Logotyp Jordbruksverket

Regler och certifiering för ekologisk produktion

Om du certifierar din ekologiska produktion kan du sälja dina produkter som ekologiska och söka ersättning för ekologisk produktion från landsbygdsprogrammet. Det är viktigt att du dokumenterar vad du gör.

Nya regler för ekologisk produktion 2022

Den 1 januari 2022 ändras en del regler för ekologisk produktion och vissa nya regler börjar också att gälla. De nya reglerna är mer detaljerade och mer i enlighet med de ekologiska principerna än tidigare.

Det innebär förändringar framför allt för dig som har företag med ekologisk fjäderfäproduktion eller växthus och för dig som säljer och använder växtförökningsmaterial. Det finns även vissa nyheter inom fler produktionsområden.

Läs mer på sidan om nya regler för ekologisk produktion.

Certifiera din produktion

För att din produktion ska bli certifierad som ekologisk måste du ingå ett avtal med ett godkänt kontrollorgan där du förbinder dig att följa EU:s regler för ekologisk produktion och att ta emot kontrollbesök. När kontrollorganet godkänt din produktion får du ett certifikat, och när du är klar med gårdens omställning har du rätt att märka dina produkter som ekologiska.

Kontrollorganet besöker din gård minst en gång om året och kontrollerar att din produktion följer EU-reglerna. Om kontrollen visar att du inte uppfyller alla villkor så kan kontrollorganet antingen ge dig en anmärkning, eller dra tillbaka ditt certifikat helt eller delvis. Då kan du förlora rätten att sälja dina produkter som ekologiska.

Ersättningar för ekologisk produktion

Du kan få ersättning både för omställning till ekologisk produktion och för certifierad ekologisk produktion. För att få ersättning måste du följa EU:s regler för ekologisk produktion från och med 1 januari det år du söker ersättningen. Du måste ingå avtalet med kontrollorganet senast sista ansökningsdag för SAM-ansökan.

Kontrollorgan

Jordbruksverket har delegerat kontrolluppgifter till tre kontrollorgan som kan certifiera allt inom ekologisk produktion, inklusive primärproduktion.

Intertek Certification AB certifierar beredning, distribution, import och export av foder och utsäde, men inte primärproduktion.

För dig som utöver primärproduktion har livsmedelsförädling finns även andra kontrollorgan som kan certifiera livsmedel. Kontrollorgan för produktion, import och export av förädlade livsmedel hittar du på Livsmedelsverkets webbplats.

Om du vill kan du dessutom certifiera din produktion enligt KRAV:s eller Demeterförbundets regler. De kan ha regler som i vissa avseenden är striktare än EU:s regler.

Dokumentation när du ansöker om att bli certifierad

När du ansöker om att bli certifierad kommer du att behöva skicka information till kontrollorganet. Det här är några saker som kontrollorganet kommer att fråga efter.

 • En beskrivning av företagets alla produktionsenheter, även konventionella om du har sådana. Som produktionsenheter räknas till exempel djurstallar, bikupor, skiften, betesmark och lokaler för lagring, förpackning och beredning av insatsvaror eller produkter. Det ska finnas kartor över marken och situationsskisser eller ritningar över byggnader som är viktiga för din produktion, till exempel stallar, växthus, torkar och lager.
 • En beskrivning av din verksamhet. Berätta vad du gör för att vara säker på att reglerna för ekologisk produktion följs. Skriv ned hur produktionen går till hos dig och vilka rutiner du har.
 • Om du tar emot gödsel från en annan gård ska du kunna visa upp en gödseljournal.
 • Om du samarbetar med andra lantbrukare, till exempel kring foderproduktion, ska du kunna redovisa det.
 • Om du har biodling ska du ha en karta där du ritat in var dina bisamhällen är placerade. Du ska kunna visa för kontrollorganet att du placerat dina bikupor så att du uppfyller reglerna om bigårdars placering. Glöm inte att uppdatera informationen om bigårdars placering om det är så att du har pollinationsuppdrag.

