Logotyp Jordbruksverket

Biogasstöd 2018

Under 2018 satte regeringen av 270 miljoner kronor till ett nytt biogasstöd. Stödet gick bara att söka under 2018. Syftet med stödet var att stödja fossilfri energiproduktion genom att komplettera det befintliga gödselgasstödet.

Om stödet

Ansökningstiden för det här stödet gick ut den 28 september 2018. I december 2018 betalades 270 miljoner ut i biogasstöd till 38 stödmottagare.

Stödet betalades ut som ett förskott för produktion från den 1 oktober 2018 till den 30 september 2019. Ersättningen blev 26 öre per kWh uppgraderad biogas som används till fordonsgas.

Redovisa din produktion

Arbetet med uppföljning av stödet har påbörjats under 2020. Vi kommer att följa upp att du som fått stöd har producerat den mängd biogas som motsvarar det stöd som vi har betalat ut. Om produktionen varit lägre kommer du att behöva betala tillbaka mellanskillnaden. Du som har fått stödet får ett brev när det är dags för redovisning.

Eftersom produktionsperioden inte följer kalenderåret är det viktigt att du kan redovisa den faktiska produktionen månadsvis. Vi rekommenderar därför att du noterar rågasproduktionen varje månad.

Vid uppföljningen kommer vi även kontrollera att villkoren för stödet har varit uppfyllda under hela produktionsperioden. Du kan bli återbetalningsskyldig för de perioder då ett eller flera villkor inte varit uppfyllda.

Återrapportering

Du som har fått det här stödet behöver rapportera in uppgifter om hur det har gått under stödperioden. Du kommer att behöva styrka din produktion med ett lämpligt dokument.

I april 2020 kommer Jordbruksverket att kontakta kontaktpersonen för din ansökan via mejl. Där står vilka uppgifter du ska skicka in till Jordbruksverket och när de senast ska vara hos oss. Vi skickar också ut detta i ett brev som går både till dig som stödmottagare och till eventuell annan kontaktperson för din ansökan.

Om din återrapportering inte är komplett kommer vi att kontakta dig igen för en komplettering. Om du inte skickar in någon återrapportering alls inom utsatt tid kan du behöva betala tillbaka stödet.

Återbetalning

Biogasstödet betalades ut i förskott och för att du ska få behålla hela stödbeloppet måste alla villkor för stödet vara uppfyllda. I de fall där den producerade mängden kWh inte är minst lika stor som godkända ansökta antalet kWh, men där alla andra villkor för stödet är uppfyllda, kommer du att behöva betala tillbaka delar av stödet. Hur mycket du behöver betala tillbaka räknas fram utifrån den faktiska produktionen i kWh, den godkända ansöka antalet kWh och ersättningsnivån som blev 26 öre per kWh för 2018.

Beslut

När perioden för återrapportering är slut kommer Jordbruksverket att besluta om vilka stödmottagare som får behålla hela stödet och vilka som behöver betala tillbaka hela eller delar av stödet. Detta kommer vi att informera om via brev och mejl. De som ska betala tillbaka hela eller delar av stödbeloppet kommer då att få instruktioner om hur och när det ska göras.

Andra stöd och insatser för biogasbranschen

Regeringen startade 2018 en statlig utredning med uppdrag att utreda vilka insatser branschen behöver i framtiden för att bidra till den fossilfria energiproduktionen. Utredningen ska lämna sitt slutliga svar i december 2019.

Utöver detta så finns det i dagsläget stöd för investeringar i biogas inom landsbygdsprogrammet och ett investeringsstöd från Naturvårdsverket som kallas Klimatklivet. Den som rötar stallgödsel kan även söka gödselgasstödet fram till 2023.

Biogas som används till fordonsgas och uppvärmning är skattebefriad i Sverige. Läs mer om detta på Regeringskansliets webbplats.

Villkor och regler för stödet

Vem kunde ansöka om stödet?

Stödet kunde sökas av alla som producerar biogas i en ekonomisk verksamhet (oavsett organisations- eller företagsform). Stödet tilldelades den som producerar rågasen.

Så beräknades stödet

Stödet gavs som en ersättning per kilowattimme (kWh). Storleken på stödet per kWh beräknades utifrån följande tre förutsättningar:

 • begränsning i förordningen för stödet (max 40 öre/kWh)
 • utrymmet enligt EU:s regler för statliga stöd till företag (beräknat till ca 39 öre/kWh i dagsläget)
 • totalt antal ansökta kWh som ska dela på den sammanlagda summan stöd (270 miljoner kronor)

Det stöd som betalades ut avsåg den uppskattade produktionen under perioden 1 oktober 2018–30 september 2019. I ansökan kunde även eventuella kapacitetshöjande insatser som påverkar produktionen räknas in, till exempel nyinvestering eller byte av substrat.

