Logotyp Jordbruksverket

Pilot och samarbetsprojekt för att förstärka förutsättningarna för ekologisk produktion

Jordbruksverket har utlyst 10 miljoner för pilot- och samarbetsprojekt som syftar till att förstärka förutsättningarna för ekologisk produktion.

Du kunde söka stödet mellan den 23 maj och den 31 augusti. Vi handlägger just nu de inkomna ansökningarna.

Vem kan få stöd?

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan få stödet.

Det kan du få stöd för

Du kan söka pengar för projekt som är inriktade på något av följande områden:

 • Genomföra pilotprojekt eller utveckla samverkan kring växtodling, foder, djur och produkter som kan ge nya företagsmöjligheter inom ekologisk produktion.
 • Genomföra pilotprojekt eller utveckla samverkan för att pröva och utvärdera nya produkter, metoder, processer och tekniker inom ekologisk produktion av trädgårdsprodukter, potatis, brödspannmål, fjäderfä, gris, proteingrödor och grovfoderbaserad djurproduktion.
 • Genomföra pilotprojekt eller utveckla samverkan för att finna nya kanaler ut på marknaden för ekologiska produkter.

Med pilotprojekt menar vi projekt som syftar till att utveckla produkter, metoder, tekniker eller processer för att nå positiva effekter för miljön och klimatet. Du kan genomföra pilotprojekt som ensam aktör. Du ska sprida resultaten av projektet till relevanta målgrupper.

Med samarbetsprojekt menar vi projekt som utvecklar samarbeten mellan flera aktörer, för att gemensamt kunna nå positiva effekter för ekologisk produktion. Rådgivare, lantbrukare, forskare och myndigheter är exempel på aktörer.

Pilot- och samarbetsprojekt om ekologisk produktion ska fokusera på att genomföra åtgärder i praktiken. Du ska alltså göra mer än bara en teoretisk förstudie eller en litteraturstudie. Ansökningar som enbart innehåller kommunikationsinsatser, till exempel kurser och rådgivning, kommer inte att få stöd, däremot kan sådana delar ingå i projekten. Du kan inte heller få stöd till forskning, men du kan använda vetenskapliga metoder för att undersöka effekter av genomförda åtgärder.

Samarbetsprojekt ska ni genomföra i samarbete mellan minst två aktörer. I pilotprojekt räcker det med endast en aktör om projektet är av allmännyttig karaktär och du sprider resultaten i samband med att projektet avslutas. Du som ansöker om pilotprojekt behöver därför beskriva i ansökan hur du ska sprida resultaten av ditt projekt.

Utgifter du kan få stöd för

 Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag då du skickade in din ansökan till Jordbruksverket.

De utgifter du kan få stöd för är utgifter för personal inklusive lönekostnadspåslag, indirekta kostnader och övriga utgifter kopplade till projektplanen

Du kan inte få stöd för investeringar, inklusive inköp eller utveckling av programvara.

Utgifter för personal

Utgifter för personal är löner som du, din personal, dina samarbetsparter och deras personal fått utbetalda när de arbetat i projektet. Om du äger ett aktiebolag måste du alltså ta ut lön för att kunna söka utbetalning för din löneutgift.

Du eller eventuell samarbetspart som äger en enskild firma, ett handelsbolag eller kommanditbolag och arbetat i projektet kan få stöd med 220 kronor per timme. I de fallen redovisar du det som en övrig utgift.

Indirekta kostnader

Om du får stöd för utgifter för personal kan du även få stöd för indirekta kostnader. Indirekta kostnader, även kallade OH-kostnader, är utgifter som inte är direkt kopplade till någon speciell aktivitet i projektet men de är nödvändiga för att du ska kunna genomföra det. Det kan till exempel vara lokalkostnader, rekrytering av personal, intern utbildning, intern representation, kontorsmaterial och telefoni.

Övriga utgifter

Övriga utgifter är till exempel mat, fika, resor, traktamenten, konsultarvoden och andra utgifter med koppling till projektet.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få 90 procent av de utgifter som ger rätt till stöd, efter avdrag för eventuella intäkter. Övriga 10 procent måste vara privat finansiering, det får alltså inte vara andra offentliga pengar. Utgifterna du söker stöd för måste vara 100 000 kronor eller mer för att du ska få stöd. Undantaget är stöd till enbart transnationellt samarbete. Där måste utgifterna vara 30 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.

För att vi ska kunna bevilja stöd till flera projekt så kommer Jordbruksverket att avvisa alla ansökningar där det sökta stödet är högre än 1 miljon kronor.

Villkor för stödet

 • Du kan söka stödet mellan den 23 maj och den 31 augusti 2022.
 • Du måste slutföra ditt projekt och ansöka om slututbetalning senast den 5 april 2025. Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till Jordbruksverket, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.
 • Vi beviljar inte stöd till sådant som myndigheter, staten, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning. Vi beviljar inte heller stöd till pågående verksamhet inom redan befintliga kluster eller nätverk.

De villkor som gäller för just ditt projekt kommer att stå i ditt beslut om stöd.

Planera din budget

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. I budgetmallen ska du ange de utgifter som du tror projektet kommer att ha och som det finns exempel på under rubriken Utgifter du kan få stöd för ovan. Du måste beskriva din utgift och vad den omfattar. Du kan inte budgetera poster för till exempel oförutsedda utgifter.

