Logotyp Jordbruksverket

Grundvillkor – Dokumentation vid spridning av avloppsslam

Genom att följa grundvillkoret om hur mycket fosfor du får sprida på din åkermark med avloppsslam hjälper du till att minska skadliga effekter på mark, vegetation, djur och människor. Grundvillkoret är en del av ramdirektivet för vatten.

Om du tillför avloppsslam till åkermark

Om du använder avloppsslam i ditt jordbruk ska du följa Naturvårdsverkets bestämmelser och gränsvärden om detta. Grundvillkoret gäller bara för hur mycket fosfor som får spridas på din åkermark med avloppsslam. Skälet bakom grundvillkoret är att vattenkvaliteten kan försämras om för mycket fosfor tillförs via avloppsslam.

Det finns en maximal tillåten mängd totalfosfor

Naturvårdsverket beskriver den mängd fosfor som högst får tillföras via avloppsslam som totalfosfor per hektar. Bestämmelserna anger både den högsta tillåtna mängden för ett enskilt spridningstillfälle och som medel per år. Den tillåtna mängden beror också på jordens fosforklass, det vill säga hur mycket fosfor jorden där avloppsslammet ska spridas innehåller.

Maximal mängd totalfosfor som får tillföras åkermark via avloppsslam

Jordens fosforklass¹

Totalfosfor kilo/hektar,

årsmedelvärde

Totalfosfor kilo/hektar,

per spridningstillfälle

I och II

35

250

III-V

22

160 

Fotnot 1: Lättlöslig fosfor (P-AL).

Jordens fosforklass

Klass

mg per 100 gram torr jord

I

mindre än 2

II

2,0-4,0

III

4,1-8,0

IV

8,1-16

V

mer än 16

Dokumentation över din slamspridning

Du ska kunna visa upp dokumentation över din slamspridning. Det är denna som länsstyrelsen utgår ifrån för att kontrollera att du har hållit dig inom tillåtna gränser på varje skifte där du har spridit slammet. Dokumentationen kan bestå av din spridningsjournal.

Naturvårdsverkets bestämmelser säger att den som producerar avloppsslam (reningsverket) ska lämna en innehållsdeklaration för slammet till den som ska använda det på åkermark. Om någon säljer eller överlåter slammet ska den lämna innehållsdeklarationen vidare till den som ska använda slammet.

Författningar