel frakt, montering och konsultarvoden. Den investering som du har fått stöd för måste finnas kvar i 5 år och användas på det sätt som var tänkt från början.

Övriga utgifter

Övriga utgifter är till exempel mat, fika, resor, traktamenten, konsultarvoden och andra utgifter med koppling till investeringen.

Så mycket stöd kan du få

Hur mycket stöd du kan få beror på vilken av grupperna i tabellen som du tillhör. I tabellen ser du hur stor del av dina utgifter som du kan få stöd för och hur stor del privat finansiering som krävs. Privat finansiering är pengar som ditt företag, din organisation eller andra privata aktörer bidrar med.

Vi betalar inte ut stödbelopp som är lägre än 22 000 kronor. För det här stödet kan du som mest få 1 000 000 kronor i stöd. Om du har tänkt söka stöd för en större investering så kan det i vissa fall gå att du dela upp den i fler ansökningar. Kontakta din länsstyrelse ifall du planerar att dela upp din ansökan.

Så mycket stöd kan du få
SökandeStödKrav på andel privat finansiering
Småskaliga kustfiskare¹80 procent20 procent
Yrkesfiskeorganisationer, ideella föreningar, ekonomiska föreningar och samfällighetsföreningar60 procent40 procent
Stora företag²30 procent70 procent
Övriga sökande50 procent50 procent

¹ Fiskare som fiskar med fiskefartyg med en total längd på under 12 meter och som inte använder släpredskap.

² Som stora företag räknas företag som sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som är minst 50 miljoner euro eller har en balansomslutning som är minst 43 miljoner euro per år.

Allmänna villkor för stödet

De villkor som gäller för din investering kommer stå i ditt beslut om stöd. Men det finns några allmänna villkor för stödet som kan vara bra att känna till redan innan du söker.

Du som söker

 • ska ha de tillstånd och godkännanden som krävs för investeringen
 • ska lämna in en ekonomisk redovisning och en beskrivning av projektets genomförande och resultat när du slutredovisar investeringen
 • får inte föra över fartyget till ett land utanför EU under minst 5 år från den dag då stödet betalades ut till dig. Om du för över ett fartyg under den här perioden, kan du bli tvungen att betala tillbaka pengar som du fått i stöd. Hur mycket pengar du ska betala tillbaka beror på hur lång perioden är då du inte följt villkoren.

Behåll investeringen i minst 5 år efter slututbetalningen

Den investering som du har fått stöd för måste finnas kvar i 5 år efter slututbetalningen. Om verksamheten till exempel byter ägare måste den nya ägaren fortsätta använda investeringen som du hade tänkt, annars finns det risk att du blir tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet.

När du har skickat in din ansökan om stöd

I ditt beslut om stöd står det du behöver veta. Men här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du skickat in din ansökan om stöd.

Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att andra investeringar har prioriterats eller att pengarna har tagit slut.

Om du påbörjar din investering innan du fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de villkor som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls.

Så bedömer vi ansökningarna

Om pengarna inte räcker till alla ansökningar måste vi prioritera mellan ansökningarna. Det gör vi genom att poängsätta alla ansökningar enligt specifika urvalskriterier. En ansökan kan få mellan 0 och 500 poäng. Ansökningarna med högst poäng blir prioriterade. En ansökan måste få minst 200 poäng för att få stöd. De urvalskriterier vi använder för poängsättningen kan skilja sig åt mellan stöden. Urvalskriterierna finns i kapitel 8 i den nationella handlingsplanen för havs- och fiskeriprogrammet.

Redovisa utgifterna för investeringen separat i din bokföring

Det är viktigt att du i din bokföring redovisar de utgifter och intäkter som hör till investeringen separat från utgifter och intäkter som hör till annan verksamhet. Om du inte har redovisat separat kommer det att bli ett avdrag på ditt stöd.

Se till att fakturor och betalningsbevis uppfyller kraven

Det är viktigt att du sparar alla underlag så som fakturor, betalningsbevis, avtal, offerter, följesedlar och andra handlingar som underlagen hänvisar till.

