Havs-, fiskeri- och vattenbruks­politiken 2021–2027

EU:s gemensamma fiskeripolitik innehåller bland annat regler för förvaltning av den europeiska fiskeflottan, bevarande av fiskbestånden inom EU samt internationell förvaltning av haven. Nu pågår ett omfattande arbete inom EU, nationellt i Sverige och på Jordbruksverket för att förbereda inför det nya programmet som beräknas starta under våren 2022.

Reformarbetet på EU-nivå

EU-kommissionen har beslutat den förordning som ligger till grund för det svenska havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027. Förordningen innehåller de EU‑gemensamma regler och villkor som gäller för stöd under programperioden.

De olika stöden i havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet finansieras både av pengar från Europeiska havs-, fiskeri och vattenbruksfonden och av nationella pengar.

För kommande program kommer Sverige ha en budget på cirka 1,7 miljarder kronor att fördela till stöd för ett hållbart fiske och vattenbruk.

Arbetet på svensk nivå

Varje medlemsland ska ta fram ett operativt program utifrån de ramar som ges av Europeiska havs- fiskeri- och vattenbruksförordningen, det vi i Sverige kallar havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. I programmet beskriver Sverige vad pengarna ska främja och vilka stöd som ska finnas. Jordbruksverket har analyserat förutsättningar och behov inför den kommande perioden och tagit fram förslag på ett havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram 2021‑2027.

Jordbruksverkets förslag på utformning av stöd i nya programmet

Våren 2021 lämnade Jordbruksverket det slutliga förslaget på utformning av åtgärderna i det nya havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet till Näringsdepartementet.

Målet är att få ett mer fokuserat och målinriktat program. Stöden i programmet riktar sig mot olika specifika mål som har satts upp gemensamt i EU för att stödja genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken. De ska också bidra till målen i EU:s strategier Den gröna given och Från jord till bord och till målen i den svenska livsmedelsstrategin.

Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet ska skapa mervärden för samhället och stimulera utveckling mot mer ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara och konkurrenskraftiga företag inom fiske, vattenbruk och beredning. Programmet ska också bidra till biologisk mångfald och hållbar förvaltning av haven.

I arbetet med att formulera förslag till stöd har Jordbruksverket arbetat utifrån några vägledande principer:

 • mer fokuserat och färre antal stöd
 • stöden ska komplettera varandra och inte överlappa
 • fokus på småskaligt kustnära fiske och vattenbruk
 • miljöfokus
 • hantering av exceptionella kriser
 • livsmedelstrygghet och ökat värde på produkter.

Här kan du läsa mer om vilka möjligheter till stöd som kommer att finnas i det nya programmet enligt Jordbruksverkets förslag.

Stöd för att främja hållbart fiske

Stöd för investeringar ombord

Stödet syftar till att öka användningen av mer selektiva, skonsamma och rovdjurssäkra redskap samt att minska fiskets negativa påverkan och bidra till genomförande av landningsskyldigheten. Det syftar också till att stödja ekonomisk hållbarhet i fiskeföretag.

Du kan få stöd för

 • investeringar i selektiva fiskeredskap och utrustning som minskar mängden oönskade fångster
 • övriga investeringar i fiskeredskap eller investeringar ombord på fiskefartyg som minskar negativ påverkan
 • investeringar ombord för att anpassa fisket till nya arter
 • investeringar för att skydda redskap från däggdjur och fåglar
 • investeringar som förbättrar fångsthanteringen ombord
 • investeringar ombord på fiskefartyg för att sortera och förvara marint skräp som fångats i redskapen, så att dessa kan föras i land för återvinning
 • investeringar ombord som ökar säkerheten och förbättrar arbetsförhållanden ombord.

Stödet gäller inte för sådant som ökar ett fiskefartygs fiskekapacitet eller förmåga att lokalisera fisk. Stödet gäller inte heller för utbyte eller modernisering av motorer.

Stöd för investeringar för utveckling av hamnar och landningsplatser

Du kan få stöd för infrastruktur som ska

 • utveckla befintliga hamnar och landningsplatser utifrån fiskenäringens behov
 • anpassa hamnar och landningsplatser till landningsskyldigheten
 • förbättra förmågan att hantera marint skräp och förlorade redskap.

Stödet gäller endast hamnar eller landningsplatser som används vid yrkesmässigt fiske.

Du kan inte få stöd för konstruktion av nya hamnar, auktionshallar eller för utgifter för löpande drift.

Stöd för innovationsprojekt inom fiske

Du kan få stöd för innovativa projekt som främjar ekonomisk, social eller miljömässig hållbarhet där det finns nytta för mer än det egna företaget.

