Stöd för att öka kunskapen om havsmiljön 2014‑2020

Du kan få stöd för att öka kunskapen om tillståndet för den marina havsmiljön. Du kan också få stöd för att upprätta övervakningsprogram och åtgärdsprogram. Du som har fått ett beslut om stöd söker utbetalning i vår e‑tjänst.

Vem kan få stöd?

Myndigheter, kommuner, regioner, organisationer och företag kan få stödet.

Det kan du få stöd för

Du kan få stöd för att driva projekt som förbättrar kunskaperna om tillståndet för den marina miljön för att kunna upprätta övervakningsprogram och åtgärdsprogram.

Utgifter du kan du få stöd för

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag din ansökan om stöd kom in till myndigheten.

Utgifter som du kan få stöd för är investeringar, övriga utgifter, utgifter för personal, indirekta kostnader och offentliga resurser.

Investeringar

En investering kan vara en fysisk eller en immateriell tillgång. En immateriell tillgång är till exempel mjukvara eller patentansökningar. Tänk på att även utgifter med koppling till investeringen ska räknas in i investeringskostnaden, till exempel frakt, montering och konsultarvoden. Den investering som du har fått stöd för måste finnas kvar i 5 år och användas på det sätt som var tänkt från början.

Övriga utgifter

Övriga utgifter är till exempel mat, fika, resor, traktamenten, konsultarvoden och andra utgifter med koppling till projektet. Det kan också vara eget arbete om du arbetar i projektet som privatperson eller bedriver verksamhet i form av enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. Då ersätts ditt arbete med 220 kronor per timme.

Utgifter för personal

Utgifter för personal är till exempel månadslön eller timlön, arvoden och andra personalkostnader.

Indirekta kostnader

Om du får stöd för utgifter för personal kan du även få stöd för indirekta kostnader. Indirekta kostnader, även kallade OH-kostnader, är utgifter som inte är direkt kopplade till någon speciell aktivitet i projektet men de är nödvändiga för att du ska kunna genomföra det. Det kan till exempel vara lokalkostnader, rekrytering av personal, intern utbildning, intern representation, kontorsmaterial och telefoni.

Offentliga resurser

Offentliga resurser är till exempel arbetskraft, material eller lokaler som betalas av andra offentliga organisationer så som myndigheter, regioner eller kommuner.

Myndigheter, kommuner och regioner kan bara få stöd för utgifter för personal och indirekta kostnader om projektet är klart avgränsat från den ordinarie verksamheten och inte skulle blivit genomfört utan stödet.

Så mycket stöd kan du få

Hur mycket stöd du kan få beror på vilken av grupperna under rubrikerna nedan som du tillhör. Där kan du se hur stor del av dina utgifter som du kan få stöd för, hur mycket du måste skaffa från en annan offentlig aktör och hur stor del privat finansiering som krävs. Privat finansiering är pengar som ditt företag, din organisation eller andra privata aktörer bidrar med.

Av den del du får i stöd är 70 procent EU-pengar och 30 procent svenska nationella pengar. För vissa stöd har Jordbruksverket nationella pengar som kan täcka upp dessa 30 procent. För det här stödet har Jordbruksverket inga nationella pengar. Det innebär att du förutom den privata finansieringen även måste skaffa en så kallad offentlig medfinansiering för 30 procent av stödet. Den kan du få från till exempel en kommun, ett regionförbund eller en annan myndighet. Om du som söker är en offentlig aktör kan du själv stå för den offentliga medfinansieringen.

Använd blanketten om medfinansiering för att visa varifrån finansieringen kommer.

Vi betalar inte ut stödbelopp som är lägre än 22 000 kronor. Med stöd menar vi här både EU:s andel och de svenska nationella pengarna.

Offentliga aktörer (till exempel myndigheter, kommuner, högskolor och universitet)

Stödet från EU är 70 procent. Resterande 30 procent utgörs av svensk offentlig medfinansiering som du själv, eller någon annan offentlig aktör (till exempel kommun, region eller myndighet) måste ställa upp med.

Småskaliga kustfiskare

Stödet är 80 procent av utgifterna och 20 procent får du själv stå för. Av stödet står EU endast för 70 procent. Resterande 30 procent av stödet (motsvarar 24 procent av utgifterna) utgörs av svensk offentlig medfinansiering som du själv måste skaffa från till exempel en kommun, region eller en annan myndighet.