Förutom den information som en faktura alltid ska innehålla så gäller det här:

 • Fakturan ska gå att koppla till en aktivitet som rör din investering.
 • Fakturan ska vara adresserad till, och betald av, den som sökt stödet.

Du ska ha betalningsbevis för alla fakturor. Av betalningsbevisen ska det framgå att det är du som är stödmottagare som har betalat. Fakturorna ska vara betalda senast den dag ansökan om utbetalning kommer in till den myndighet som har beslutat om ditt stöd. Det räcker inte med konteringsstämpel för din egen bokföring.

Kontantbetalningar eller Swishbetalningar över 1 000 kronor godkänns inte.

Exempel på betalningsbevis

Det här är olika typer av betalningsbevis:

 • utskrift av betalning via internetbank
 • betalorder för bank- och plusgiro i kombination med kontoutdrag
 • kvitto från banken
 • kontoutdrag som visar en betalning via autogiro
 • lönespecifikation
 • Kvitto vid kontant-, betalkorts- och Swishbetalning. Kombineras med kontoutdrag eller utdrag ur bokföringen om det inte framgår på kvittot vem som betalat.

Ta reda på om du är upphandlingsskyldig

Du ska ta reda på om du och eventuell samarbetspartner är upphandlingsskyldiga.

Statliga myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser är alltid upphandlingsskyldiga men även andra juridiska personer som aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar kan vara det.

Om du är upphandlingsskyldig ska du upphandla inköpen för investeringen. Du ska spara alla underlag som är kopplade till de upphandlingar som är relevanta för investeringen.

Om den myndighet som handlägger din ansökan begär det kan du behöva skicka in underlag för att visa om din organisation är upphandlingsskyldig eller inte.

Ta fram och spara underlag

Beroende på vad du söker stöd för kan du behöva vissa underlag som du sedan ska redovisa när du söker utbetalning.

Övriga utgifter – spara underlag

I ditt beslut om stöd står det hur du ska hantera övriga utgifter om det är aktuellt för din investering.

Begagnad utrustning – skaffa intyg

För att få stöd för begagnad utrustning ska du ha ett intyg på att

 • den tidigare ägaren som använt utrustningen inte fått stöd för inköpet av den
 • utrustningen har de tekniska egenskaperna som behövs för projektet
 • priset för utrustningen inte överstiger marknadsvärdet och är lägre än utgiften skulle vara för en ny utrustning.

Avbetalningsköp – spara handlingar

För att få stöd för något du köpt på avbetalning ska du bifoga detta när du söker utbetalning:

 • kopia på avbetalningsavtalet där det står vad du har köpt och vad det kostar både med och utan moms
 • fakturor för kreditinstitutets köp
 • kopior på fakturor och betalningsbevis för din första avbetalning
 • utdrag från anläggningsregistret eller utdrag från bokföringen som visar att varan ingår i företagets tillgångar.

Ansök om ändring av ditt beslut om något ändras

Det är viktigt att du ansöker om ändring av ditt beslut om stöd om till exempel slutdatum, tidsplan, budget, finansieringsplan eller något annat väsentligt behöver ändras jämfört med vad som står i ditt beslut om stöd. Om du redovisar utgifter som inte ingår i de aktiviteter som finns i ditt beslut om stöd kan det innebära att du inte får stöd för de utgifterna.

Kontakta myndigheten som beslutade om ditt stöd om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om ändring eller inte. Du ska skicka din ansökan om ändring till myndigheten som beslutade om ditt stöd.

Om det inte står något annat i beslutet om ändring så gäller ändringen från och med den dag då ansökan om ändring kom in till myndigheten.

Ta reda på om du behöver ansöka om ändring

Kontakta myndigheten som beslutade om ditt stöd om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om ändring eller inte.