Du kan till exempel få stöd för projekt som utvecklar eller främjar införandet av ny teknisk kunskap eller innovativ metodik som minskar fiskets inverkan på miljön eller ger ett mer hållbart nyttjande av de akvatiska biologiska resurserna och samexistens med rovdjur. Ytterligare exempel är att stöd för innovativ utveckling av affärsmodeller och innovativa lösningar för hantering och vidareförädling av fångster.

Stöd för kompetensutveckling och bildande av nätverk inom fiske

Stödet ska främja kompetensutveckling och nätverkande inom näringen samt uppmuntra till dialog inom och mellan näring, forskning och myndigheter.

Du kan få stöd för

 • att anordna eller delta i en utbildning eller kompetenshöjande insats
 • nätverksbyggande, utbyte av erfarenheter och bästa praxis i projektform
 • informationsinsatser och kunskapsspridning med samhällsnytta
 • undersökningar med syfte att hitta marknader för nya fiskprodukter.

Stödet gäller inte insatser som är en del av den ordinarie utbildningen som finansieras av andra offentliga medel.

Branschorganisationer och erkända producentorganisationer kan få stöd för deltagande i förvaltning på EU-nivå. Stödet gäller då utgifter för boende och resa.

Ersättning för hanteringskostnader för fällda sälar inom ramen för licensjakt eller skyddsjakt

Du kan få ersättning för kostnader för bärgning av säl till land och inlämning till godkänd anläggning för destruktion (förbränning eller biogas).

Det krävs dokumentation av inlämning till godkänd anläggning för destruktion. Godkända anläggningar är sådana anläggningar som kan ta emot produkter som hör till ABP-kategori 3.

Varje ansökan får innehålla max 5 sälkroppar

Stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet

Denna stödmöjlighet aktiveras vid behov. Du kan få stöd för att du tillfälligt upphör med fiskeverksamhet som orsakas av något av följande:

 • åtgärder för bevarande och hållbart nyttjande av de marina biologiska resurserna
 • åtgärder som vidtas av kommissionen vid ett allvarligt hot mot de marina biologiska resurserna
 • åtgärder som vidtas nationellt vid ett allvarligt hot mot de marina biologiska resurserna
 • avbrytande på grund av force majeure
 • naturkatastrofer, miljöolyckor eller hälsokriser som formellt erkänns som sådana.

Du kan bara få stöd när fartygets eller den berörda fiskarens fiskeverksamhet upphör under minst 30 dagar under ett visst kalenderår.

Stöd får beviljas under högst 12 månader per fartyg eller fiskare under programperioden.

Stöd för kontroll och tillsyn av fiske – stöd till ansvarsmyndigheter

Ansvarsmyndigheter kan få stöd för att uppfylla EU:s krav för kontroll, inspektion och tillsyn. De kan till exempel få stöd för att anpassa IT-stöd för inspektion och sjöövervakning och utveckling och implementering av ny kontrollteknik och metodik. De kan också få stöd för att delta i EU-gemensamma kontroll- och övervakningsinsatser.

Stöd för kontroll och tillsyn av fiske – stöd till företag

Syftet med stödet är att stödja utvecklingen och genomförandet av system för fiskerikontroll inom EU. Du kan få stöd för genomförande av EU:s system för fiskerikontroll.

Du kan få stöd för

 • inköp och installation på fartyg av nödvändiga komponenter för obligatorisk fartygsspårning och elektroniska rapporteringssystem som används i kontrollsyfte
 • inköp och installation på fartyg av nödvändiga komponenter för obligatoriska elektroniska fjärrövervakningssystem som använda för kontroll av genomförandet av landningsskyldigheten
 • inköp och installation på fartyg av anordningar för obligatorisk kontinuerlig inmätning och registrering av framdrivningsmotorns effekt
 • inköp och installation av nödvändiga komponenter för att uppfylla spårbarhetskraven.
Stöd för datainsamling för den gemensamma fiskeripolitiken

Syftet med stödet är att säkerställa nödvändigt kunskapsunderlag för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken. Detta sker genom insamling, förvaltning och användning av biologiska, miljörelaterade, tekniska och socioekonomiska data vilka resulterar i råd som efterfrågas av förvaltningen.

Myndigheter kan få stöd för att samla in data till det nationella datainsamlingsprogrammet, förvalta programmet och göra vetenskapliga analyser baserade på insamlade data.

Stöd för insamling av förlorade fiskeredskap och akvatiskt skräp

Du kan få stöd för

 • insamling av förlorade redskap och skräp i akvatiska miljöer
 • projekt för identifiering av områden med förlorade redskap och akvatiskt skräp.

Stödet gäller både havsfiske och inlandsfiske och sötvattensmiljöer.

Stöd för att skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald

Du kan få stöd för att på olika sätt bevara och främja den biologiska mångfalden i hav och sjöar.

