Logotyp Jordbruksverket

Biogasstöd 2021

Regeringen har avsatt 200 miljoner kronor till ett förlängt biogasstöd. Syftet med stödet är att stödja fossilfri energiproduktion.

Vem kan söka stödet?

Du som producerar biogas i en ekonomisk verksamhet och som uppfyller villkoren för stödet kan söka stödet.

Stödet är stängt för ansökan

Ansökningstiden gick ut den 15 mars 2021.

Så mycket stöd kan du få

Stödet ges som en ersättning per kilowattimme (kWh). Hur mycket det blir per kWh beror på tre saker:

 1. begränsning i förordningen för stödet (max 40 öre/kWh)
 2. utrymmet enligt EU:s regler för statliga stöd till företag (beräknat till ca 39 öre/kWh i dagsläget)
 3. totalt antal ansökta kWh som ska dela på den sammanlagda summan stöd (200 miljoner kronor).

Du ansöker för den produktion som du uppskattar att du kommer att ha under perioden 1 april 2021‑31 december 2021. I ansökan kan du även räkna in eventuella kapacitetshöjande insatser som påverkar produktionen, till exempel nyinvestering eller byte av substrat. I din ansökan ska du i så fall beskriva vilka förändringar du gjort.

Typ av produktion som kan få stöd

Du kan få stöd för den gas som uppgraderas till fordonsgas (biodrivmedel). Det betyder att du inte kan få stöd för uppgraderad gas som säljs eller används för andra ändamål än fordonsgas eller för gas som facklats. Om du inte uppgraderar gasen i ditt eget företag måste du ta reda på hur mycket av den gas du levererar som används till fordonsgas eller gas som facklats. Du kan få stöd för biogas som är producerad från alla typer av substrat, med några undantag. Följande är inte godkänt:

 • avloppsslam*
 • livsmedelsbaserad produktion – med vissa undantag**
 • gas som utvinns från deponier.

*Avloppsslam får inte ingå till någon del. Om du har flera rötkammare kan du söka stöd för de rötkammare där du inte blandar i avloppsslam.

** Livsmedelsbaserad produktion avser produktion från spannmål, andra stärkelserika grödor, socker- eller oljegrödor. Anläggningar som har startat sin verksamhet före den 31 december 2013 och som ännu inte är avskrivna är undantagna från den här begränsningen. Vi kommer att kontrollera att det finns ett anläggningsbesked för anläggningen.

Vi kommer att kontrollera vilken typ av substrat du använder och har tillstånd för genom din miljörapport och kan också komma att göra kontroll på plats i din anläggning.

Villkor för stödet

För att kunna ta del av stödet behöver du uppfylla stödvillkoren.

Anläggningen får inte var helt avskriven

Anläggningen får inte vara helt avskriven enligt allmänt vedertagna principer för avskrivning. Anläggningen får däremot vara delvis avskriven och någon nedre gräns för hur stort värde som måste återstå finns inte. Allmänt vedertagna principer för avskrivning är de avskrivningstider som man bokföringsmässigt normalt tillämpar för anläggningens olika delar.

Till anläggningen räknar vi hela produktionskedjan. Den omfattar intag och mottagningsutrymmen för substrat, rötningskammare inklusive pumpar, renings- och torkningsutrustning, uppgradering, kompressionsutrustning och gasflak. De delar som inte ingår är utrustning för transport av substrat till anläggningen och till tankställe.

Om du inte själv har hela produktionskedjan ska du redovisa vad som gäller för de delar som ingår i ditt företag. Du styrker dina uppgifter med anläggningsregister och senaste årsredovisning i form av årsrapport eller resultat- och balansrapport.