Som småskalig kustfiskare räknas fiskare som fiskar med fiskefartyg med en total längd på under 12 meter och som inte använder släpredskap.

Exempel: Om du har 1 000 000 kronor i utgifter kan du få 560 000 kronor från EU via Jordbruksverket, 240 000 kronor måste du skaffa från ett annat offentligt organ och 200 000 kronor måste du själv finansiera.

Producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer eller branschorganisationer

Stödet är 75 procent av utgifterna och 25 procent får du själv stå för. Av stödet står EU endast för 70 procent. Resterande 30 procent av stödet (motsvarar 22,5 procent av utgifterna) utgörs av svensk offentlig medfinansiering som du själv måste skaffa från till exempel en kommun, region eller en annan myndighet.

Exempel: Om du har 1 000 000 kronor i utgifter kan du få 525 000 kronor från EU via Jordbruksverket, 225 000 kronor måste du skaffa från ett annat offentligt organ och 250 000 kronor måste du själv finansiera.

Yrkesfiskeorganisationer, ideella föreningar, ekonomiska föreningar och samfällighetsföreningar

Stödet är 60 procent av utgifterna och 40 procent får du själv stå för. Av stödet står EU endast för 70 procent. Resterande 30 procent av stödet (motsvarar 18 procent av utgifterna) utgörs av svensk offentlig medfinansiering som du själv måste skaffa från till exempel en kommun, region eller en annan myndighet.

Exempel: Om du har 1 000 000 kronor i utgifter kan du få 420 000 kronor från EU via Jordbruksverket, 180 000  kronor måste du skaffa från ett annat offentligt organ och 400 000 kronor måste du själv finansiera.

Stora företag

Stödet är 30 procent av utgifterna och 70 procent får du själv stå för. Av stödet står EU endast för 70 procent. Resterande 30 procent av stödet (motsvarar 9 procent av utgifterna) utgörs av svensk offentlig medfinansiering som du själv måste skaffa från till exempel en kommun, region eller en annan myndighet.

Som stora företag räknas företag som sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som är minst 50 miljoner euro eller har en balansomslutning som är minst 43 miljoner euro per år.

Exempel: Om du har 1 000 000 kronor i utgifter kan du få 210 000 kronor från EU via Jordbruksverket, 90 000 kronor måste du skaffa från ett annat offentligt organ och 700 000 kronor måste du själv finansiera.

Övriga sökande

Stödet är 50 procent av utgifterna och 50 procent får du själv stå för. Av stödet står EU endast för 70 procent. Resterande 30 procent av stödet (motsvarar 15 procent av utgifterna) utgörs av svensk offentlig medfinansiering som du själv måste skaffa från till exempel en kommun, region eller en annan myndighet.

Exempel: Om du har 1 000 000 kronor i utgifter kan du få 350 000 kronor från EU via Jordbruksverket, 150 000 kronor måste du skaffa från ett annat offentligt organ och 500 000 kronor måste du själv finansiera.

Du kan behöva betala tillbaka för hög medfinansiering

När du söker stödet ska du redogöra för hur mycket offentlig medfinansiering du har. Om du sedan får in mer medfinansiering än vad som står i ditt beslut om stöd kan du behöva betala tillbaka överskottet till din medfinansiär.

Allmänna villkor för stödet

De villkor som gäller för ditt projekt kommer stå i ditt beslut om stöd. Men det finns några allmänna villkor för stödet som kan vara bra att känna till redan innan du söker.

Du som söker ska bland annat

 • ha de tillstånd och godkännanden som krävs för projektet
 • när du slutredovisar projektet lämna in en ekonomisk redovisning och en beskrivning av hur projektet genomförts och vilka resultat den har gett.

Behåll investeringen i minst 5 år efter slututbetalningen

Den investering som du har fått stöd för ska finnas kvar i 5 år efter slututbetalningen. Om verksamheten till exempel byter ägare måste den nya ägaren fortsätta använda investeringen som du hade tänkt, annars finns det risk att du blir tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet.

Om du inte behöver investeringen efter att du har avslutat projektet ska du sälja eller värdera investeringen innan du slutredovisar projektet. Det står i så fall i ditt beslut om stöd.

När du har skickat in din ansökan om stöd

I ditt beslut om stöd står det du behöver veta. Men här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du skickat in din ansökan om stöd.

Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att andra projekt har prioriterats eller att pengarna har tagit slut.

Om du påbörjar ditt projekt innan du fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de villkor som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls.

Så bedömer vi ansökningarna

Om pengarna inte räcker till alla ansökningar måste vi prioritera mellan ansökningarna. Det gör vi genom att poängsätta alla ansökningar enligt specifika urvalskriterier. En ansökan kan få mellan 0 och 500 poäng. Ansökningarna med högst poäng blir prioriterade. En ansökan måste få minst 200 poäng för att få stöd. De urvalskriterier vi använder för poängsättningen kan skilja sig åt mellan stöden. Urvalskriterierna finns i kapitel 8 i den nationella handlingsplanen för havs- och fiskeriprogrammet.

Redovisa utgifterna för projektet separat i din bokföring

Det är viktigt att du i din bokföring redovisar de utgifter och intäkter som hör till projektet separat från utgifter och intäkter som hör till annan verksamhet. Om du inte har redovisat separat kommer det att bli ett avdrag på ditt stöd.

Se till att fakturor och betalningsbevis uppfyller kraven

Det är viktigt att du sparar alla underlag så som fakturor, betalningsbevis, avtal, offerter, följesedlar och andra handlingar som underlagen hänvisar till.

Förutom den information som en faktura alltid ska innehålla så gäller det här:

 • Fakturan ska gå att koppla till en aktivitet som rör ditt projekt.
 • Fakturan ska vara adresserad till, och betald av, den som sökt stödet.

Du ska ha betalningsbevis för alla fakturor. Av betalningsbevisen ska det framgå att det är du som är stödmottagare som har betalat. Fakturorna ska vara betalda senast den dag ansökan om utbetalning kommer in till den myndighet som har beslutat om ditt stöd. Det räcker inte med konteringsstämpel för din egen bokföring.

Kontantbetalningar eller Swishbetalningar över 1 000 kronor godkänns inte.

Exempel på betalningsbevis

Det här är olika typer av betalningsbevis:

 • utskrift av betalning via internetbank
 • betalorder för bank- och plusgiro i kombination med kontoutdrag
 • kvitto från banken
 • kontoutdrag som visar en betalning via autogiro
 • lönespecifikation
 • Kvitto vid kontant-, betalkorts- och Swishbetalning. Kombineras med kontoutdrag eller utdrag ur bokföringen om det inte framgår på kvittot vem som betalat.

Ta reda på om du är upphandlingsskyldig

Du ska ta reda på om du och eventuell samarbetspartner är upphandlingsskyldiga.

Statliga myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser är alltid upphandlingsskyldiga men även andra juridiska personer som aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar kan vara det.

Om du är upphandlingsskyldig ska du upphandla inköpen i projektet. Du ska spara alla underlag som är kopplade till de upphandlingar som är relevanta för projektet.

Om den myndighet som handlägger din ansökan begär det kan du behöva skicka in underlag för att visa om din organisation är upphandlingsskyldig eller inte.

Ta fram och spara underlag

Beroende på vad du söker stöd för kan du behöva vissa underlag som du sedan ska redovisa när du söker utbetalning.

Utgifter för personal – fyll i projektdagbok

Om du har personal som jobbar per timme i projektet behöver du föra en projektdagbok där det står

 • hur många timmar per dag som personen har arbetet i projektet
 • vad personen har arbetat med de dagar den har arbetat i projektet.

Du behöver också lämna in en beräkning av timlönen och lönespecifikationer när du söker utbetalning.

Om du i stället har personal som jobbar en viss procent i projektet behöver du lämna ett underlag som styrker hur stor andel av en heltidstjänst den anställde arbetar i projektet och underlag för eventuella förmåner. Du behöver också lämna in lönespecifikationer när du söker utbetalning. Det gäller även för personal som arbetar heltid i projektet.

I ditt beslut om stöd finns mer information om hur du ska hantera kostnader för löner, arvoden och andra personalkostnader när det är aktuellt för ditt projekt.

Övriga utgifter – spara underlag

I ditt beslut om stöd finns mer information om hur du ska hantera övriga utgifter när det är aktuellt för ditt projekt.