Ditt kontrollorgan kommer att berätta för dig om de behöver fler uppgifter från dig.

Det här innebär det att vara ekologiskt certifierad

Det finns många regler att följa för att din produktion ska kunna vara certifierad.

Ekologiskt certifierad växtodling

För växtodling ska du bland annat

 • använda ekologiskt utsäde
 • inte kombinera ekologisk produktion med annan produktion om det innebär en risk för att produkterna kan förväxlas
 • variera växtföljden
 • endast använda gödsel av naturligt ursprung
 • inte använda kemiska bekämpningsmedel eller genetiskt modifierade organismer.

Undantag från regeln om ekologiskt utsäde

I vissa fall kan du få använda utsäde som inte är ekologiskt i din ekologiska odling. I databasen OrganicXseeds finns det ekologiska utsäde som utsädesföretagen har till försäljning. Där hittar du också vilka undantag som gäller.

Ekologiskt certifierad djurproduktion

Om du har djur ska du

 • i första hand ge dem ekologiskt foder från din egen gård
 • i första hand ta in ekologiskt uppfödda djur
 • ge dem möjlighet att vistas utomhus
 • hålla dem i stallbyggnader där de kan bete sig naturligt

Ansök om undantag för inköp av icke-ekologiskt uppfödda avelsdjur

Om du vill utöka din besättning med mer än 10 procent när det gäller nötkreatur eller mer än 20 procent när det gäller får, getter eller grisar, men inte kan få tag på ekologiska avelsdjur, måste du ansöka om undantag.

Du måste dokumentera vad du har gjort för att få tag på ekologiska djur. Du kan till exempel spara skriftliga besked från livdjursförmedlare du varit i kontakt med.

Du måste ansöka om att köpa in icke ekologiskt uppfödda hondjur. Du får bara köpa in hondjur som inte har fått ungar, om det inte gäller en hotad husdjursras.

För att få undantag ska syftet med inköpet vara att du utökar din besättning väsentligt. I ansökan måste du därför redogöra för hur stor besättning du planerar för och vilken betydelse köpet av de icke-ekologiska djuren har för att nå den planerade besättningsstorleken. Du får köpa in högst 40 procent hondjur räknat på det antal vuxna djur som du kommer att ha efter rekryteringen om du får ett undantag.

Så här ansöker du

Ansök om undantag med hjälp av e-tjänsten Ansökan om inköp av icke ekologiska avelsdjur.

Du kan också fylla i blanketten D215, Inköp av icke ekologiskt uppfödda avelsdjur djur till ekologisk besättning – ansökan om undantag.

Ansökan ska ha kommit in till oss senast 30 arbetsdagar innan du beräknar att sätta in djuren.

Vi tar ut en avgift på 900 kr för att handlägga din ansökan. Du kan betala med kort eller mot faktura.

I ansökan ska du

 • redogöra för hur stor besättning du planerar för och vilken betydelse köpet av de icke-ekologiska djuren har för att nå den planerade besättningsstorleken
 • redovisa uppgifter om djurslag och antal djur samt vilka försök du har gjort för att få tag på ekologiska avelsdjur.
I e-tjänsten får du hjälp

Om du söker undantag i vår e-tjänst får du hjälp att beräkna om du behöver skicka in ansökan. Du får också information om du ansöker om att utöka med för många djur.

Om du använder blanketten behöver du först räkna ut om du behöver ansöka om undantag.

 • Summera först antal icke ekologiska hondjur som du har köpt in sedan 1 januari med det antal icke ekologiskt uppfödda hondjur du vill köpa in.
 • Dela sedan det totala antalet köpta hondjur med det totala antalet vuxna djur som du får efter rekryteringen.

Som vuxna djur räknas

 • nötkreatur från 24 månaders ålder
 • grisar från 9 månaders ålder
 • får och getter från 12 månaders ålder.

Som vuxna djur räknas även djur oavsett ålder som är satta i avel.

