Stöd till studier för förbättrad lönsamhet och djurvälfärd för framtidens djurhållning

Jordbruksverket delade under 2019 ut cirka 5 miljoner kronor till studier som syftade till att främja konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion samtidigt som djurvälfärden bibehålls eller förbättras. Detta var ett uppdrag inom ramen för livsmedelsstrategin.

Syftet med satsningen var att vi löpande skulle ha möjlighet att göra riktade satsningar och lämna stöd till projekt som, med bibehållen eller förbättrad djurvälfärd, hade potential att främja konkurrenskraften för lantbruksföretagen.

Vem kunde söka stödet och för vad?

Organisationer, företag och myndigheter kunde söka det här stödet. Sista ansökningsdag var den 22 mars 2019.

Pengarna som kunde sökas skulle gå till riktade satsningar och projekt som, med bibehållen eller förbättrad djurvälfärd, kunde bidra till att främja konkurrenskraften för lantbruksföretagen.

Så mycket pengar fanns att söka

Under 2019 hade Jordbruksverket cirka 5 miljoner kronor att fördela till studier som syftade till att främja konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion samtidigt som djurvälfärden bibehålls eller förbättras.

Så gick urvalet till

Under 2019 fick vi in 28 ansökningar. Vi valde ut de projekt som fick pengar efter samråd med Dialoggrupp djurskydd, som består av representanter från jordbruks- och livsmedelssektorn och andra berörda aktörer på djurskyddsområdet. Kriterierna för de som valdes ut är vilka projekt som bäst kunde leda till ökad konkurrenskraft och djurvälfärd i enlighet med syftet med uppdraget.

Projekt som fick pengar 2019

De projekt som fick pengar 2019 är:

  1. Hur bör man bäst verka koklövar för att förebygga skador; ex-vivo-studie av klövens biomekanik på olika underlag
  2. Nyckeltal för en hållbar grisproduktion
  3. PigPlus Slakt - Inventering av miljöfaktorer och skötselfaktorer i svenska slaktgrisbesättningar
  4. Validering av förebyggande rutiner och diagnostik vid håravfall i nötbesättningar med utegångsdjur
  5. Pilotprojekt: förbättring av bedömningskriterier för fothälsa hos kalkoner vid slakt
  6. Bedövning av varmvattenlevande fisk vid slakt och avlivning
  7. Djuromsorgsprogram för avelsdjur i kycklingbranschen
  8. Miljöberikning till kyckling

Här nedanför finns en lista på samtliga projekt som sökt pengar 2019. De som beviljats pengar ligger först i listan.

Projekt som fick pengar 2018

Vi delade under 2018 ut 8 miljoner kronor till liknande studier som nämns ovan. Totalt 45 ansökningar kom in och av dessa fick elva pengar. Bland de utvalda projekt som valdes ut fanns flera olika produktionsgrenar och tre projekt rörde nötkreatur, tre gris, ett lamm, tre fjäderfän och ett fisk. De som genomförde projekten var Sveriges Lantbruksuniversitet, Statens veterinärmedicinska anstalt, Växa Sverige, Gård och djurhälsan, Svenska ägg, LRF kött samt Esplunda grisen.

Här nedanför finns en lista på samtliga projekt som sökt pengar 2018. De som beviljats pengar ligger först i listan.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2022-01-20