Logotyp Jordbruksverket

Anordna en tävling för att främja nya innovationsidéer

Nu utlyser Jordbruksverket 9 miljoner kronor till ett samarbetsprojekt som ska anordna en innovationstävling. Tävlingen ska bidra till att lyfta fram idéer som på sikt kan stärka konkurrenskraften för primärproducenter inom jordbruk-, trädgård- och rennäringen. Jordbruksverket kommer endast bevilja ett projekt. Du söker stödet mellan den 23 maj och den 29 september. Du söker både stödet och utbetalning i vår e-tjänst.

Vem kan få stödet?

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka stödet. Projekten ska utföras i samarbete mellan minst två aktörer.

Som privatperson kan du inte söka stödet.

Det kan du få stöd för

Bakgrund

Den svenska primärproduktionen har idag en lägre innovationsgrad än andra näringar inom tillverkning- och tjänsteproduktion. Jordbruksverket vill genom en innovationstävling uppmuntra och lyfta fram goda idéer som på sikt skulle kunna gynna och öka konkurrenskraften inom den svenska primärproduktionen. Tävlingsbidragens idéer ska möta ett tydligt behov på gårdsnivå och ha ett nyhetsvärde inom branschen nationellt eller inom ett geografiskt område. Idéerna kan exempelvis handla om företagsledning, djurvälfärd, foder, precisionsodling, viltskador på jordbruksgrödor, ny teknik eller rådgivningskoncept.

Förhoppningen är att locka deltagare som har en innovativ idé i ett tidigt skede. Med tidigt skede menas att man inte har kommit längre än att utveckla en enkel prototyp. Tävlingen ska fungera som en morot för deltagarna att utveckla sina idéer samtidigt som de ges chans att få ny nödvändig kunskap och skapa värdefulla kontakter.

Tävlingens upplägg och aktiviteter

Jordbruksverket ställer ett antal krav på tävlingens upplägg och aktiviteter enligt punkterna nedan. För att din ansökan ska kunna godkännas ska du beskriva i en medföljande bilaga hur du uppfyller samtliga punkter.

Krav på tävlingens upplägg:

 • Det ska finnas en genomtänkt plan för hur innovationstävlingen ska utformas och genomföras. Exempelvis gällande bedömningskriterier, tävlingskategorier, priser, uttagningsprocess av deltagare, tävlingsbidragens förväntade utveckling.
 • Tävlingsbidragen ska synliggöras genom exempelvis branschmedia, mässor eller liknande.
 • Det ska finnas tydliga bedömningskriterier. Exempel på bedömningskriterier: utvecklingen under tävlingen, framtidspotential, lönsamhet, miljö, klimat, social hållbarhet och nyhetsvärde.
 • Det ska finnas en jury med blandade kompetenser.
 • Det ska vara mellan 12 och 20 tävlingsbidrag.
 • Tävlingsbidragen får bidra med privat finansiering till projektet, dock ej mer än 50 000 kr.
 • Minst 3 miljoner av stödbeloppet ska gå till tävlingsdeltagarna. Pengarna ska användas för att vidareutveckla idén.

Aktiviteter som ska ingå:

 • Deltagarna ska få information om finansieringsmöjligheter som kan hjälpa dem vidare efter tävlingens avslut. Gärna med möjlighet till nätverkande med exempelvis riskkapitalister, affärsänglar, myndigheter.
 • Tävlingsdeltagarna ska erbjudas coachning och vägledning under tävlingstiden. Coachningen ska handla om både affärsutveckling och produktutveckling.
 • Deltagarna ska också få information om hur de kan arbeta aktivt med affärs- och produktutveckling efter tävlingen.
 • Gemensamma träffar för deltagarna med möjligheter till nätverkande.
 • Prisceremonin ska föregås av att deltagarna får presentera sin idé, vad de har utvecklat under tävlingen och framtida planer, för juryn.
 • Samtliga tävlingsdeltagare ska få feedback av juryn.

Projektet ska genomföras av en samarbetsgrupp, med minst två organisationer, som tillsammans har den kompetens som krävs för projektets genomförande. I din ansökan ska det tydligt framgå hur samtliga aktörer medverkar i projektet genom olika aktiviteter.