Du ska alltid ansöka om ändring av ditt beslut om stöd när:

 • Du inte kommer att bli klar i tid och behöver flytta fram ditt slutdatum.
 • Du vill söka utbetalning för utgifter som inte är kopplade till någon av aktiviteterna i ditt beslut och vill därför lägga till en ny aktivitet .
 • Du inte kan genomföra en aktivitet som behövs för att uppfylla syfte och mål men ändå vill fortsätta att genomföra investeringen.
 • Du får in medfinansiering från en annan medfinansiär än den som står i ditt beslut.

Du behöver inte ansöka om ändring av ditt beslut om stöd om:

 • Du får in mer offentliga resurser. Offentliga resurser är att du får tillgång till arbete, material eller lokaler från en offentlig aktör.
 • Du byter ut en aktivitet eller utgift mot en annan likvärdig aktivitet eller utgift, till exempel om du väljer att göra ett digitalt nyhetsbrev i stället för att trycka broschyrer eller väljer att anställa en person istället för att köpa tjänsten.

När du söker utbetalning

Du söker utbetalning i e-tjänst.

Du ska betala utgifterna innan du söker utbetalning för dem. Det är bara de utgifter som ingår i aktiviteterna som står i ditt beslut om stöd som du kan få utbetalning för. Du kan söka utbetalning av hela stödet på en gång eller söka flera delutbetalningar.

Du kan inte göra ändringar i din ansökan om utbetalning när myndigheten börjat handlägga den.

Redovisa utgifter och finansiering

I e-tjänsten redovisar du de utgifter som du haft för din investering. Du ska också skicka in underlag som styrker dina utgifter. Underlagen ska vara sorterade och tydligt kopplade till utgifterna. Underlagen laddar du upp i e-tjänsten.

Du ska också redovisa den privata och offentliga finansiering som du har fått in. I ditt beslut om stöd står det vilken finansiering du behöver redovisa.

Om du har fått in mer finansiering än vad som står i beslutet ska du även redovisa den finansieringen. Då justeras automatiskt det belopp som du kan få utbetalt från oss.

Om du inte har fått tillräckligt med offentlig medfinansiering när du söker utbetalning kan det innebära att vi håller inne delar av stödet tills du har fått in medfinansieringen.

Om du är upphandlingsskyldig ska du redovisa uppgifter om upphandlingen i e-tjänsten.

Vissa behöver inte skicka in betalningsbevis

Om du som beviljats stöd är en kommun, en region, en myndighet eller en organisation med en central ekonomifunktion kan du ansöka om undantag från kravet på betalningsbevis.

Med central ekonomifunktion menar vi en ekonomifunktion som samlat hanterar bokföring och betalningar för en organisation med flera kontor som är lokaliserade på olika postorter och där organisationen och alla kontor har samma organisationsnummer.

För att få undantag krävs det bland annat att organisationen i en beskrivning kan visa hur organisationen kan garantera att de fakturor som organisationen redovisar i en ansökan om utbetalning är betalda.

Om undantaget beviljas är det kopplat till organisationen, inte till ett specifikt projekt.

Om du söker delutbetalning

Sök gärna delutbetalning i ett tidigt skede. Du kan till exempel söka varje kvartal eller efter en period då du haft många eller stora utgifter. Alla underlag från perioden du söker delutbetalning för ska vara med i ansökan och du ska ha betalt alla utgifter. Om du glömmer någon utgift kan du ta med den nästa gång du söker utbetalning och skriva en förklaring.

När du söker delutbetalning ska du beskriva vad som har hänt i investeringen och som har en koppling till de utgifter som du söker utbetalning för.

Vissa kan söka förskottsutbetalning

Du kan söka förskottsutbetalning om du som blivit beviljad stöd är

 • en ideell förening
 • en ekonomisk förening
 • en samfällighetsförening
 • en allmännyttig stiftelse
 • ett mikroföretag*.

Du kan få upp till 50 procent av ditt stöd i förskott, dock högst 250 000 kronor.