Ditt företag får inte befinna sig i ekonomiska svårigheter

Företag i svårigheter innebär något av följande:

 • Företaget är försatt i konkurs eller kan sättas i konkurs på fordringsägarnas begäran.
 • Företaget har förlorat över hälften av aktiekapitalet eller eget kapital på grund av ackumulerade förluster. Det här gäller bara stora företag och små eller medelstora företag som funnits i mer än tre år.
 • Det är ett stort företag och företaget har under de två senaste åren haft en bokföringsmässig skuldsättningsgrad över 7,5 och rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar (EBITDA) har legat under 1,0. Vi kommer att göra en översiktlig kontroll av din senaste årsredovisning. Om vi har frågor kontaktar vi dig för att få in mer uppgifter.

Maximal produktionskapacitet

Den installerade produktionskapaciteten i den eller de anläggningar som uppgraderar gasen får inte överstiga 50 000 ton fordonsgas (biodrivmedel) per år. I ansökan ska du redovisa maximal mängd rågas som uppgraderingsanläggningen kan processa per år utifrån anläggningens tekniska specifikationer.

Utifrån dina siffror kommer vi att göra en beräkning av vad det motsvarar i ton uppgraderad gas per år. Uppskattningen gör vi utifrån schabloner. Om det beräknade värdet hamnar över gränsen kontaktar vi dig för att få mer exakta siffror att göra beräkningen på.

Om du inte uppgraderar gasen inom ditt eget företag anger du i ansökan vilket företag som uppgraderar din gas. Vi kontrollerar då produktionskapaciteten på det företaget.

Om EU-kommissionen har underkänt ett statsstöd

Du kan inte få biogasstödet om du tidigare fått ett statsstöd som EU-kommissionen har underkänt. I dagsläget finns inte något sådant beslut från EU-kommissionen för några svenska stöd. Det betyder att alla som söker stödet uppfyller det här villkoret. Vi kommer att göra en ny kontroll när vi gör uppföljningen efter produktionsperiodens slut den 31 december 2021.

Så söker du stödet

Stödet kommer att kunna sökas här på webbsidan från och med 15 februari till och med 15 mars 2021.

Om någon annan än behörig firmatecknare gör ansökan behöver det finnas en fullmakt. I handläggningen kommer vi att kontrollera att den som gjort ansökan är behörig firmatecknare eller har fullmakt att göra den.

Observera att du inte kan använda samma fullmakt som du gjorde för biogasstödet 2018 och 2019. Du måste alltså ansöka om ny fullmakt eftersom det här är ett nytt stöd i juridisk mening.

Uppgifter du ska ange i ansökan

I ansökan ska du ange

 • kontaktuppgifter till kontaktpersonen och till företaget
 • information om företaget
 • information om företagets produktion
 • försäkran och samtycke.

I ansökan ska du ange storlek på ditt företag enligt följande definitioner:

 • mikroföretag: under 10 helårsanställda och årsomsättning eller balansomslutning max 19 miljoner kronor
 • litet företag: under 50 helårsanställda och årsomsättning balansomslutning max 95 miljoner kronor
 • medelstort företag: under 250 helårsanställda och årsomsättning max 475 miljoner kronor eller balansomslutning max 408 miljoner kronor
 • stort företag: övriga

I bedömningen av storleken på företaget ska du räkna in partnerföretag och anknutna företag. Partnerföretag innebär att ditt företag, ensamt eller tillsammans med andra företag, kontrollerar minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i ett annat företag.

Ett anknutet företag är det när ditt företag

 • innehar majoriteten av aktierna eller rösterna i ett annat företag
 • kan utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen, ledningen eller tillsynsorganet i ett annat företag, eller
 • kan utöva ett bestämmande inflytande över verksamheten genom dess stadgar eller genom någon annan form av avtal.

Underlag du ska skicka med ansökan

Du ska skicka med vissa underlag till ansökan. Vi kommer att använda underlagen i handläggningen för att kontrollera att dina uppgifter stämmer. Du laddar upp underlagen digitalt i e-tjänsten.

