Logotyp Jordbruksverket

Miljöersättning för hotade husdjursraser 2022

Du kan få ersättning om du håller svenska hotade raser av nötkreatur, gris, får och getter. De är en del av ett levande kulturarv samtidigt som mångfald inom raserna gör dem bättre rustade att möta nya miljöer och villkor.

Så söker du ersättningen och gör ändringar

Du söker åtagande och utbetalning i e‑tjänsten SAM Internet. När du har fått ditt åtagande behöver du ansöka om utbetalning varje år.

Sista dag att söka 2022 är den 13 april. Om din ansökan kommer in efter den 13 april minskar vi din ersättning med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Om ansökan kommer in efter den 9 maj får du ingen ersättning alls 2022.

I ansökan ska du redovisa vilka djur du söker ersättning för. Du ska även redovisa samtliga anläggningar (kallades tidigare produktionsplatser) där du har dina djur, samt redovisa minst en anläggning där du är registrerad aktör (kallades tidigare djurhållare). Det gäller samtliga djurarter för att du ska kunna tillgodoräkna dig hela ditt djurinnehav.

Om du ska söka jordbrukarstöd för första gången så behöver du kontakta din länsstyrelse för att få ett kundnummer.

Ändra i din ansökan

Du kan ändra vissa saker i din ansökan eller i ditt åtagande. De flesta ändringar kan du göra fram till och med 15 juni. Om du vet att du behöver ändra något ska du göra det så snart som möjligt. Om vi eller länsstyrelsen hittar fel i din ansökan, eller om du får en kontroll, är det bara i undantagsfall du får göra ändringar.

Minskat antal djur

Om antal får, getter eller svin minskar inom hållandeperioden ska du anmäla det inom 10 arbetsdagar. Du kan också anmäla ersättningsdjur för får, getter eller svin. För att ett ersättningsdjur ska räknas med i din ansökan ska bytet ske inom 10 dagar efter det att djuret utgår ur besättningen och du ska meddela detta till oss inom ytterligare 5 arbetsdagar.

Du anmäler minskningar i e-tjänsten SAM Internet.

Om antalet nötkreatur minskar behöver du bara rapportera till CDB Internet. Därifrån hämtar vi automatiskt uppgifterna.

Du kan göra ändringarna fram tills att vi har fattat beslut om ersättning. Om du har fått veta att du ska få en kontroll kan du inte längre ändra.

Utöka ansökan

Om du vill utöka din ansökan med fler får, getter eller svin måste du göra det senast sista ansökningsdag. Då får din ansökan ett nytt ankomstdatum och du får en ny hållandeperiod på 60 dagar. För att utöka ansökan skickar du antingen in en ny ansökan eller skriver de nya uppgifterna i ett brev som du skriver under och skickar till Jordbruksverket.

Om du vill lägga till nötkreatur så gör du det i e-tjänsten SAM Internet. Du kan lägga till nötkreatur till och med 15 juni.

Om du vill ändra eller ange fler registreringsnummer för anläggningar (kallades tidigare produktions­plats­nummer) för nötkreatur ska du göra det senast den 15 juni. Det gör du genom att skicka in en ny ansökan.

Byta djurart, raser och djur i ditt åtagande

Du får byta djurart, raser eller djur i ditt åtagande. Du kan även föra över ditt åtagande till en annan registrerad aktör (kallades tidigare djurhållare) om du av något skäl inte kan ha kvar dina djur.

Du måste ha ett åtagande

För att få miljöersättning måste du ha ett åtagande. Ett åtagande innebär att du åtar dig att sköta din mark eller dina djur enligt villkoren för ersättningen under åtagandeperioden. När du utför ditt arbete enligt dessa villkor, utför du den miljötjänst som du kan få ersättning för.

Åtagandet innebär att du måste följa de villkor som gäller för ersättningen varje år under hela åtagandeperioden. Du måste följa villkoren som gäller oavsett om du söker utbetalning eller inte. Åtagandet börjar den 1 januari det år som du gör din ansökan och slutar den 31 december det sista året i åtagandeperioden.

Minsta belopp för utbetalning är 1 000 kronor. Det betyder att om du söker ett åtagande med så liten omfattning att du inte kommer upp i 1 000 kronor per ersättning, får du inget åtagande.

Söker du ett nytt åtagande för hotade husdjursraser 2022 så blir det 1 år till skillnad mot tidigare åtaganden som är 5 år. Samma villkor gäller för ersättningen under detta år. Du kan inte söka nytt åtagande om du har ett åtagande som går att förlänga 2022. Om du redan har ett pågående åtagande så fortsätter det att gälla.