Godkänd biogas

Stödet avser biogas som uppgraderats till fordonsgas (biodrivmedel), vilket betyder att det inte ges till uppgraderad gas som säljs eller används för andra ändamål än fordonsgas. Stöd ges till biogas som är producerad från alla substrat – med några undantag:

 • Avloppsslam får inte ingå till någon del. Sökande med flera rötkammare kan söka stöd för de rötkammare där de inte blandar i avloppsslam. Livsmedelsbaserad produktion, det vill säga produktion från spannmål, andra stärkelserika grödor, socker- eller oljegrödor, godkänns inte. Undantag görs för anläggningar som startat sin verksamhet innan den 31 december 2013 och som ännu inte är avskrivna.
 • Gas som utvinns från deponier godkänns inte.

Anläggningen får inte vara avskriven

Anläggningen får inte vara helt avskriven enligt allmänt vedertagna avskrivningsprinciper. Den får dock vara delvis avskriven och någon nedre gräns för hur stort värde som måste återstå finns inte. Med allmänt vedertagna avskrivningsprinciper menas de avskrivningstider som normalt tillämpas inom redovisning för olika delar i anläggningen.

Till anläggningen räknar vi hela produktionskedjan. Den omfattar intag och mottagningsutrymmen för substrat, rötningskammare inklusive pumpar, renings- och torkningsutrustning, uppgradering, kompressionsutrustning och gasflak. Följande delar ingår inte: utrustning för transport av substrat till anläggningen samt tankställe. I de fall du inte har hela produktionskedjan själv uppger du vad som gäller för de delar som ingår i ditt företag.

Du styrker dina uppgifter med anläggningsregister och senaste årsredovisning (årsrapport eller resultat- och balansrapport).

Ditt företag får inte befinna sig i ekonomiska svårigheter

Med det menas något av följande:

 • Det är försatt i konkurs eller kan sättas i konkurs på fordringsägarnas begäran.
 • Företaget har förlorat över hälften av aktiekapitalet eller eget kapital på grund av ackumulerade förluster. Det här gäller bara stora företag och små eller medelstora företag som funnits mer än tre år.
 • Det är ett stort företag och företaget har under de två senaste åren haft en bokföringsmässig skuldsättningsgrad över 7,5 och rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar (EBITDA) har legat under 1,0. Vi gör en översiktlig kontroll det här genom din senaste årsredovisning. Om det uppkommer frågor kontaktar vi dig för att eventuellt få in mer detaljerade uppgifter.

Produktionskapaciteten får inte överstiga 50 000 ton

Den anläggning som uppgraderar gasen får ha en installerad produktionskapacitet som inte överstiger 50 000 ton fordonsgas (biodrivmedel) per år.

I ansökan ska du uppge maximal mängd rågas som uppgraderingsanläggningen kan processa per år utifrån anläggningens tekniska specifikationer.

Utifrån dina siffror kommer vi att göra en beräkning vad det motsvarar i ton uppgraderad gas per år. Uppskattningen gör vi utifrån schabloner. Om det beräknade värdet hamnar över gränsen kontaktar vi dig för att få mer exakta siffror att göra beräkningen på.

Om du inte uppgraderar gasen inom ditt eget företag anger du i ansökan vilket företag som uppgraderar din gas. Vi kontrollerar då produktionskapaciteten på det företaget.

Om du tidigare fått statsstöd

Vi kan inte bevilja stöd om du tidigare fått ett statsstöd som EU-kommissionen underkänt.

I dagsläget finns inte något sådant beslut från EU-kommissionen för några svenska stöd. Det betyder att alla som söker stödet uppfyller det här villkoret. Vi kommer att göra en ny kontroll när vi gör uppföljningen efter produktionsperiodens slut den 30 september 2019.

Fullmakt och uppgifter i ansökan

Stödet går inte längre att söka men här nedan har du tillgång till de uppgifter som vi frågade om i ansökan och vad som gäller för dig som lämnade en fullmakt i samband med ansökan.

Fullmakten gäller för det här stödet och tillsvidare. Vill du återkalla fullmakten kan du när som helst skicka en skriftlig begäran till Jordbruksverket, se adress på fullmaktsblanketten.

I ansökan frågade vi efter storlek på företaget enligt följande definitioner:

 • Mikroföretag: under 10 helårsanställda och årsomsättning eller balansomslutning max 19 miljoner kronor
 • Litet företag: under 50 helårsanställda och årsomsättning balansomslutning max 95 miljoner kronor
 • Medelstort företag: under 250 helårsanställda och årsomsättning max 475 miljoner kronor eller balansomslutning max 408 miljoner kronor
 • Stort företag: övriga

I bedömningen av storleken på företaget ska du räkna in partnerföretag och anknutna företag. Det är ett partnerföretag när ditt företag, ensamt eller tillsammans med andra företag, kontrollerar minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i ett annat företag.

Ett anknutet företag är det när ditt företag a) innehar majoriteten av aktierna eller rösterna i ett annat företag, b) kan utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen, ledningen eller tillsynsorganet i ett annat företag eller c) du kan utöva ett bestämmande inflytande över verksamheten genom dess stadgar eller genom någon annan form av avtal.

Författningar