Logotyp Jordbruksverket

Grödkoder

För att visa vad du har på dina skiften anger du olika grödkoder i din SAM-ansökan. En del grödkoder behöver du tänka lite extra på för att din ansökan ska bli rätt.

Det här är grödkoder

Grödkoden visar vilken gröda eller markanvändning du har på varje skifte. Du anger grödkoden i SAM Internet när du gör din SAM‑ansökan.

I SAM Internet kan du hitta alla grödkoder. Du kan också få en överblick genom att titta i grödkodslistan.

För vissa grödkoder finns det ett fritextfält i SAM Internet där du kan skriva in vilken gröda du har på skiftet, till exempel för grödkod 74 Grönsaksodling. Om den gröda du odlar har en egen grödkod ska du dock alltid ange den istället för att skriva i fritextfältet.

Nya grödkoder 2024

  • Grödkod 315 Blandsäd (stråsädesblandningar) (Höst). Grödkod 12 har därför ändrats till Blandsäd (stråsädesblandningar) (Vår).
  • Grödkod 316 Vete (flerårigt)
  • Grödkod 317 Råg (flerårigt)

Övriga ändringar i grödkodslistan

Underkoderna 171‑174 har tagits bort. De var kopplade till träda och det undantag som fanns för miljöyta 2023.

De här grödkoderna behöver du tänka lite extra på

Grödkod 6 – blandningar av baljväxter eller klöver till grovfoder/ensilage

Grödkod 6 räknas som grovfodergröda i kompensationsstödet och som vall i ersättningarna för ekologisk produktion.

Grödkod 43 – bönor övriga

Använd grödkod 43 för alla typer av bönor, utom åkerbönor och bruna bönor som har egna grödkoder. Åkerbönor har grödkod 32 och bruna bönor har grödkod 35.

Grödkod 49 – slåtter och betesvall på åkermark med en vallgröda som inte är godkänd för miljöersättning

Grödkod 49 ska du använda för slåtter- och betesvall som inte uppfyller kraven för grödkod 50. Det kan till exempel vara äldre vallar som du inte har sått in under en längre tid och där vallgrödan har ersatts med arter som inte är godkända som vallgröda.

Du kan inte få miljöersättning för vallodling eller ersättning för djurhållning i ersättningarna för ekologisk produktion för mark som du redovisar med grödkod 49. Du kan däremot få

  • gårdsstöd
  • kompensationsstöd
  • ersättning för minskat kväveläckage – vårbearbetning
  • ersättning för precisionsjordbruk – planering.

Grödkod 50 – slåtter- och betesvall på åker

Grödkod 50 ska du använda för slåtter- och betesvall som består av vallgräs, vallbaljväxter eller en blandning av dessa.

Använd inte grödkod 50 för vallar som domineras av smalbladiga gräs eller andra arter. Smakliga smalbladiga gräs och örter får ingå, men om de är dominerande ska du istället använda grödkod 49. Rörflen får du redovisa som grödkod 50 om den sköts som vall och används till foder.

En äldre vall som betas eller slås och fortfarande har fodervärde kan vara godkänd även om smakliga smalbladiga gräs och örter dominerar och den till karaktären mer liknar betesmark.

Arter som inte är godkända som vallgräs är till exempel veketåg och tuvtåtel. Omfattande inslag av sådana arter kan göra att skiftet inte är godkänt som grödkod 50.

Du kan få miljöersättning för vallodling eller ersättning för djurhållning i ersättningarna för ekologisk produktion för godkänd mark med grödkod 50. Du kan även få de stöd och ersättningar som listas under grödkod 49.

Grödkod 52 – betesmark (inte åker)

Grödkod 52 ska du bara använda för betesmark, inte för skogsmark eller betesvall på åkermark.

Grödkod 53 – slåtteräng (inte åker)

Grödkod 53 ska du bara använda för slåtteräng, inte för skogsmark eller slåttervall på åkermark.

Grödkod 55 och 61 – fäbodbete

Du kan få gårdsstöd och kompensationsstöd för de delar av fäbodbetet som även uppfyller reglerna för betesmark. Du kan inte få gårdsstöd eller kompensationsstöd för de delar som har mycket träd och buskar. För de flesta fäbodar innebär det att du endast ska redovisa arealen för den öppna fäbodvallen med grödkod 61 och den övriga arealen med grödkod 55. Du som anmäler fäbodbete ska därför dela in din mark med fäbodbete i flera block och använda grödkoderna 55 och 61 om marken inte redan är uppdelad i olika block.

Den del av fäbodbetet som uppfyller kravet för betesmarker inom gårdsstödet och kompensationsstöd ska du redovisa som ett eller flera separata block med grödkod 61.

Den del av fäbodbetet som inte uppfyller kravet för betesmarker inom gårdsstödet och kompensationsstödet ska du redovisa som ett eller flera separata block med grödkod 55.

Grödkod 57 – slåttervall på åker (kontrakt med vallfodertork)

Använd grödkod 57 när du odlar en vallgröda på skiftet och har kontrakt med vallfodertork. Notera att lusern som tidigare varit en underkod numera är en egen kod 302.

Om du söker kompensationsstöd ska du bara använda grödkod 57 i de fall du har kontrakt med vallfodertork och levererar skörden från skiftet till vallfodertorken.