Förlänga åtaganden som gick ut 2021

Har du ett åtagande som gick ut 2021 så har du möjlighet att förlänga det med 1 år i taget till dess att den nya jordbrukspolitiken börjar gälla 2023. Du ansöker om förlängning i e‑tjänsten SAM Internet. Åtagandet förlänger du enligt den omfattning det hade när det gick ut 2021. Åtaganden som förlängdes med 1 år 2021 går därmed att förlänga med 1 nytt år 2022.

Om du ansöker om att förlänga ditt åtagande ska du som vanligt ansöka om utbetalning för mellan 50–150 procent av ditt åtagande.

Du kan välja att utöka ditt åtagande i samband med att du förlänger. Du måste då ansöka om att utöka och ansöka om utbetalning för mer än 150 procent av ditt åtagande. Utökningen gäller under förlängningsåret.

Du kan inte minska ditt åtagande när du förlänger, men du kan utnyttja möjligheten att söka utbetalning för ner till 50 procent av antalet djurenheter i ditt åtagande.

Åtagandets storlek

Storleken på åtagandet är det antal djurenheter du söker utbetalning för första året. Varje år ska du hålla hotade husdjur enligt villkoren för miljöersättningen och söka utbetalning för det antal djurenheter som motsvarar minst 50 procent och högst 150 procent av ditt åtagande. Om du söker utbetalning för mer än 150 procent av djurenheterna i ditt åtagande, samtidigt som du ansöker om att utöka ditt åtagande, kan du få en utökning inom befintlig åtagandeperiod.

Så här många djurenheter blir varje djur

Djur

Antal djurenheter

1 nötkreatur som är äldre än 2 år

1,0

1 ungnöt (6 månader till 2 år)

0,6

1 get

0,15

1 får

0,15

1 svin

0,5

Djur du kan få ersättning för

Du kan få ersättning om du håller djur av de svenska husdjursraser som är utrotningshotade. Det gäller dessa djurarter och raser:

 • Nötkreatur: fjällko, rödkulla, väneko, ringamålako, bohuskulla och svensk låglandsboskap.
 • Gris: linderödssvin.
 • Får: ryafår, gutefår, svenskt finullsfår, gestrikefår, dala pälsfår, fjällnäsfår, roslagsfår, helsingefår, klövsjöfår, svärdsjöfår, värmlandsfår och åsenfår.
 • Getter: lantrasget, göingeget, jämtget och lappget.

När du söker ersättningen i SAM Internet måste du ange raskod för dina djur. Vilka raser som ingår i vilken raskod hittar du i Tips och hjälpen i SAM Internet.

Räkningsperioder för djuren

Räkningsperiod eller hållandeperiod är den period eller det antal dagar som ersättningen och djurinnehavet beräknas på.

Nötkreatur

Räkningsperioden för nötkreatur är från och med 1 augusti året före ansökningsåret till och med 31 juli ansökningsåret. Uppgifter om hur många djurenheter av nötkreatur du har under räkningsperioden hämtar Jordbruksverket från nötkreatursregistret, CDB Internet.

Får, getter, svin

Hållandeperioden för får, get och svin är 60 dagar, vilket innebär att du ska hålla minst det antal djurenheter av får, getter och grisar som du anger i ansökan om utbetalning under minst 60 dagar, räknat från dagen efter det att ansökan kommit in till Jordbruksverket.

Villkor för ersättningen

De här villkoren behöver du följa för att få full ersättning. Ta kontakt med oss om du inte kan uppfylla villkoren i åtagandet.

Skydda dina får från smitta

Om du har får ska din besättning vara ansluten till förenklad kontroll eller program för bekämpning av viruset Maedi-Visna hos Gård- och Djurhälsan för att du ska få ett åtagande. Besättningen behöver vara ansluten från och med det år du går in i ett åtagande. Du ska följa deras rekommendationer gällande smittskydd.

Det är inte längre möjligt att göra den förenklade kontrollen. Tänk därför på att ansluta dig till programmet för bekämpning av Maedi-Visna inför årets ansökan. Du riskerar annars att bli av med ditt åtagande.

Om du redan har ett intyg från den förenklade kontrollen ska du skicka in en kopia på intyget i samband med att du skickar in din ansökan om utbetalning.