Den aktör som väljs ut för att genomföra projektet ska ha ett uppstartsmöte med Jordbruksverket när projektet börjar handläggas. Projektet kommer att beviljas i sin helhet. Varje tävlingsbidrag ska redovisa sina kostnader i separata budgetar. Bedömningen av dessa kostnader kommer att ske enligt överenskommelse mellan aktören och Jordbruksverket.

Utgifter du kan få stöd för

De utgiftstyper du kan få stöd för är utgifter för personal, indirekta kostnader och övriga utgifter. Du kan inte få stöd för investeringar eller tävlingspriser. Tävlingspriserna behöver därför finansieras utanför projektet med externa medel.

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag då du skickade in din ansökan till Jordbruksverket.

Utgifter för personal

Löner som du, din personal, dina samarbetsparter och deras personal fått utbetalda när de arbetat i projektet. Om du äger ett aktiebolag måste du alltså ta ut lön för att kunna söka utbetalning för din löneutgift.

Du eller eventuell samarbetspart som äger en enskild firma, ett handelsbolag eller kommanditbolag och arbetat i projektet kan få stöd med 220 kronor per timme. I de fallen redovisar du det som en övrig utgift.

Indirekta kostnader

Om du får stöd för utgifter för personal kan du även få stöd för indirekta kostnader. Indirekta kostnader, även kallade OH-kostnader, är utgifter som inte är direkt kopplade till någon speciell aktivitet i projektet men de är nödvändiga för att du ska kunna genomföra det. Det kan till exempel vara lokalkostnader, rekrytering av personal, intern utbildning, intern representation, kontorsmaterial och telefoni.

Övriga utgifter

Övriga utgifter är till exempel mat, fika, resor, traktamenten, konsultarvoden och andra utgifter med koppling till projektet.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få stöd för upp till 80 procent av utgifterna som ger rätt till stöd. Resterande 20% ska utgöras av privat finansiering, det vill säga inte offentliga medel från stat, kommun, region, EU eller liknande. Obetald arbetstid kan inte ersätta privat finansiering.

Villkor för stödet

 • Du kan söka stödet mellan den 23 maj och den 29 september 2022.
 • Du måste slutföra ditt projekt och ansöka om slututbetalning senast den 5 april 2025.
 • Vi beviljar inte stöd till sådant som myndigheter, staten, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning.

De villkor som gäller för just ditt projekt kommer att stå i ditt beslut om stöd.

Planera din budget

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. I budgetmallen ska du ange de utgifter som du tror projektet kommer att ha och som det finns exempel på under rubriken Utgifter du kan få stöd för ovan. Du måste beskriva din utgift och vad den omfattar. Du kan inte budgetera poster för till exempel oförutsedda utgifter.

Titta gärna i exempelbudgeten för EIP för att se hur budgeten ska utformas.

Om du söker stöd för utgifter för personal som du och dina samarbetsparter har när ni arbetar i projektet ska du bifoga underlag till ansökan som visar att lönenivåerna för personalen är rimlig. Exempel på sådant underlag är CV, lönespecifikationer eller en tydlig beskrivning av personalens roll i projektet.

Om du söker stöd för indirekta kostnader för din eller några av samarbetsparternas organisationer anger du stödet du söker som en procentsats av timlönerna eller som kronor per arbetstimme. När du söker stöd för indirekta kostnader ska det du söker för baseras på ett genomsnitt av det totala utfallet på organisationens konton för indirekta kostnader de tre senaste bokslutsåren. Personalkostnaderna eller personaltimmarna beräknas också som ett genomsnitt för de tre åren. Du behöver också bifoga underlag som visar hur du beräknat de indirekta kostnaderna, vilka konton du räknat in och resultatrapporter för de bokslutsår som beräkningen baseras på.

Om du söker stöd för övriga utgifter behöver du visa att prisnivån för det du planerar köpa in är rimlig. Det kan du göra genom att bifoga jämförbara prisuppgifter eller offerter.

Så söker du stödet

Du söker stödet i vår e-tjänst. Ansökan är öppen 20 maj till och med den 29 september 2022.

 • Logga in med BankID
 • Gå till E-tjänster inom Mina sidor
 • Välj Företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar
 • Starta tjänsten
 • Under punkt 3, Välj stöd, ska du välja Samarbete.
 • Under punkt 4, Välj inriktning ska du välja Samarbete och därefter Konkurrenskraft. Ange sedan om ditt projekt är inriktat mot jordbruk, rennäring eller trädgård.
  Samarbete - Konkurrenskraft - Jordbruk - Företagsutveckling generellt.