Om andelen blir högre än 10 procent när det gäller nötkreatur eller 20 procent när det gäller får, getter eller grisar måste du ansöka om utökning. Blir siffran lägre får du köpa in icke ekologiska hondjur utan att ansöka om undantag.

Om du har en liten besättning på högst nio hästar eller nötkreatur eller fyra får, getter eller svin får du utöka med högst ett djur som inte är ekologiskt per år utan att ansöka om undantag.

Exempel:

Du hade 47 kor och en avelstjur den 1 januari 2015. Du har köpt in fem icke ekologiska kvigor tidigare under året. Nu vill du köpa in ytterligare 10 kvigor. Du får då totalt 63 djur i din besättning.
5+10 = 15 djur
15/63 = 24%
Du måste ansöka om att få köpa in 10 kvigor.

Oavsett hur mycket du vill utöka din besättning får Jordbruksverket bara bevilja en utökning på högst 40 procent icke ekologiska avelsdjur per år. Du får därför inte utöka med mer än 40 procent med icke ekologiska djur.

Räkna ut hur många djur du högst får utöka med

Multiplicera antal vuxna djur i besättningen som du hade den 1 januari med två. Dela summan du får med tre.

Exempel:

Du hade 47 kor och en avelstjur den 1 januari 2015. Du vill veta hur många icke ekologiska kvigor du kan utöka din besättning med under kalenderåret om det inte går att få tag på ekologiska djur.
48*2/3=32
Du får utöka din besättning med högst 32 djur under kalenderåret.

Ansök om undantag vid katastrofsituationer – djurhållning och biodling

Om ditt företag har drabbats av katastrofala händelser kopplat till djurhållning eller biodling kan du få undantag från reglerna för ekologisk produktion.

Du som har biodling kan ansöka om undantag om du drabbats av hög dödlighet bland dina ekologiska bin på grund av ohälsa eller för att de måste avlivas på grund av någon smittsam bisjukdom. Du kan också ha drabbats av att exceptionella väderförhållanden eller katastrofer har lett till att det inte finns växter som bina kan samla nektar och pollen från.

Vid katastrofsituationer kan du få undantag för att

 • Förnya eller sätta samman en ny djurbesättning med icke ekologiska djur om det inte finns ekologiska djur att köpa. Detta gäller även vattenbruk.
 • Sätta samman nya bisamhällen med icke ekologiska bin om det inte finns ekologiska bisamhällen eller avläggare att köpa.
 • Använda icke ekologiskt foder under en begränsad tid om den egna produktionen av foder gått förlorad.
 • Utfodra ekologiska bin med ekologiskt producerad honung, ekologiskt socker eller ekologisk sockerlösning.
Så här ansöker du

Du ansöker om undantag på blanketten Undantag från produktionsreglerna till följd av katastrofsituationer – ansökan om undantag.

Vi tar ut en avgift på 1 700 kronor för att handlägga din ansökan om den avser inköp av icke ekologiska lantbruksdjur eller bisamhällen. Om ansökan gäller användning av icke ekologiskt foder eller utfodring av bin är avgiften 1 800 kronor. Du kan betala i webbutiken eller mot faktura.

I ansökan ska du beskriva vad som har inträffat och varför du behöver få ett undantag från reglerna. Beskriv även vad du har gjort för att lösa situationen utan undantag. Du ska också redogöra för hur lång tid du behöver utnyttja möjligheten till undantag och när du bedömer att du kan följa reglerna igen. Redovisa inom vilket geografiskt område du vill att undantaget ska gälla och om det finns andra omständigheter som har betydelse för att du ska få undantag eller för hur ditt undantag bör se ut.

Du ska dokumentera vad som har hänt och vilket undantag du har fått så att ditt kontrollorgan kan följa upp Jordbruksverkets beslut.

Inköp av djur efter katastrofer

Du får köpa in icke-ekologiska djur om dina djur har dött eller avlivats på grund av sjukdomar eller andra katastrofer om det inte finns ekologiska djur att köpa.