Grödkod 58 – gräsfrövall (1‑årig)

Använd grödkod 58 när du odlar en ettårig vallgröda till frö på skiftet.

Grödkod 59 – gräsfrövall (flerårig)

Om du odlar flerårig vall för att samla in och sälja frön från vallen ska du använda grödkod 59.

Grödkod 60, undergrödkod 152 – insådd för vilt och undergrödkod 153 – insådd för pollinatörer

Använd grödkod 60 med undergrödkod 152 (insådd för vilt) eller undergrödkod 153 (insådd för pollinatörer) om du sår in en blandning på trädan som är särskilt framtagen för att ge vilt, fåglar eller insekter en god livsmiljö där. Grödan ska vara en inköpt speciell blandning framtagen för detta syfte eller en egen blandning om du kan visa att blandningen är av sådan karaktär. Tänk på att trädan upphör att vara en träda när du sår in en gröda som kan bli en jordbruksprodukt. Om du har en viltåker där du till exempel sår in en gröda i renbestånd ska du istället använda grödkod 310. Du kan också välja att ange grödans egen grödkod.

Grödkod 62 – klöverfrövall

Skiften där du odlar klöver för att samla in och sälja frön från vallen ska du anmäla som grödkod 62. Klöverfrövall är en växtodlingsgröda i kompensationsstödet.

Grödkod 63 – energigräs

Använd grödkod 63 om du odlar gräs, exempelvis rörflen, för energiändamål.

Grödkod 66 – anpassade skyddszoner

Du ska använda grödkod 66 när du har eller söker ett nytt åtagande för anpassade skyddszoner i miljöersättning för skyddszoner. Du kan även få gårdsstöd för skiften som du redovisat med denna grödkod.

Grödkod 77 – skyddszon

För skyddszoner mot vattendrag ska du använda grödkod 77. Du kan använda grödkoden både för skyddszoner som ingår i ett åtagande för miljöersättning för skyddszoner och för de som inte ingår i ett åtagande. Du kan även få gårdsstöd för skiften som du redovisat med denna grödkod.

Grödkod 80 – grönfoder

Använd grödkod 80 för en gröda som du skördar som grönfoder eller som du ensilerar. Tänk på att du inte får tröska en gröda som du anmält som grönfoder.

Grödkod 83 – julgranar

Julgranar är ett exempel på en gröda som inte ger rätt till gårdsstöd. Därför är det viktigt att du redovisar mark med julgransodlingar med grödkod 83.

Grödkod 88 – övrig odling på åkermark

All areal där du använder grödkod 88 ingår i din stödansökan. Använd grödkod 88 för grödor som ger rätt till gårdsstöd och som du inte hittar någon annan lämplig grödkod för. Du kan skriva in grödan själv i fritextfältet.

Grödkod 89 – mosaikbetesmark

Använd grödkod 89 när du har ett åtagande eller söker ett nytt åtagande för betesmarker och slåtterängar där det ingår mosaikbetesmark. Du kan inte få gårdsstöd eller kompensationsstöd för skiften som du redovisar med grödkod 89.

Grödkod 90 – gräsfattiga marker

Använd grödkod 90 när du har ett åtagande eller söker ett nytt åtagande för betesmarker och slåtterängar där det ingår gräsfattig mark. Du kan inte få gårdsstöd eller kompensationsstöd för skiften som du redovisar med grödkod 90.

Grödkod 95 – betesmark och slåtteräng under restaurering

Du ska använda grödkod 95 för betesmark och slåtteräng som du restaurerar. Grödkoden ska du använda om något av följande fall är aktuellt:

  • Skiftet restaureras som en miljöinvestering för engångsröjning av betesmark.
  • Skiftet ska ingå i ett åtagande för miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar.

Du kan också använda grödkod 95 för ett skifte som du restaurerar utan att det ingår i någon miljöersättning eller som en miljöinvestering om marken fortfarande saknar fodervärde eller har så mycket igenväxning att den inte är godkänd som betesmark.

Skiften med grödkod 95 kan du inte få gårdsstöd eller kompensationsstöd för.

Grödkod 314 – Annan mark­användning som inte är stödberättigande på åkermark

Du ska använda den här grödkoden för åkermark där du använder marken till annat än jordbruks­verksamhet. Det kan till exempel vara om du har upplag på marken som gör att du inte kan använda den för odling under hela året. Grödkoden kan också användas om du har hyrt ut marken för andra ändamål, till exempel fotbollsplaner, solceller eller en camping som står på plats under hela odlings­säsongen och gör att du inte kan odla på marken.

Du ska också använda grödkod 314 för att ange att du inte söker utbetalning för skiftet när det gäller åkermark. Grödkoden ska användas när blocket ska vara kvar, men skiftet inte ska ge utbetalning. Observera att om du ändrar till grödkod 314 får du inget stöd alls för marken, alltså inte heller gårdsstöd, trots att du har ett inritat skifte.

Permanenta grödor

Grödkoder för permanenta grödor

Grödkod

Gröda

65

salix

67

poppel

68

hybridasp

71

övrig bärodling

72

fruktodling

73

nötodling

78

plantskolor med odling av permanenta grödor

305

humle

312

sparris

313

rabarber

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss här på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa länsstyrelsernas kundsupport för jordbrukarstöd.

Gäller det Västernorrlands län ska du i stället ringa det här numret.