Logotyp Jordbruksverket

Pågående projekt för att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel

Jordbruksverket utlyser ytterligare 4 miljoner kronor till pågående projekt för att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Sista ansökningsdag är 28 september 2022.

Vem kan få ytterligare stöd?

Aktörer som fått beslut om stöd inom ramen för regeringens uppdrag att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel under 2021 och 2022 (utlysning 6–9) kan söka stödet. Projekt som redan avslutats kan inte söka stödet.

Områden du kan söka stöd för i utlysningen

Pågående projekt kan söka stöd för att

 • täcka ökade kostnader inom posterna ”köp av tjänst” och ”övriga utgifter” i pågående projektaktiviteter
 • utveckla befintliga projekt med nya aktiviteter som har koppling till pågående aktiviteter.

Villkor och kriterier om du söker stöd för ökade kostnader i pågående projekt

Följande villkor ska vara uppfyllda:

 • Projektet du söker stöd för ska vara pågående med beslutsdatum under 2021 eller 2022.
 • De ökade kostnaderna ska inte ha kunnat förutses när du gjorde din ursprungliga budget.
 • Du söker stöd för ökade kostnader inom posterna ”köp av tjänst” och/eller ”övriga utgifter”.
 • Du söker stöd för högst 10 procent av din ursprungliga budget för stödberättigade poster.
 • Du söker stöd för ökade kostnader hittills under 2022 samt för en prognostiserad kostnadsökning till och med avslutning av projektet.
 • Du söker inte stöd för ökade personalkostnader.
 • Du bifogar underlag i form av offerter, avtal, statistik eller liknande som tydligt underbygger kostnadsökningen.

Vi bedömer och poängsätter ansökningarna på skala 1–5 utifrån följande kriterier:

 • hur väl underbyggd kostnadsökningen är
 • hur väl ett tillskott bedöms öka möjligheten att nå projektets mål.

Villkor och kriterier om du söker stöd för utveckling av pågående projekt

Följande villkor ska vara uppfyllda:

 • Aktiviteten du söker stöd för ska ha tydlig koppling till och förstärka pågående projektaktiviteter.
 • Du ska kunna starta, driva och avsluta aktiviteten du söker stöd för innan utgången av 2023.
 • Du sprider och gör resultat från aktiviteten allmänt tillgängligt utan kostnad under den period aktiviteten erhåller stöd, bland annat på Ekofakta.se i de fall det är relevant.
 • Aktiviteten fokuserar på ekologiska livsmedel.
 • Information och kommunikation om aktiviteten är faktabaserad och fokuserar inte på debatten för eller emot ekologiska livsmedel.
 • Du söker stöd för högst 20 procent av din ursprungliga budget för projektet.

Vi bedömer och poängsätter ansökningarna på skala 1–5 utifrån följande kriterier:

 • aktivitetens koppling till pågående projektaktiviteter
 • i vilken grad ny aktivitet förstärker pågående projektaktiviteter
 • potential att aktiviteten ger positiv effekt på produktion, konsumtion och/eller export
 • kostnadseffektivitet.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få stöd för upp till 100 procent av kostnaderna. Jordbruksverket kan besluta att bevilja ett lägre stöd än det du sökt efter dialog med dig.

Vår ambition är att bevilja stöd både för ökade kostnader och för utveckling av befintliga projekt, om vi får in ansökningar som uppfyller villkoren inom båda dessa områden. De projekt som uppfyller samtliga villkor och får högst poäng enligt kriterierna kommer prioriteras.

Vid eventuell översökning av den totala potten på 4 miljoner kronor kommer alla projekt som bedöms vara berättigade till stöd för ökade kostnader få samma procentuella neddragning av ansökt belopp, efter att det totalbelopp som beviljas till utveckling av pågående projekt dragits av.

För vidareutveckling av pågående projekt gäller stöd för kostnader som uppkommit från och med den dag din ansökan kommit in, förutsatt att den beviljas, och som längst till och med den 31 december 2023.

Du kan rekvirera stödet en gång per år, enligt instruktion i beslutet.

Beviljade medel ska användas innan utgången av 2023.

De här utgifterna kan du få stöd för

Du kan få stöd för tre typer av utgifter:

 • personalkostnader (gäller dock inte området ökade kostnader i den här utlysningen)
 • köp av tjänst
 • övriga utgifter (till exempel tryckning, mindre utrustning, hyra av möteslokal och resor)

Stödet är ett näringsbidrag och innehåller ingen mervärdesskatt (moms).

Du kan inte få stöd för insatser som myndigheter, staten, landsting, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lagar eller andra författningar.

Du kan inte få stöd för aktiviteter som finansieras med andra stöd.

Du kan inte få stöd för att marknadsföra specifika varumärken, tjänster eller företag. EU‑ekologiskt och KRAV betraktas i det här sammanhanget inte som varumärken utan som certifieringar.

Övrig information om uppdraget

Här kan du läsa mer om uppdraget.

Så ska produktionen, konsumtionen och exporten av ekologiska livsmedel öka

Regler om statligt stöd

Stöd vi beviljar i den här utlysningen hanteras i enlighet med EU:s regler för statsstöd, kommissionens förordning nr 702/2014 samt förordningen (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin.

Det här ska ansökan innehålla

Vi vill att din ansökan är kortfattad och kärnfull. Du ska utgå från dessa båda mallar.

Datum och form för ansökan

Du ska skicka din ansökan till Jordbruksverket så att den är oss tillhanda senast onsdagen den 28 september 2022.

Mejla din ansökan till ekosekretariatet.

När fattar Jordbruksverket beslut om stöd?

Beslutsprocessen påverkas av söktrycket men vår ambition är att vi ska fatta beslut om vilka projekt som beviljas stöd inom tre veckor, räknat från sista ansökningsdatum.