Du kan få stöd för

 • insatser som bevarar eller restaurerar akvatiska ekosystem och biologisk mångfald i, eller i anslutning till, vattenmiljöer
 • inrättande, förvaltning och övervakning av områdesskydd bildade med stöd av nationell lagstiftning samt områdesskydd.

Du kan inte få stöd för direkt utsättning, utom när detta är uttryckligen avsett som en bevarandeåtgärd.

Du kan inte få stöd för aktiviteter som syftar till att minska näringsbelastningen på omgivande miljö.

Stöd för att främja hållbara vattenbruk

Stöd för investeringar för hållbara vattenbruk

Du kan få stöd för investeringar i hållbara vattenbruksföretag med syfte att

 • öka vattenbruksproduktionen
 • minska den negativa inverkan eller öka de positiva effekterna på miljön
 • förbättra djurens hälsa eller välfärd samt minska risken för rymningar och smittspridning
 • skydda odlingarna mot däggdjur och fåglar.

Stödet gäller inte investeringar i akvaponier.

Du kan inte få stöd för odling av genetiskt modifierade organismer.

För att kunna få stöd ska du ha sålt vattenbruksprodukter från egen produktion för mer än 25 000 kronor under de två kalenderår som föregår tidpunkten för ansökan om stöd.

Startstöd för hållbara vattenbruk

Du kan få stöd för investeringar i hållbara vattenbruksföretag med syfte att

 • öka vattenbruksproduktionen
 • minska den negativa inverkan eller öka de positiva effekterna på miljön
 • förbättra djurens hälsa eller välfärd samt minska risken för rymningar och smittspridning
 • skydda odlingarna mot däggdjur och fåglar.

Stödet gäller inte investeringar i akvaponier.

Du kan inte få stöd för odling av genetiskt modifierade organismer.

För att kunna få stöd får du inte ha sålt vattenbruksprodukter från egen produktion för mer än 25 000 kronor under de två kalenderår som föregår tidpunkten för ansökan om stöd.

Stöd för djurs hälsa och välfärd inom vattenbruk

Du kan få stöd för utgifter som är kopplade till övervakning, bekämpning och utrotning av sjukdomar inom vattenbruket. Detta inkluderar utgifter som uppkommer till följd av myndighetsbeslut vid bekräftad smitta.

Stöd som gäller bekämpning av eller utrotningsprogram för vissa sjukdomar som bekräftats genom myndighetsbeslut kan du söka retroaktivt fram tills att anläggningen har friförklarats från sjukdom. Du kan bland annat få stöd för kostnader som har uppkommit vid beslut om isolering av anläggning eller område för blötdjursodling, slakt av djur samt sanering och inrättande av skyddszon.

Du kan också få stöd för åtgärder som syftar till att minimera introduktion, spridning av smittor eller åtgärder för en ökad djurvälfärd.

Stödet gäller inte för åtgärder som ersätts genom annan nationell lagstiftning eller för behandling med eller inköp av läkemedel.

Stöd för innovationsprojekt inom vattenbruk

Du kan få stöd för innovativa projekt som främjar ekonomisk, social eller miljömässig hållbarhet där det finns nytta för fler än det egna företaget.

Du kan till exempel få stöd för projekt som utvecklar innovativa lösningar inom vattenbruken som

 • minskar negativ miljöpåverkan
 • främjar ett hållbart nyttjande av resurserna inom vattenbruket
 • utvecklar alternativa foderingredienser
 • underlättar nya hållbara produktionsmetoder

förbättrar djurens hälsa och välfärd, exempelvis genom reproduktions- och avelsarbete och redskap som skyddar mot däggdjur och fåglar.

Andra exempel är projekt som utvecklar eller inför nya vattenbruksarter med god marknadspotential, nya eller förbättrade produkter eller processer. Det kan också vara projekt som undersöker innovativa produkters eller processers tekniska eller ekonomiska genomförbarhet, som en del av ett innovationsprojekt eller som en förstudie.

Stödet gäller inte för akvaponier.

Stöd för kompetensutveckling och bilda nätverk inom vattenbruk

Du kan få stöd för

 • att anordna eller delta i en utbildning eller kompetenshöjande insats
 • nätverksbyggande, utbyte av erfarenheter och bästa praxis i projektform
 • informationsinsatser och kunskapsspridning med samhällsnytta.

Du kan inte få stöd för insatser som är en del av den ordinarie utbildningen som finansieras av andra offentliga medel.

Du kan också få stöd för utveckling av allmän och artspecifik bästa praxis eller uppförandekoder för förebyggande åtgärder som syftar till att öka djurens hälsa eller välfärd inom vattenbruket, inklusive informationsmaterial och rådgivningsmaterial samt publicering av detta. Rådgivning och nya rutiner ska inte vara anläggningsspecifika, utan ska kunna användas på andra anläggningar i Sverige.