Du får köpa djur först efter att Jordbruksverket har beviljat undantag.

Undantaget gäller för en begränsad tid.

Använda icke-ekologiskt foder

Du får utfodra dina djur med icke-ekologiskt foder om du inte kan utfodra dem med ekologiskt foder på grund av exceptionella väderförhållanden, utbrott av smittsamma sjukdomar, föroreningar eller bränder som har lett till att du har förlorat foder.

Du får utfodra djuren med icke ekologiskt foder först efter att Jordbruksverket har beviljat undantag. Undantaget gäller för en begränsad tid. Du behöver inte vänta på beslutet innan du skördar icke ekologiskt foder, utan det är utfodringen du måste ha tillstånd till först.

Det är möjligt att ansöka om undantag för alla slags foder. Eftersom vi i handläggningen av ansökan bedömer möjligheten att få fram ekologiskt foder är det i praktiken icke ekologiskt grovfoder som vi beslutar om undantag för. Till exempel spannmål är en global handelsvara som finns i ekologisk form.

Nya bisamhällen

Du får sätta samman skaffa nya bisamhällen med icke ekologiska bin om

 • det är hög dödlighet bland dina bin på grund av ohälsa eller för att de måste avlivas på grund av någon smittsam bisjukdom
 • bina dör på grund av naturkatastrofer exempelvis kraftiga stormar, bränder eller andra katastrofer.
 • Det inte finns ekologiska bisamhällen eller avläggare att köpa.

Du får skaffa nya icke ekologiska bisamhällen eller avläggare först efter att Jordbruksverket har beviljat undantag.

Undantaget gäller för en begränsad tid.

Utfodra bin när det är brist på nektar (om draget upphör)

Du får utfodra dina bin om din biodling har drabbats av exceptionella väderförhållanden eller katastrofsituationer som hämmar produktionen av nektar och honungsdagg.

Du får utfodra bina med egen eller inköpt ekologisk honung, ekologisk sockerlösning eller ekologiskt producerat socker.

Du får påbörja utfodringen efter att Jordbruksverket beviljat undantag.

Undantaget gäller för en begränsad tid.

Nationella riktlinjer

För att EU:s regler för ekologisk produktion ska bli lättare att förstå och tillämpas på samma sätt av alla, har branschen arbetat fram nationella riktlinjer för ekologisk produktion.

Håll isär ekologiska och konventionella produkter

Om du vill ha både ekologisk och konventionell produktion samtidigt, måste de ekologiska grödorna vara av andra sorter än de konventionella, och de ekologiskt hållna djuren av andra arter än de konventionella. Du måste också vara noga med att hålla isär dina ekologiska och konventionella produkter.

Du måsta ansöka om undantag för att bedriva både ekologisk och icke-ekologisk produktion om du odlar fleråriga grödor och sorterna är svåra att skilja åt, eller om du vill bedriva både ekologisk och icke ekologisk djurproduktion i forsknings- eller undervisningssyfte.

Kontakta ditt kontrollorgan innan du ansöker om undantag.

Ansök om undantag för parallellproduktion inom växtodling

Så här ansöker du

Ansök på blanketten Parallellproduktion inom växtodling – ansökan om godkännande.
Vi tar ut en avgift på 2 400 kr för att handlägga din ansökan. Du kan betala med kort i webbutiken eller mot faktura.

I ansökan är det viktigt att du tydligt redovisar hur du kommer att kunna hålla isär produktionen av grödan eller grödorna som du ansöker om godkännande för. Du ska beskriva vilka rutiner du har för att hålla isär ekologisk respektive icke-ekologisk produktion och hur gården delas upp mellan de båda produktionstyperna, till exempel med hjälp av en uppdaterad situationsplan.

Beskriv också hur du rengör maskiner, vagnar, lagerutrymmen med mera. Om din ansökan gäller forskning eller försök ska du bifoga en försöks- och fältplan.