Observera att du ska välja Hela landet på frågan Var ska du genomföra ditt projekt? under steg 5, Genomförande. Detta ska du göra även om du genomför projektet regionalt. Du kan ändra i din ansökan ända fram till sista ansökningsdag.

Du behöver en fullmakt för att söka stöd, hantera kompletteringar samt söka utbetalning åt en organisation eller ett företag. Läs mer på sidan om fullmakter, fyll i blanketten och skicka den till Djurregisterenheten.
Om företagsformen är enskild firma behöver du inte fullmakt.

Inom samarbetsprojekt är det en av aktörerna i samarbetet som söker stödet och har ansvar för att redovisningen sker enligt gällande regler och sköter kontakten med Jordbruksverket.

Så bedömer vi din ansökan

Vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet har en bra sammansättning av aktörer
 • Projektet uppfyller identifierade behov angivna i utlysningen
 • Projektet skapar nytta genom resultatspridning till målgruppen
 • Projektet har tydliga mål

Du kan läsa mer om kriterierna för prioritering av ansökningar och om hur vi viktar dem på sidan 56-59 i den Nationella handlingsplanen för landsbygdsprogrammet.

När du har skickat in din ansökan

Om vi bifaller din ansökan om stöd kommer ditt beslut att innehålla information om de villkor som gäller och det du behöver göra. Men här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du skickat in din ansökan om stöd.

Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att vi har prioriterat andra projekt eller att pengarna i utlysningen har tagit slut. Om ditt projekt blir prioriterat krävs vidare handläggning innan Jordbruksverket kan fatta ett formellt beslut.

Om du påbörjar ditt projekt innan du fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de regler som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls.

Läs ditt beslut – där står det du behöver veta!

Beslutet är anpassat efter ditt projekt. Det innehåller viktig information om vad just du behöver göra när du genomför ditt projekt. Läs även bilagan Övriga upplysningar.

Redovisa utgifterna för projektet separat i din bokföring

Det är viktigt att du i din bokföring redovisar de utgifter och intäkter som hör till projektet separat från utgifter och intäkter som hör till annan verksamhet. Om du inte har redovisat separat kommer det att bli ett avdrag på ditt stöd.

Se till att fakturor och betalningsbevis uppfyller kraven

Det är viktigt att du sparar alla underlag så som fakturor, betalningsbevis, avtal, offerter, följesedlar och andra handlingar som underlagen hänvisar till.

Förutom den information som en faktura alltid ska innehålla så gäller det här:

 • Utgiften på fakturan ska gå att koppla till ditt projekt.
 • Fakturan ska vara adresserad till, och betald av, den som sökt stödet.

Du ska ha betalningsbevis för alla fakturor. Av betalningsbevisen ska det framgå att det är du som är stödmottagare som har betalat. Fakturorna ska vara betalda senast den dag ansökan om utbetalning kommer in till den myndighet som har beslutat om ditt stöd. Det räcker inte med konteringsstämpel för din egen bokföring.

Kontantbetalningar eller Swishbetalningar över 1 000 kronor godkänns inte.

Exempel på betalningsbevis

Det här är olika typer av betalningsbevis:

 • utskrift av betalning via internetbank
 • betalorder för bank- och plusgiro i kombination med kontoutdrag
 • kvitto från banken
 • kontoutdrag som visar en betalning via autogiro
 • lönespecifikation
 • kvitto vid kontant-, betalkorts- och Swishbetalning. Kombineras med kontoutdrag eller utdrag ur bokföringen om det inte framgår på kvittot vem som betalat.

Ta reda på om du är upphandlingsskyldig

Du ska ta reda på om du eller dina samarbetspartners är upphandlingsskyldiga.

Statliga myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser är alltid upphandlingsskyldiga men även andra juridiska personer som aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar kan vara det.

Om du är upphandlingsskyldig ska du upphandla inköpen i projektet. Du ska spara alla underlag som är kopplade till de upphandlingar som är relevanta för projektet.

Om den myndighet som handlägger din ansökan begär det kan du behöva skicka in underlag för att visa om din organisation är upphandlingsskyldig eller inte.

Kontakta oss

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan.

Om du har frågor om stödet kan du vända dig till Lina Edvardsson eller Jenny Öhlin

Om du har administrativa frågor kan du vända dig till Eva Engström eller Petter Nordvander.

Föreskrifter

Söker efter 2016:19