Projekt för bättre smittskydd och djurhälsa

Organisationer som driver projekt för att förbättra smittskydd och djurhälsa kan söka pengar för att genomföra ett sådant projekt. Här kan du läsa om vilka områden vi prioriterar och hur du söker pengarna. Du kan även läsa om projekt som genomförts tidigare år.

Så här söker du

Organisationer som driver projekt med syfte att förbättra smittskydd och djurhälsa kan söka pengar, så kallade anslagsmedel, från Jordbruksverket.

Du ansöker på blankett D32. Om ansökan gäller ett projekt som är uppdelat i flera delprojekt ska du använda blankett D32b.

Du ska skicka in blanketten till Jordbruksverket både i pappersform via brev och digitalt via e-post. Sista ansökningsdag är den 3 oktober 2022.

Jordbruksverket, Djuravdelningen, Att: Gunilla Ström Hallenberg, 551 82 Jönköping

I samband med regleringsbrevet i januari vet vi hur mycket pengar det finns att fördela, så då kommer du att få ett beslut om du får pengar eller inte för ditt projekt.

När du skriver under din ansökan godkänner du att Jordbruksverket får publicera information om ditt projekt på vår webbplats.

Redovisa resultat och ändringar

Projekt som får pengar ska varje kvartal redovisa hur det går för projektet, kostnader och eventuella ändringar. Det gör du på en blankett.

Slutredovisning

När projektet är slut ska du göra en slutredovisning. Det är olika blanketter beroende på om det är ett projekt med flera delprojekt eller inte.

Kontroller

Vi kan komma att kontrollera den finansiella redovisningen av projekten. Det sker antingen genom att vi begär in underlag från respektive organisations bokföring eller genom kontroll på plats hos organisationen.

Prioritering av ansökningar

Eftersom pengarna inte räcker till alla ansökningar måste vi prioritera. Vi prioriterar projekt med aktiviteter som är kopplade till den nationella övervakningsplanen. Övervakningsplanen beskriver Sveriges sjukdomsövervakning på djur.

Vi prioriterar även projekt som kan bidra till en ökad konkurrenskraft och fler lönsamma företag inom jordbruksnäringen.

Fleråriga projekt som har beviljats medel under föregående period kommer vi att prioritera i den mån det går. En förutsättning för att projektet ska fortsätta att få pengar är att det har uppfyllt de mål och syfte som beskrevs i den ursprungliga ansökan.

Det finns ytterligare parametrar som påverkar prioriteringarna inom respektive anslagspost.

Populärvetenskapliga sammanfattningar av genomförda projekt

Alla projekt som fått anslagsmedel ska presentera sitt projekt genom en populärvetenskaplig sammanfattning. Här hittar du de projekt som genomförts de senaste åren.

Sammanfattningar av projekt 2020

Anslagsmedel 1:5, anslagspost 2

Anslagsmedel 1:6, anslagspost 1

Anslagsmedel 1:6 anslagspost 2

Anslagsmedel 1:6, anslagspost 4

Sammanfattningar av projekt 2019

Anslagsmedel 1:5, anslagspost 2

Anslagsmedel 1:5, anslagspost 1

Anslagsmedel 1:6 anslagspost 2

Anslagsmedel 1:6, anslagspost 4

Sammanfattningar av projekt 2018

Anslagsmedel 1:5, anslagspost 2

Anslagsmedel 1:6, anslagspost 1

Zoonosdelen
VTEC-delen

Anslagsmedel 1:6, anslagspost 2

Anslagsmedel 1:6, anslagspost 4

Senast granskad: 2022-02-09