Utgifter för personal

Om du söker stöd för utgifter för personal som du och dina samarbetsparter har när ni arbetar i projektet ska du bifoga underlag till ansökan som visar att lönenivåerna för personalen är rimlig. Exempel på sådant underlag är CV, lönespecifikationer eller en tydlig beskrivning av personalens roll i projektet.

Indirekta kostnader

Om du söker stöd för indirekta kostnader för din eller några av samarbetsparternas organisationer anger du stödet du söker som en procentsats av timlönerna eller som kronor per arbetstimme. När du söker stöd för indirekta kostnader ska det du söker för baseras på ett genomsnitt av det totala utfallet på organisationens konton för indirekta kostnader de tre senaste bokslutsåren. Personalkostnaderna eller personaltimmarna beräknas också som ett genomsnitt för de tre åren. Du behöver också bifoga underlag som visar hur du beräknat de indirekta kostnaderna, vilka konton du räknat in och resultatrapporter för de bokslutsår som beräkningen baseras på.

En mall för beräkning av indirekta kostnader finns i budgetmallen, på den flik som heter Bilaga 1.

Om du söker stöd för övriga utgifter behöver du visa att prisnivån för det du planerar köpa in är rimlig. Det kan du göra genom att bifoga jämförbara prisuppgifter eller offerter.

Så söker du stödet

Du söker stödet i vår e-tjänst. Ansökan är öppen under perioden 23 maj – 31 augusti 2022.

 • Logga in med BankID.
 • Starta tjänsten.
 • Under steg 3, Välj Samarbete – Utlysningar av stöd inom samarbetsåtgärden.
 • Under steg 4, Välj Samarbete/Miljö i jordbruk/Ekologisk produktion.
 • Observera att du ska välja ”Hela landet” på frågan ”Var ska du genomföra ditt projekt?” under steg 5, Genomförande. Detta ska du göra även om du genomför projektet regionalt.

Du kan ändra i din ansökan ända fram till sista ansökningsdag.

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Inom samarbetsprojekt är det en av aktörerna i samarbetet som söker stödet och har ansvar för att redovisningen sker enligt gällande regler och sköter kontakten med den myndighet som handlägger stödet.

Så bedömer vi din ansökan

Vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet har en bra sammansättning av aktörer
 • Projektet uppfyller identifierade behov angivna i utlysningen
 • Projektet skapar nytta genom resultatspridning till målgruppen
 • Projektet har tydliga och mätbara mål

I din ansökan behöver du bifoga en tydlig plan för hur de förvärvade kunskaperna ska kunna leva vidare efter projektets slut.

När du har skickat in din ansökan

I ditt beslut om stöd står allt du behöver göra. Men här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du har skickat in din ansökan om stöd.

Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att vi har prioriterat andra projekt eller att pengarna har tagit slut.

Om du påbörjar ditt projekt innan du har fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de regler som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls.

Redovisa utgifterna för projektet separat i din bokföring

Det är viktigt att du i din bokföring redovisar de utgifter och intäkter som hör till projektet separat från utgifter och intäkter som hör till annan verksamhet. Om du inte har redovisat separat kommer det att bli ett avdrag på ditt stöd.

Se till att fakturor och betalningsbevis uppfyller kraven

Det är viktigt att du sparar alla underlag så som fakturor, betalningsbevis, avtal, offerter, följesedlar och andra handlingar som underlagen hänvisar till.

Förutom den information som en faktura alltid ska innehålla så gäller det här:

 • Utgiften på fakturan ska gå att koppla till ditt projekt.
 • Fakturan ska vara adresserad till, och betald av, den som sökt stödet.

Du ska ha betalningsbevis för alla fakturor. Av betalningsbevisen ska det framgå att det är du som är stödmottagare som har betalat. Fakturorna ska vara betalda senast den dag ansökan om utbetalning kommer in till den myndighet som har beslutat om ditt stöd. Det räcker inte med konteringsstämpel för din egen bokföring.

Kontantbetalningar eller Swishbetalningar över 1 000 kronor godkänns inte.

Exempel på betalningsbevis

Det här är olika typer av betalningsbevis:

 • utskrift av betalning via internetbank
 • betalorder för bank- och plusgiro i kombination med kontoutdrag
 • kvitto från banken
 • kontoutdrag som visar en betalning via autogiro
 • lönespecifikation
 • kvitto vid kontant-, betalkorts- och Swishbetalning. Kombineras med kontoutdrag eller utdrag ur bokföringen om det inte framgår på kvittot vem som betalat.

Ta reda på om du är upphandlingsskyldig

Du ska ta reda på om du är upphandlingsskyldig.

Statliga myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser är alltid upphandlingsskyldiga, men även andra juridiska personer som aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar kan vara det.

Om du är upphandlingsskyldig ska du upphandla inköpen i projektet. Du ska spara alla underlag som är kopplade till de upphandlingar som är relevanta för projektet.

Om den myndighet som handlägger din ansökan begär det kan du behöva skicka in underlag för att visa om din organisation är upphandlingsskyldig eller inte.

Kontakta oss

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan.

Om du har frågor om utlysningen kan du vända dig till:

Birgitta Johansson

Om du har administrativa frågor om ansökan kan du vända dig till:

Eva Engström

Petter Nordvander

Föreskrifter

Söker efter 2016:19