Branschorganisationer och erkända producentorganisationer kan få stöd för deltagande i förvaltning på EU-nivå. Stödet gäller då utgifter för boende och resa.

Stödet gäller inte för akvaponier.

Stöd för att främja marknader för fiske- och vattenbruksprodukter

Investeringsstöd för diversifiering och förädling av fiske- och vattenbruks­produkter

Du kan få stöd för investeringar som ger fiske- och vattenbruksprodukter ökad kvalitet och mervärde genom

 • direktförsäljning
 • ökad förädling av egen fångst eller skörd
 • ökad förädling som innefattar biprodukter från egna produktionsled
 • ökad förädling som specifikt innefattar bifångster från fisket
 • övrig diversifiering av ordinarie verksamhet.

Endast företag som har fiske- eller vattenbruk som huvudsaklig verksamhet kan få stödet.

Investeringsstöd för beredningsindustrin för fiske- och vattenbruksprodukter

Du kan få stöd för investeringar som

 • medför minskad miljöpåverkan
 • leder till nya eller förbättrade produkter eller processer.
Stöd för certifiering av fiske- och vattenbruksprodukter

Syftet med stödet är att underlätta för fiske- och vattenbruksaktörer att certifiera sin produktion och på sätt främja hållbar produktion och konsumtion av fiske- och vattenbruksprodukter.

Du kan söka stöd för att certifiera vattenbruksproduktion eller fiske av hållbar sjömat.

Stöd för att bilda producentorganisationer inom fiske och vattenbruk

Stödet syftar till att främja bildandet av producentorganisationer i Sverige vilket bidrar till en effektiv, hållbar och transparent marknad.

Du kan få stöd för att bilda

 • producentorganisationer
 • sammanslutningar av producentorganisationer.
Stöd för produktions- och saluföringsplaner för fiske och vattenbruk

Syftet med stödet är att främja framtagandet av produktions- och saluföringsplaner som syftar till att producentorganisationerna och deras medlemmar bidrar till att målen med ett hållbart fiske och vattenbruk nås.

Du kan få stöd för att ta fram produktions- och saluföringsplaner.

Stöd för att stärka den internationella världshavsförvaltningen och möjliggöra trygga, säkra, rena och hållbart förvaltade hav

Stöd för genomförande av havsmiljödirektivet

Syftet med stödet är att

 • förbättra data- och kunskapsunderlaget för att kunna följa förändringar
 • utveckla åtgärder för att förbättra miljötillståndet
 • utveckla verktyg för att mäta och analysera effekterna av de åtgärder som genomförs för att förbättra den marina miljöns status.

Myndigheter kan få stöd för att samla in, använda och förvalta data för att förbättra kunskaperna om tillståndet för de marina ekosystemkomponenterna och kopplingarna till de olika belastningar som nämns i havsmiljödirektivet, till exempel undervattensbuller, marint skräp och störning av havsbotten. Detta görs för att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön. Detta bidrar också till utvecklingen av en ekosystembaserad havsförvaltning.

Ansvarsfördelning

Det är regeringen som äger det svenska havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet och beslutar om innehållet i det. Innan programmet kan träda i kraft ska det även godkännas av EU‑kommissionen.

Jordbruksverket är förvaltande myndighet och ansvarar för att löpande svara på uppdrag från regeringskansliet, bidra med utvärderingar och analyser samt föreslå utformning av stöd i programmet.

Flera faktorer påverkar utformningen av programmet

I juli 2021 antogs förordningen om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden ((EU)2021/1139) i Bryssel.

Det förslag på stöd som Jordbruksverket har tagit fram berör flera departements ansvarsområden. Därför har förslaget gemensamberetts på nationell politisk nivå. Alla samarbetspartier måste vara överens om innehållet innan det bestäms vilka stöd som kommer att vara med i nästa programperiod.

När öppnar det nya programmet?

EU-kommissionen behöver godkänna det svenska havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet innan stöden kan öppna för ansökan. Det blir troligtvis till våren 2022. Programmet kommer att öppna för ansökningar så snart som möjligt efter att programmet är godkänt av kommissionen. Vi öppnar dock två stöd redan i december 2021:

 • datainsamling
 • kontroll och tillsyn – stöd till myndigheter.

Båda stöden riktar sig till myndigheter. Myndigheterna som söker de här stöden använder pengarna i sin årliga verksamhet och behöver därför söka stöden innan årsskiftet.

För det pågående programmet går det att söka stöd i de åtgärder där det finns pengar kvar. Det är inte aktuellt med något förlängningsår och inga nya pengar kommer att tillföras förrän det nya programmet öppnar.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast uppdaterad: 2021-12-16