Bifoga alltid en lista där det framgår vilka skiften som är icke-ekologiska, ekologiska eller under omställning. Bifoga också en karta över skiftena och markera var du kommer bedriva din odling. Om du har gjort en SAM-ansökan ska du använda samma skiftesbeteckningar som i din SAM-ansökan och bifoga din blockkarta.

Skicka din ansökan till ditt kontrollorgan. De bedömer om du uppfyller kravet på åtskillnad och redovisar vad de behöver kontrollera för att säkerställa att din produktion uppfyller kraven. Sedan skickar de din ansökan vidare till oss.

Det här ska du göra om din ansökan blir godkänd

Om din ansökan om undantag blir godkänd ska du följa din plan och dina rutiner som du redovisat i din ansökan.

Du ska också

 • underrätta kontrollorganet senast 48 timmar innan du skördar var och en av de berörda grödorna
 • skörda den ekologiska grödan och den konventionella grödan vid olika tidpunkter
 • underrätta ditt kontrollorgan snarast efter skörden om exakt hur mycket du skördat och hur du håller isär ekologiska och icke-ekologiska produkter
 • journalföra samtliga åtgärder (skörd, torkning, lagring med mera) inom både den ekologiska och icke-ekologiska produktionsenheten
 • föra journal vid skörd (om du skördar kontinuerligt ska du föra journal vid varje skördetillfälle)
 • spara kvitton, viktnoter, följesedlar och leveranssedlar. Kontrollorganet kommer följa upp försålda mängder av den ekologiska grödan respektive icke-ekologiska grödan och eventuellt lager vid revision
 • ha all journalföring och annan dokumentation tillgänglig för kontroll.

Ansök om undantag för parallellproduktion inom djurhållning

Så här ansöker du

Du ansöker på blanketten Parallellproduktion inom djurhållning – ansökan om godkännande som du hittar under Blanketter. Du ska skicka ansökan till ditt kontrollorgan som gör en bedömning av ansökan och sedan skickar den vidare till oss.

Vi tar ut en avgift på 2 400 kr för att handlägga din ansökan. Du kan betala i webbutiken eller mot faktura.

Skicka din ansökan till oss, men stäm av med ditt kontrollorgan först.

I ansökan är det viktigt att du tydligt beskriver ditt företag. Det ska framgå vilka delar av ditt företag som ingår i den ekologiska produktionsenheten och vilka delar som ingår i den icke ekologiska enheten och hur du kommer att kunna hålla isär de två produktionsenheterna. Skicka med en situationsplan där du markerar vad som är ekologiskt och vad som är icke-ekologiskt. Du ska också redogöra för vilka rutiner du har för att hålla isär ekologisk respektive icke ekologisk produktion. Tänk på att du ska hålla isär byggnader, mark, djuren, deras foder, deras gödsel och produkterna från djuren.

Om du ansöker om godkännande i forskningssyfte ska du bifoga en försöksplan.

Produktionsenheterna för ekologisk och icke-ekologisk djurhållning ska vara tydligt åtskilda. Det gäller både byggnader, mark och djurhållning inklusive foder, gödsel och produkterna från djuren.

Rutinerna för att hålla isär de ekologiska och de icke ekologiska produktionsenheterna ska vara säkra.

Du ska anmäla till kontrollorganet vilka åtgärder som görs för att separera djur, djurprodukter, gödsel, och foder på den ekologiska och konventionella enheten.

Du måste också anmäla till ditt kontrollorgan vilka kvantiteter som produceras på de båda enheterna och hur produkterna kan identifieras.

Innan leverans eller försäljning av djur eller produkter ska du meddela ditt kontrollorgan.

Regler för när du vill ställa om din produktion

Det tar tid att ställa om till certifierad produktion. Normalt sett tar det två år för växtodling, och minst ett halvår för djurhållning. Kontrollorganet ska kontrollera din produktion redan under omställningstiden.

I regel får du inte sälja dina produkter som ekologiska förrän omställningen till certifierad produktion är klar.