Fika, mat och konferenser

 • Om du har utgifter för lunch eller middag ska du spara deltagarlistor och ha en förklaring till utgifterna. Utgifterna ska gälla extern representation och bidra till att du uppnår målet med projektet. I din ansökan om utbetalning redovisar du sedan utgifterna med en schablon på 90 kronor exklusive moms per person och måltid.
 • Om du har utgifter för fika ska du spara betalningsbevis och även faktura eller kvitto, deltagarlistor och ha en förklaring till utgifterna. Utgifterna ska gälla extern representation och bidra till att du uppnår målet med projektet. I din ansökan om utbetalning redovisar du sedan de faktiska utgifterna för fikat, men högst 60 kronor exklusive moms per person.

Du ska dock redovisa dina faktiska utgifter för mat och fika om ditt projekt är ett transnationellt projekt eller ett projekt där maten har central betydelse.

 • Om du har utgifter för att anordna en konferens ska du spara konferensprogrammet och listan med namn på de externa deltagarna och vilka organisationer de tillhör. I din ansökan om utbetalning redovisar du sedan de faktiska utgifterna för lunch, middag och fika.

Resor och traktamenten

 • Om du har utgifter för resor ska du spara underlag för reseutlägg, till exempel bussbiljetter eller parkeringskvitton, och styrka dessa med reseräkningar.
 • Om du har utgifter för traktamenten, ska du styrka dessa utgifter med reseräkningar. I din ansökan om utbetalning redovisar du sedan utgifterna traktamente enligt Skatteverkets schablonbelopp för traktamente.
 • Om du har utgifter för resor med egen bil, tjänstebil eller leasingbil, där milkostnaden inte ingår i leasingavtalet, ska du styrka dessa med en körjournal. I din ansökan om utbetalning redovisar du sedan utgifterna med en enhetskostnad på 30 kronor per mil. Om du faktureras för ett faktiskt belopp när det gäller leasingbilen så redovisar du det fakturerade beloppet.

Utbildning och rådgivning

Om du har utgifter i samband med att du ordnar en utbildning eller erbjuder rådgivning, ska du bland annat registrera uppgifter om antalet utbildningsdagar samt namn och personnummer på alla deltagare. Detta ska du göra i e-tjänsten för kurser och utbildningar. Du eller den som ordnar utbildningen ska redovisa uppgifterna senast i samband med att du söker slututbetalning.

Offentliga resurser – ta fram underlag

Om du har offentliga resurser i form av arbete ska du styrka detta med

 • projektdagbok eller med motsvarande uppgifter från ett tidredovisningssystem
 • beräkning av timlön och lönespecifikation.

Om du har offentliga resurser i form av till exempel material eller lokaler kan du styrka dessa med

 • värderingsintyg av oberoende värderare
 • kopior av fakturor, till exempel på hyror som tidigare fakturerats
 • prislista.

I ditt beslut om stöd finns mer information om hur du ska hantera offentliga resurser om det är aktuellt för ditt projekt.

Begagnad utrustning – skaffa intyg

För att få stöd för begagnad utrustning ska du ha ett intyg på att

 • den tidigare ägaren som använt utrustningen inte fått stöd för inköpet av den
 • utrustningen har de tekniska egenskaperna som behövs för projektet
 • priset för utrustningen inte överstiger marknadsvärdet och är lägre än utgiften skulle vara för en ny utrustning.

Avbetalningsköp – spara handlingar

För att få stöd för något du köpt på avbetalning ska du bifoga detta när du söker utbetalning:

 • kopia på avbetalningsavtalet där det står vad du har köpt och vad det kostar både med och utan moms
 • fakturor för kreditinstitutets köp
 • kopior på fakturor och betalningsbevis för din första avbetalning
 • utdrag från anläggningsregistret eller utdrag från bokföringen som visar att varan ingår i företagets tillgångar.

Ansök om ändring av ditt beslut om något ändras

Det är viktigt att du ansöker om ändring av ditt beslut om stöd om till exempel slutdatum, tidsplan, budget, finansieringsplan eller något annat väsentligt behöver ändras jämfört med vad som står i ditt beslut om stöd. Om du redovisar utgifter som inte ingår i de aktiviteter som finns i ditt beslut om stöd kan det innebära att du inte får stöd för de utgifterna.

Kontakta myndigheten som beslutade om ditt stöd om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om ändring eller inte. Du ska skicka din ansökan om ändring till myndigheten som beslutade om ditt stöd.

Om det inte står något annat i beslutet om ändring så gäller ändringen från och med den dag då ansökan om ändring kom in till myndigheten.