Det här gäller för de djur du har i ansökan

 • Djuren får inte vara kastrerade.
 • Djuren ska ingå i besättningens bevarande- eller avelsarbete.
 • Får, getter och gyltor ska sättas i avel senast under ansökningsåret och vara födda senast året före ansökningsåret. Det betyder att hondjuren ska semineras, betäckas eller släppas med handjur i avelssyfte och för handjur innebär det att de kommer betäcka eller släppas med hondjur i avelssyfte. Djuren berättigar till ersättning även om de inte har avkomma alla år under åtagandeperioden, men de ska ingå i besättningens bevarande- och avelsarbete.
 • Galtar måste vara minst 6 månader gamla under hållandeperioden på 60 dagar.
 • Nötkreatur ska bli minst 6 månader gamla under räkningsperioden, 1 augusti året före ansökningsåret till och med den 31 juli ansökningsåret, och vara registrerade i nötkreatursregistret, CDB Internet.
 • Hondjur får bara betäckas eller semineras med renrasiga handjur av samma ras.
 • Alla djur ska vara renrasiga. Det innebär att djuren har känd härstamning av samma ras i minst 4 generationer eller tillbaks till founders. Founders är djur från ursprungsbesättningen eller -besättningarna.

Du ska följa en avelsplan

För att få ersättning ska du följa en avelsplan som vi godkänt för den aktuella rasen. Avelsplanen beskriver hur avelsarbetet inom ditt djurs ras ska genomföras.

Märk, journalför och rapportera dina djur

Dina djur ska vara märkta, journalförda och rapporterade på rätt sätt och i rätt tid. Uppgifterna som du lämnar används vid smittspårning, märkning av nötkött och nötköttsprodukter och vid handläggning och kontroll av stöd.

Djuren ska vara anslutna till härstamnings­kontroll

För att säkerställa att djuren är renrasiga ska de vara anslutna till härstamnings­kontroll. Besättningar med fjällkor och rödkullor ska vara anslutna till husdjursföreningarna inom Växa Sverige och du måste följa deras regler för rapportering. Det finns ett undantag. Om du har fjällkor som är anslutna till genbanken hos Föreningen äldre svensk boskap ska besättningen vara ansluten till den föreningen. Då ska du följa deras regler för rapportering.

Besättningar med allmogekor, allmogegetter och linderödssvin ska vara anslutna till respektive genbank och du ska följa deras regler för rapportering.

Besättningar med får och lantrasgetter ska vara anslutna till härstamnings­kontroll via Elitlamm Avel och du ska följa deras regler för rapportering.

Följ tvärvillkoren och basvillkoren

För att få full ersättning måste du följa tvärvillkoren. Tvärvillkoren är regler som till exempel handlar om hur du ska sköta dina djur och din mark. De flesta tvärvillkoren är regler som redan finns i den svenska lagstiftningen eller i EU:s lagstiftning.

Basvillkor är tvärvillkoren plus de regler inom svensk lagstiftning som du måste följa för att få ersättningen. Om du uppfyller tvärvillkoren och villkoren för ersättningen så uppfyller du basvillkoren.

Så mycket pengar kan du få

Belopp per djurart

Djur

Kronor per djurenhet

Nötkreatur (över 6 månader)

1 450

Får, get

1 450

Svin

2 050

Utbetalning av ersättningen

Vi börjar betala ut ersättningen den 2 december 2022.

Om du får en kontroll på din gård som visar att det finns skillnader mellan det du angett i din ansökan och verkligheten kan det leda till att du får din utbetalning senare än planerat.

Belopp som är lägre än 1 000 kronor per ersättning betalar vi inte ut.

När vi har fattat beslut om utbetalning kan du se hur mycket pengar du får på Mina sidor.

Om pengarna inte räcker kan ersättningen sänkas

Den här ersättningen ingår i landsbygds­programmet, där det finns en viss summa pengar att betala ut varje år. Om pengarna skulle ta slut kan regeringen besluta om att begränsa ersättningarna. Det kan också bli aktuellt att sänka ersättnings­beloppen.

Kontroller och avdrag

Om du inte följer villkoren som gäller för ersättningen kan vi göra avdrag. Vi kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten, och att du följer alla villkor och tvärvillkor. Det gör vi både när vi handlägger din ansökan och när länsstyrelsen eventuellt gör besök på din gård. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant.

Du kan behöva betala tillbaka pengar

Om du inte fullföljer ditt åtagande kan du bli tvungen att betala tillbaka pengar. Vi har möjlighet att kräva tillbaka pengar upp till 10 år efter utbetalningen.

Om du drabbas av en oförutsedd händelse

Om du inte uppfyller villkoren för ersättningen slipper du i vissa fall att betala tillbaka de pengar som du har fått. Det kan hända om det är en oförutsedd händelse som till exempel om hela eller stora delar av besättningen dör av sjukdom eller olycka.

Du ska anmäla den oförutsedda händelsen till oss skriftligen tillsammans med en redogörelse för vad som hänt. Det ska du göra inom 15 arbetsdagar från den dag du har möjlighet att göra det. Vi kan sedan ändra villkoren för ersättningen och till exempel anpassa ersättningen efter den skötsel som har varit möjlig.