När du söker förskott behöver du inte redovisa några utgifter. Därför måste du i stället redovisa utgifterna för detta belopp när du söker slututbetalning.

* Ett mikroföretag är ett företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år.

Sök slututbetalning i tid

Du ska söka slututbetalning senast det slutdatum som står i ditt beslut om stöd. Då ska du vara klar med din investering. Om du söker slututbetalning för sent minskar ditt stöd med 1 procent av utbetalningsbeloppet för varje dag som ansökan är försenad. Om din ansökan kommer in mer än 25 dagar för sent får du inga pengar alls.

När du söker slututbetalning ska du göra en slutredovisning i e-tjänsten där du beskriver vad du har gjort och svarar på frågor om bland annat mål och resultat.

Din investering kommer att kontrolleras

Det är oftast länsstyrelsen och Jordbruksverket som kontrollerar. Kontrollerna görs både vid handläggningen av din ansökan om utbetalning och vid en eventuell kontroll på plats. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant. Du måste ge kontrollanten den hjälp som är nödvändig för att hen ska kunna genomföra kontrollen.

Om du inte följer villkoren i ditt beslut om stöd riskerar du att få mindre stöd, förlora hela stödet eller bli tvungen att betala tillbaka de pengar du fått tidigare. Om vi misstänker brott ska vi anmäla ärendet till Ekobrottsmyndigheten.

Kontrollsystem som gäller för den gemensamma fiskeripolitiken

Det finns ett särskilt kontrollsystem som gäller för den gemensamma fiskeripolitiken i alla EU-länder. Syftet är att säkerställa att enbart de som följer regelverket för den gemensamma fiskeripolitiken får stöd från havs- och fiskerifonden. Om du har brutit mot de bestämmelserna när du söker stöd eller när du söker utbetalning kommer myndigheten som handlägger ansökan att avslå den. Om du bryter mot bestämmelserna efter slututbetalningen, men inom 5 år från slututbetalningen kommer myndigheten att kräva tillbaka stödet.

Vi kontrollerar bland annat följande uppgifter om den som söker eller tar emot stöd:

 • Om du är dömd för bedrägeri.
 • Om du har några finns återbetalningskrav för stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden.
 • Om du har blivit dömd för miljöbrott, gäller enbart ansökningar inom vattenbruk.
 • Om du är fartygsägare eller fiskelicensinnehavare kontrollerar vi om du har fått ett beslut om allvarlig överträdelse under de föregående 12 månaderna.
 • Om ditt fartyg finns med i förteckningen över fartyg som begått illegalt fiske under de senaste 24 månaderna.

Exempel på när det kan bli avdrag på ditt stöd

Det finns olika anledningar till att det kan bli avdrag, till exempel:

 • Du har sökt utbetalning för utgifter som inte ingår i aktiviteterna som står i ditt beslut om stöd.
 • Du har sökt utbetalning för utgifter som inte ger rätt till stöd. Det kan till exempel vara utgifter som du har haft innan du din ansökan om stöd kom in.
 • Du har inte följt de villkor som finns i ditt beslut om stöd eller följt de lagar, förordningar eller föreskrifter som gäller.
 • Du har skickat in din ansökan om utbetalning efter det slutdatum som står i ditt beslut.
 • Du är upphandlingsskyldig men har inte följt upphandlingsreglerna.
 • Du har i din bokföring inte redovisat investeringens utgifter och intäkter separat från andra utgifter och intäkter i din verksamhet.
 • Du har inte informerat om din investering på det sätt som står i ditt beslut.

Kontakta länsstyrelsen om du har frågor

Det är länsstyrelsen som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan. Om du har frågor om stödet ska du vända dig direkt till din länsstyrelse.

Om du behöver skicka något per post

I samband med ansökan om utbetalning, eller om du behöver ändra något i ditt beslut om stöd, kan du behöva skicka in underlag till länsstyrelsen på blankett eller annat papper.

Författningar

Söker efter 2016:19

Senast granskad: 2022-03-03