Ta reda på om du behöver ansöka om ändring

Kontakta myndigheten som beslutade om ditt stöd om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om ändring eller inte.

Du ska alltid ansöka om ändring av ditt beslut om stöd när:

 • Du inte kommer att bli klar i tid och behöver flytta fram ditt slutdatum.
 • Du vill söka utbetalning för utgifter som inte är kopplade till någon av aktiviteterna i ditt beslut och vill därför lägga till en ny aktivitet .
 • Du inte kan genomföra en aktivitet som behövs för att uppfylla syfte och mål men ändå vill fortsätta att genomföra investeringen.
 • Du får in medfinansiering från en annan medfinansiär än den som står i ditt beslut.

Du behöver inte ansöka om ändring av ditt beslut om stöd om:

 • Du får in mer offentliga resurser. Offentliga resurser är att du får tillgång till arbete, material eller lokaler från en offentlig aktör.
 • Du byter ut en aktivitet eller utgift mot en annan likvärdig aktivitet eller utgift, till exempel om du väljer att göra ett digitalt nyhetsbrev i stället för att trycka broschyrer eller väljer att anställa en person istället för att köpa tjänsten.

När du söker utbetalning

Du söker utbetalning i vår e-tjänst.

Du ska betala utgifterna innan du söker utbetalning för dem. Det är bara de utgifter som ingår i aktiviteterna som står i ditt beslut om stöd som du kan få utbetalning för. Du kan söka utbetalning av hela stödet på en gång eller söka flera delutbetalningar.

Du kan inte göra ändringar i din ansökan om utbetalning när myndigheten börjat handlägga den.

Redovisa utgifter och finansiering

I e-tjänsten redovisar du de utgifter som du haft för ditt projekt. Du ska också skicka in underlag som styrker dina utgifter. Underlagen ska vara sorterade och tydligt kopplade till utgifterna. Underlagen laddar du upp i e-tjänsten.

Du ska också redovisa den privata och offentliga finansiering som du har fått in. I ditt beslut om stöd står det vilken finansiering du behöver redovisa.

Om du har fått in mer finansiering än vad som står i beslutet ska du även redovisa den finansieringen. Då justeras automatiskt det belopp som du kan få utbetalt från oss.

Om du inte har fått tillräckligt med offentlig medfinansiering när du söker utbetalning kan det innebära att vi håller inne delar av stödet tills du har fått in medfinansieringen.

Om du är upphandlingsskyldig ska du redovisa uppgifter om upphandlingen i e-tjänsten.

Klumpsumma – ett samlat belopp som fastställts på förhand

Om du blivit beviljad stöd i form av en klumpsumma för hela eller delar av ditt projekt behöver du inte skicka in några underlag för utgifterna som ingår i klumpsumman. Istället räcker det med att du visar att du uppnått resultatet med klumpsumman för att du ska få den utbetald. Om du blivit beviljad stöd i form av en klumpsumma står det i ditt beslut om stöd. Där finns även mer information om hur du ska redovisa din klumpsumma.

Vissa behöver inte skicka in betalningsbevis

Om du som beviljats stöd är en kommun, en region, en myndighet eller en organisation med en central ekonomifunktion kan du ansöka om undantag från kravet på betalningsbevis.

Med central ekonomifunktion menar vi en ekonomifunktion som samlat hanterar bokföring och betalningar för en organisation med flera kontor som är lokaliserade på olika postorter och där organisationen och alla kontor har samma organisationsnummer.

För att få undantag krävs det bland annat att organisationen i en beskrivning kan visa hur organisationen kan garantera att de fakturor som organisationen redovisar i en ansökan om utbetalning är betalda.

Om undantaget beviljas är det kopplat till organisationen, inte till ett specifikt projekt.

Om du söker delutbetalning

Sök gärna delutbetalning i ett tidigt skede. Du kan till exempel söka varje kvartal eller efter en period då du haft många eller stora utgifter. Alla underlag från perioden du söker delutbetalning för ska vara med i ansökan och du ska ha betalt alla utgifter. Om du glömmer någon utgift kan du ta med den nästa gång du söker utbetalning och skriva en förklaring.

När du söker delutbetalning ska du beskriva vad som har hänt i projektet och som har en koppling till de utgifter som du söker utbetalning för.