Om du slutar med din jordbruksverksamhet kan vi besluta om att du inte behöver betala tillbaka ersättning som du redan har fått.

Frågor och svar

Vad betyder felkoderna för mina nötkreatur i CDB-brevet?

Här är en sammanställning av felkoderna i CDB-brevet Meddelande om djurenheter för stöd, och en kort beskrivning av vad varje felkod betyder.

För samtliga felkoder, förutom felkod 14, loggar du in i CDB Internet för att rätta felet.

Felkoder i CDB-brevet

Felkod

Beskrivning av felkoden

1

Djurets identitet saknas eller är felaktig.

2

Händelsedatum saknas eller är felaktigt.

3

Födelsedatum saknas eller är felaktigt.

4

Ras saknas eller är felaktig.

5

Kön saknas eller är felaktigt.

6

Rapporteringsorsak (in/ut) saknas eller är felaktig.

7

Anläggningens registreringsnummer (kallades tidigare produktionsplatsnummer) från/till saknas eller är felaktigt.

8

Moderns identitet saknas eller är felaktig.

9

 Slakteriets SE-nummer saknas eller är felaktigt.

10

Dubbletter. Djur eller händelser finns rapporterade två gånger.

11

Födelserapportering saknas i CDB, kontrollera identiteten. Komplettera med födelsedatum och ras för djuret. Skriv även moder om djuret är fött hos dig. Eventuellt har tidigare ägare inte rapporterat djuret.

12

Det finns ett avlidendatum på djuret rapporterat av slakteri eller annan lantbrukare.

13

Kalvningsintervallet på modern är för kort. Kontrollera moderns identitet.

14

Djuret är även inrapporterat av annan lantbrukare under samma period. Kontakta motparten och kontrollera att en försäljning finns rapporterad till CDB samt kontrollera att köp och försäljningsdatum stämmer.


Om köp och försäljning inte stämmer överens måste du skicka in brevet Meddelande om djurenheter för stöd, tillsammans med ett dokument som styrker att du har djuret eller har haft det under perioden, till exempel en kopia från den fysiska stalljournalen eller inköpskvitto.

99

Övriga felorsaker. Kontrollera samtliga uppgifter för den raden.

Vad gäller om jag vill överlåta eller ta över mark, djur eller åtagande?

Det finns mycket att tänka på vid en överlåtelse eller ett övertagande, framför allt beroende på när den sker. Vi rekommenderar att du gör överlåtelsen i så god tid som möjligt. Du hittar all information på vår sida om överlåtelse.

Tänk på att ansökan om övertagande alltid måste skickas in om den nya sökanden har ett annat person- eller organisationsnummer. Detta gäller alltså även om det är en familjemedlem som ska ta över eller om du ska ändra företagsform.

Tänk också på att om du har nötkreatur och överlåter ditt åtagande kommer hela räkningsperioden för de överlåtna nötkreaturen på din anläggning (kallades tidigare produktionsplats) att tillfalla övertagaren. Det kan påverka utbetalningen av andra stöd.

För ersättning för hotade husdjursraser finns en särskild blankett som du ska använda vid överlåtelse.

Kan jag avsluta eller minska mitt åtagande?

Ja, under vissa förutsättningar kan det vara möjligt att avsluta eller minska ditt åtagande utan att behöva betala tillbaka ersättningen du fått. Det gäller om

 • djuren som berörs av åtagandet överlåts och övertagaren inte tar över åtagandet
 • du slutar med jordbruksverksamhet
 • du har drabbats av en händelse som omfattas av force majeure eller en annan oförutsedd händelse.

Om du vill avsluta eller minska ett åtagande i förtid ska du kontakta Jordbruksverket. Vi utreder vilka konsekvenser det blir och beslutar i det enskilda fallet om det är tillåtet att avsluta eller minska åtagandet utan att du behöver betala tillbaka ersättningen.

Kan jag öka mitt åtagande?

Från och med det andra året i åtagandet kan du öka det med fler djurenheter. Om du söker utbetalning för mer än 150 procent av djurenheterna i ditt åtagande samtidigt som du ansöker om att öka ditt åtagande, kan du få en utökning inom befintlig åtagandeperiod. Om du söker utbetalning för mindre är 150 procent, räknas detta inte som en ökning.

Jag har fått ett beslut som gäller ett stöd som jag sökte för ett par år sedan. Hur såg webbinformationen ut då?

Om du vill läsa tidigare års webbinformation i PDF-format kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa vår kundtjänst om du har frågor. Du når oss på telefonnummer

Du kanske också är intresserad av det här