Logotyp Jordbruksverket

Stöd till biodlingssektorn

Du kan få stöd för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av biodlingsprodukter om ditt projekt är av kollektiv nytta. Du kan få pengar till bland annat rådgivning, forskning och marknadsföring. Stödet hette tidigare nationella honungsprogrammet.

Du som har fått ett beslut om stöd kan söka utbetalning.

Stödet finansieras genom det nationella programmet för biodlingssektorn (NPB) och finns till för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av biodlingsprodukter. Biodlingsprodukter är honung, vax, propolis, drottninggelé, pollen etc.

Programmet har fyra mål:

 • God bihälsa är det viktigaste målet
 • Fortsatt tillväxt och konsolidering
 • Informations- och kursmaterial till utbildning och marknadsföring
 • Tillgång till bra pollen- och nektarväxter.

Programmet löper nu på sista året i treårsperioden 2020–2022.

Från och med 2023 ingår stödet i den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Vem kan få stödet?

Vem som helst kan söka stödet, om projektet man vill genomföra genererar kollektiv nytta. Åtgärderna i projektet ska gynna fler än enstaka företag. Till exempel kan följande aktörer söka stödet:

 • biodlarorganisationer
 • företag associerade till biodlarorganisationer
 • forskare
 • rådgivarorganisationer i samarbete med biodlarorganisationer
 • konsumentföreningar
 • länsstyrelser
 • naturbruksgymnasier.

Aktiviteter du kan få stöd för

Du kan få stöd för aktiviteter som gynnar fler än enskilda företag. För att få stöd ska aktiviteterna i ditt projekt vara inom något av dessa områden:

 • tekniskt stöd till biodlare
 • bekämpning av varroakvalster
 • rationalisering vid förflyttning av bisamhällen
 • åtgärder till stöd för laboratorier som utför fysikaliska-kemiska analyser av honung
 • stödåtgärder för utökningen av bibestånden
 • tillämpad forskning inom biodlingssektorn och om biodlingsprodukter
 • övervakning av marknaden
 • förbättring av produktkvaliteten för ett bättre utnyttjande av produkternas marknadspotential.

Exempel på aktiviteter du kan få stöd för:

 • kurser och konferenser
 • rådgivning
 • honungs- och vaxanalyser
 • pollinering
 • innovation
 • forskning om bisjukdomar
 • framtagning av informationsmaterial
 • marknadsföring av svensk honung.

Utgifter du kan få stöd för

Du kan bara få stöd för faktiska kostnader som är tydligt kopplade till projektets aktiviteter. Exempelvis inköp av förbrukningsmaterial, resekostnader, löner och hyra av lokal vid aktiviteter. Kostnader för moms ersätts i normalfallet inte.

Du måste ansöka om utbetalning

För att få pengar för ditt projekt måste du ansöka om utbetalning. Du kan när som helst under året ansöka om delutbetalning. Du ansöker då om utbetalning av de utgifter du dittills har haft i projektet.

Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till Jordbruksverket senast den 31 augusti det år som projektet avslutas. Om du har ett flerårigt projekt ska du ansöka om utbetalning senast den 31 augusti varje år under projekttiden. Kommer ansökan in för sent får du inga pengar alls för ditt projekt.

Du söker utbetalning i e-tjänsten senast den 31 augusti.

Betala utgifter innan du söker ersättning

Du ska betala utgifterna innan du söker utbetalning för dem. Det är bara de utgifter som ingår i aktiviteterna som står i ditt beslut om stöd som du kan få utbetalning för. Du kan söka utbetalning av hela stödet på en gång eller söka flera delutbetalningar.

Du kan inte göra ändringar i din ansökan om utbetalning när myndigheten börjat handlägga den.

Redovisa utgifter

I e-tjänsten redovisar du de utgifter som du haft för ditt projekt. Du ska också skicka in underlag som styrker dina utgifter. Underlagen ska vara sorterade och tydligt kopplade till utgifterna. Underlagen laddar du upp i e-tjänsten.

Förskott

Du kan ansöka om förskott om du

 • är en ideell förening
 • är en ekonomisk förening i form av ett lokalt kooperativ
 • är en allmännyttig stiftelse
 • driver en lokal utvecklingsgrupp.

Som mest kan du få hälften av stödet i förskott, men aldrig mer än 250 000 kr.

Du kan ansöka om förskott en gång per verksamhetsår och projekt.

Du ansöker tidigast den 1 december, efter att du har fått ditt beslut om att projektet är beviljat.

Då får du pengarna

Vi gör utbetalningar av förskott och delutbetalningar från och med januari varje år. Din slututbetalning får du senast den 15 oktober om din ansökan om utbetalning har kommit in till oss senast den 31 augusti.

Kontroller och avdrag

Före utbetalning kontrollerar vi din ansökan och drar av eventuella kostnader som du inte har rätt till. Efter 15 oktober kan vi göra kontroller på plats. Du får i så fall meddelande om det i förväg.

Du ska redovisa resultatet av projektet

Du som får stöd från programmet ska redovisa resultatet av ditt projekt när det har avslutats. Du ska skicka in en skriftlig redovisning senast den 1 november.

Om du har ett flerårigt projekt ska du skicka in redovisningen varje år, senast den 1 november.

Resultat visas upp på konferens

Jordbruksverket anordnar en gång om året en konferens där de mest intressanta resultaten redovisas. Konferensen hålls vanligtvis i anslutning till yrkesbiodlarkonferensen i februari.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan kontakta Eva Dahlberg som handlägger stödet.

Eva Dahlberg

Har du frågor som gäller utbetalning av stödet kan du mejla till fiskeri- och marknadsstödsenheten.

Författningar

Söker efter 2016:31