Vissa kan söka förskottsutbetalning

Du kan söka förskottsutbetalning om du som blivit beviljad stöd är

 • en ideell förening
 • en ekonomisk förening
 • en samfällighetsförening
 • en allmännyttig stiftelse
 • ett mikroföretag*.

Du kan få upp till 50 procent av ditt stöd i förskott, dock högst 250 000 kronor.

När du söker förskott behöver du inte redovisa några utgifter. Därför måste du i stället redovisa utgifterna för detta belopp när du söker slututbetalning.

* Ett mikroföretag är ett företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år.

Sök slututbetalning i tid

Du ska söka slututbetalning senast det slutdatum som står i ditt beslut om stöd. Då ska du vara klar med ditt projekt. Om du söker slututbetalning för sent minskar ditt stöd med 1 procent av utbetalningsbeloppet för varje dag som ansökan är försenad. Om din ansökan kommer in mer än 25 dagar för sent får du inga pengar alls.

När du söker slututbetalning ska du göra en slutredovisning i e-tjänsten där du beskriver vad du har gjort och svarar på frågor om bland annat mål och resultat.

Ditt projekt kommer att kontrolleras

Det är oftast länsstyrelsen och Jordbruksverket som kontrollerar. Kontrollerna görs både vid handläggningen av din ansökan om utbetalning och vid en eventuell kontroll på plats. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant. Du måste ge kontrollanten den hjälp som är nödvändig för att hen ska kunna genomföra kontrollen.

Om du inte följer villkoren i ditt beslut om stöd riskerar du att få mindre stöd, förlora hela stödet eller bli tvungen att betala tillbaka de pengar du fått tidigare. Om vi misstänker brott ska vi anmäla ärendet till Ekobrottsmyndigheten.

Kontrollsystem som gäller för den gemensamma fiskeripolitiken

Det finns ett särskilt kontrollsystem som gäller för den gemensamma fiskeripolitiken i alla EU-länder. Syftet är att säkerställa att enbart de som följer regelverket för den gemensamma fiskeripolitiken får stöd från havs- och fiskerifonden. Om du har brutit mot de bestämmelserna när du söker stöd eller när du söker utbetalning kommer myndigheten som handlägger ansökan att avslå den. Om du bryter mot bestämmelserna efter slututbetalningen, men inom 5 år från slututbetalningen kommer myndigheten att kräva tillbaka stödet.

Vi kontrollerar bland annat följande uppgifter om den som söker eller tar emot stöd:

 • Om du är dömd för bedrägeri.
 • Om du har några finns återbetalningskrav för stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden.
 • Om du har blivit dömd för miljöbrott, gäller enbart ansökningar inom vattenbruk.
 • Om du är fartygsägare eller fiskelicensinnehavare kontrollerar vi om du har fått ett beslut om allvarlig överträdelse under de föregående 12 månaderna.
 • Om ditt fartyg finns med i förteckningen över fartyg som begått illegalt fiske under de senaste 24 månaderna.

Exempel på när det kan bli avdrag på ditt stöd

Det finns olika anledningar till att det kan bli avdrag, till exempel:

 • Du har sökt utbetalning för utgifter som inte ingår i aktiviteterna som står i ditt beslut om stöd.
 • Du har sökt utbetalning för utgifter som inte ger rätt till stöd. Det kan till exempel vara utgifter som du har haft innan din ansökan om stöd kom in.
 • Du har inte följt de villkor som finns i ditt beslut om stöd eller följt de lagar, förordningar eller föreskrifter som gäller.
 • Du har skickat in din ansökan om utbetalning efter det slutdatum som står i ditt beslut.
 • Du är upphandlingsskyldig men har inte följt upphandlingsreglerna.
 • Du har i din bokföring inte redovisat projektets utgifter och intäkter separat från andra utgifter och intäkter i din verksamhet.
 • Du har inte informerat om ditt projekt på det sätt som står i ditt beslut.

Kontakta Jordbruksverket om du har frågor

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan. Om du har frågor om stödet ska du vända dig till Jordbruksverket.

Om du behöver skicka något per post

I samband med ansökan om utbetalning, eller om du behöver ändra något i ditt beslut om stöd, kan du behöva skicka in underlag till Jordbruksverket på blankett eller annat papper.

Jordbruksverket
Fiskeri- och marknadsstödsenheten
551 82 Jönköping

Författningar

Söker efter 2016:19

Senast granskad: 2022-03-03