Främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel

Jordbruksverket utlyste 10 miljoner kronor till projekt som ska främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Ansökningstiden gick ut den 23 februari 2022.

Utlysningen är kopplad till Jordbruksverkets regeringsuppdrag att främja ekologiska livsmedel inom ramen för livsmedelsstrategin. Uppdraget har tillförts 75 miljoner kronor 2021–2023.

Observera att det parallellt genomfördes en utlysning av 6 miljoner kronor till ekologiska försöks- och utvecklingsprojekt.

Vem kan få stöd?

Myndigheter, föreningar, organisationer, regionala aktörer och företag kan söka stödet. Vår ambition är att prioritera ett begränsat antal projekt.

Dessa kan inte få stöd

Kommuner har inte möjlighet att söka stödet.

Kopplat till punkt 3 och 4 i listan över områden du kan söka stöd för, vill vi poängtera att företag inte kan söka stödet för att investera i och utveckla produktion, förädling och försäljning av företagets egna produkter och tjänster. Projektets aktiviteter ska alltså avse ekologiska råvaror och livsmedel generellt och komma många aktörer till godo.

Det kan du få stöd för

Jordbruksverket utlyser 10 miljoner kronor till projekt som syftar till att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel inom fyra prioriterade områden:

 1. Regler
  Fortsatt arbete med nationella riktlinjer.
 2. Rådgivning
  Projekt som syftar till att trygga rådgivningen inom små produktionsgrenar, exempelvis mentorsprojekt.
 3. Förädling och försäljning
  Projekt som underlättar för producenter att knyta samarbeten med förädlingsföretag och etablera sina produkter på konsumentmarknaden.
 4. Exportfrämjande
  Projekt som främjar möjligheterna för svenska ekologiska livsmedel att nå exportmarknaden.

Utgifter du kan få stöd för

Du kan få stöd för tre typer av utgifter:

 • personalkostnader
 • köp av tjänst
 • övriga utgifter, som tryckning, mindre utrustning, hyra av möteslokal, resor.

Stödet är ett näringsbidrag och innehåller ingen mervärdesskatt (moms).

Du kan inte få stöd för insatser som myndigheter, staten, landsting, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lagar eller andra författningar.

Du kan inte få stöd för aktiviteter som finansieras med andra stöd.

Du kan inte få stöd för att marknadsföra specifika varumärken, tjänster eller företag. EU‑ekologiskt och KRAV betraktas i det här sammanhanget inte som varumärken utan som certifieringar.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få stöd för upp till 100 procent av kostnaderna. Jordbruksverket kan besluta att bevilja ett lägre stöd än det du sökt efter dialog med dig.

Stöd gäller för kostnader som uppkommit från och med den dag din ansökan kommit in, förutsatt att den beviljas, och som längst till och med den 31 december 2023. I praktiken betyder det att projekt kan drivas med detta stöd i knappt två år.

Du kan rekvirera stödet i förskott en gång per år, enligt instruktion i beslutet.

Resultat från projektet ska göras allmänt tillgängligt utan kostnad så länge stöd erhålls. När stödfinansieringen upphör får kostnader som uppkommer för att förvalta och utveckla projektets resultat täckas på andra sätt.

Villkor för stödet

Följande villkor ska vara uppfyllda för att du ska få stöd:

 • Du sprider och gör resultat från projektet allmänt tillgängligt utan kostnad under den period projektet får stöd, bland annat på Ekofakta.se i de fall det är relevant.
 • Ditt projekt fokuserar på ekologiska livsmedel.
 • Du ser till att den information du tar fram och att kommunikationen i projektet är faktabaserad och inte fokuserar på debatten för eller emot eko.

Så söker du stödet

Mejla din ansökan till Jordbruksverket, ekosekretariatet för samordningsfunktionen, senast onsdagen den 23 februari 2022.

Observera att du inte ska skicka din ansökan via post.

Det här ska ansökan innehålla

Vi vill att din ansökan är kortfattad och kärnfull. Du ska använda dessa mallar:

Du kan lämna in en ansökan tillsammans med andra aktörer. Alla projekt måste dock ha en huvudansvarig aktör som skriver under ansökan och utbetalning av stödet sker till den aktören.

När fattar Jordbruksverket beslut om stöd?

Beslutsprocessen påverkas av hur många som söker stödet, men vår ambition är att beslut om vilka projekt som beviljas stöd ska fattas under andra halvan av mars 2022.

Så bedömer vi din ansökan

Jordbruksverket kommer att bedöma och poängsätta ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • kunskap och erfarenhet hos sökande som är relevant för projektets aktiviteter
 • koppling till regeringsuppdrag, åtgärdsplan och workshop
 • omfattningen av vertikalt och horisontellt samarbete mellan flera aktörer i värdekedjan
 • i vilken grad aktiviteterna är anpassade för målgruppen
 • potential att ge bred effekt och bidra till att produktion, konsumtion och export ökar
 • projektets förmåga att integrera ekologiskt i ett bredare hållbarhetsperspektiv
 • potential för projektets aktiviteter att leva vidare efter att stödfinansieringen upphört
 • kostnadseffektivitet.

Grundläggande underlag för prioritering

Tre underlag ligger till grund för åtgärder som kan beviljas stöd.

1. Regeringens uppdrag inom handlingsplan 1 i livsmedelsstrategin

Enligt regeringsuppdraget från 2018 ska Jordbruksverket vid genomförande av uppdraget utgå från Jordbruksverkets rapport 2018:16 – Åtgärdsplan för att främja ekologisk produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. De åtgärder som ger mest effekt för att nå regeringens inriktningsmål ska prioriteras.

2. Regeringens uppdrag inom handlingsplan 3 i livsmedelsstrategin

Enligt regeringsuppdraget för 2021–2023 ska arbetet utgå från uppdraget från 2018, men också utvecklas för att i ökad utsträckning bidra till

 • utbyte av erfarenheter
 • dialog mellan berörda aktörer
 • utredning av marknadsutvecklingen
 • kunskapsuppbyggnad
 • kunskapsförmedling
 • innovation
 • rådgivning.

3. Workshop om behov av främjandeaktiviteter

Den 26 november 2020 genomförde Jordbruksverket en digital workshop tillsammans med ett femtiotal bransch- och myndighetsaktörer. Workshopen identifierade behovet av främjandeinsatser i ljuset av aktuell marknadssituation och slutsatserna påverkar prioriteringen av vilka projekt som beviljas stöd.

Stöd som vi beviljar i den här utlysningen hanteras i enlighet med EU:s regler för statsstöd, kommissionens förordning nr 702/2014 samt förordningen (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin.

Kontakta oss

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan. Om du har frågor om utlysningen kan du kontakta Åsa Lannhard Öberg.

Senast granskad: 2022-01-20