Följande underlag ska du skicka med:

 • handlingar som visar vem eller vilka som är behörig firmatecknare eller har attesträtt i de fall det inte finns aktuella uppgifter hos Bolagsverket eller Creditsafe
 • fullmakt om det är annan person än behörig firmatecknare som för den som fyller i ansökan
 • miljörapport för 2019 och 2020
 • senaste årsredovisningen (årsrapport eller resultat- och balansräkning)
 • anläggningsregister – med anläggningsregister menas den sammanställning över tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital som krävs enligt 5 kap 4 § i bokföringslagen (SFS 1999:1078). Om sammanställningen är omfattande räcker det att bifoga de delar som berör biogasanläggningen. Det ska framgå på underlagen vilken tidsperiod anläggningsregistret avser.
 • dokument med information om företagets producerade mängd rågas och uppgraderad gas för 2019 och 2020 ifall miljörapporterna för 2019 och 2020 inte innehåller den informationen.

Utbetalning av stödet

Stödet kommer att betalas ut som ett förskott under 2021 för den produktion du beräknar ha under perioden 1 april 2021–31 december 2021.

Ange bankkonto för utbetalning

Vi behöver ha ett bankkonto eller bankgiro för att kunna betala ut pengar till dig om du blir beviljad stöd. Tänk på att kontonumret måste vara aktivt. Om du inte redan har ett kontonummer registrerat behöver du anmäla det till oss. Om du är registrerad i Jordbruksverkets kundregister kan du logga in med e-legitimation på Mina sidor och registrera kontonummer där. Annars anmäler du kontonummer på blankett.

Tänk på att om du ändrar kontonummer så kommer det att påverka alla dina utbetalningar från Jordbruksverket.

Redovisa din produktion

Vi kommer att följa upp att du som får stöd har producerat den mängd biogas som motsvarar det stöd som vi har betalat ut. Om produktionen varit lägre kommer du att behöva betala tillbaka mellanskillnaden.F

Eftersom produktionsperioden inte följer kalenderåret är det viktigt att du kan redovisa den faktiska produktionen månadsvis. Vi rekommenderar därför att du noterar produktionen av rågas varje månad.

Återrapportering

Alla stödmottagare kommer att behöva rapportera in uppgifter efter stödperiodens slut. Du som får stöd kommer att behöva visa att du följt stödvillkoren under stödperioden. Du kommer även att behöva styrka din produktion med ett lämpligt dokument.

Efter stödperioden kommer Jordbruksverket att kontakta varje stödmottagare via mail och brev och informera om återrapporteringen. Där kommer vi att informera om vilka uppgifter som ska skicka in till Jordbruksverket och när de senast ska vara hos oss.

Om din återrapportering inte är komplett kommer vi att kontakta dig igen för en komplettering. Om du inte skickar in någon återrapportering alls inom utsatt tid kan du behöva betala tillbaka stödet.

Vid uppföljningen kommer vi att kontrollera att villkoren för stödet har varit uppfyllda under hela produktionsperioden. Du kan bli återbetalningsskyldig för de perioder då ett eller flera villkor inte varit uppfyllda.

Ifall en sökande väljer att byta kontaktperson eller ändra kontaktuppgifter innan återrapporteringen är klar ska det rapporteras till Jordbruksverket innan bytet sker.

Återbetalning

Biogasstödet betalas ut i förskott och för att du ska få behålla hela stödbeloppet måste alla villkor för stödet vara uppfyllda under stödperioden. I de fall där den producerade mängden kWh inte är minst lika stor som godkända ansökta antalet kWh, men där alla andra villkor för stödet är uppfyllda, kommer du att behöva betala tillbaka delar av stödet. Hur mycket du behöver betala tillbaka räknas fram utifrån den faktiska produktionen i kWh, det godkända ansökta antalet kWh och ersättningsnivån.

Beslut

När perioden för återrapportering är slut kommer Jordbruksverket att besluta om vilka stödmottagare som får behålla hela stödet och vilka som behöver betala tillbaka hela eller delar av stödet. Detta kommer vi att informera om via brev och mejl. De som ska betala tillbaka hela eller delar av stödbeloppet kommer då att få instruktioner om hur och när det ska göras.