Retroaktiv omställning av växtodling

Om du har mark som skötts ekologiskt i minst tre år kan du ansöka om retroaktivt godkänd omställning. Om din ansökan blir godkänd får du sälja dina produkter som ekologiska direkt efter godkännandet.

Om du har sökt miljöersättning och därför har mark som ingår i ett åtagande, omfattas du av ett generellt undantag och behöver inte skicka in någon ansökan. Det gäller om du har någon av följande ersättningar inom landsbygdsprogrammet 2014-2020:

 • omställning till ekologisk produktion
 • ekologisk produktion
 • betesmarker och slåtterängar
 • skötsel av våtmarker och dammar
 • skyddszoner som gränsar till mark i ekologiska produktionsformer
 • restaurering av betesmarker och slåtterängar
 • fäbodar.

Ansök om retroaktiv omställning av växtodling

Om dina skiften inte ingår i ett åtagande, men du har mark som du inte har behandlat med produkter som är förbjudna inom ekologisk produktion de senaste tre åren, kan du ansöka om att få hela eller delar av omställningsperioden godkänd i efterhand.

Så här ansöker du

Fyll i blanketten Retroaktivt godkännande av omställningsperiod i ekologisk växtodling – ansökan om undantag, och skicka den till ditt kontrollorgan. De gör en bedömning av din ansökan och sedan skickar den vidare till oss.

Du måste skicka ansökan i god tid innan odlingssäsongen. För att du ska få sälja skörden som ekologisk måste vi fatta beslut

 • innan du sår ettåriga grödor och
 • innan du skördar vall eller andra fleråriga grödor.

Vi tar ut en avgift på 800 kronor för att handlägga din ansökan. Du kan betala med kort i webbutiken eller mot faktura.

I din ansökan ska du alltid redovisa vilka skiften ansökan gäller. Redovisa vad du har odlat under tre år före innevarande år.

Markera ut skiftena på kartan som du bifogar. Om du har gjort en SAM-ansökan ska du använda samma skiftesbeteckningar som i din SAM-ansökan och bifoga din blockkarta.

En oberoende person som känner till hur du har odlat skiftena under de tre aktuella åren ska intyga att du inte har behandlat skiftena med produkter som inte är tillåtna i ekologisk produktion. Det kan till exempel vara en rådgivare eller lantbrukare med god kännedom om ekologisk produktion och din odling. Det är viktigt att den person som ska skriva på intyget tydligt skriver hur hon eller han känner till hur du bedriver din odling.

Förkortad omställning i ekologisk växtodling

Om du använder ett icke-godkänt bekämpningsmedel på ekologisk mark, eller mark som är under omställning, måste du egentligen påbörja en ny omställningsperiod. Men om du har fått krav från en myndighet, till exempel länsstyrelsen eller Jordbruksverket, att behandla grödan mot en sjukdom eller skadegörare, kan du ansöka om en kortare omställningsperiod. Det gäller också om du vill genomföra ett vetenskapligt försök

För att få förkortad omställning gäller följande:

 • Din mark var ekologisk eller under omställning innan behandlingen eller försöket påbörjades
 • Gäller ansökan förkortad omställning på grund av försök måste du få beslut om förkortad omställning innan du påbörjar försöket
 • Du får inte sälja den första skörden som följer efter behandlingen som ekologisk
 • Du får sälja den andra skörden som följer efter behandlingen som ekologisk endast om en obetydlig mängd av den aktuella produkten återstår efter nedbrytning.

Ansök om förkortad omställning i ekologisk växtodling

För att ansöka om förkortad omställningsperiod fyller du i blanketten Förkortad omställning i ekologisk växtodling - ansökan om godkännande.

Vi tar ut en avgift på 6 000 kr för att handlägga din ansökan. Du kan betala med kort i webbutiken eller mot faktura.

I ansökan ska du beskriva skälet till varför du ansöker om att få en förkortad omställningsperiod och bifoga:

 • dokument som styrker det du anger i din ansökan, till exempel underlag som visar att en myndighet, ställt krav på en viss bekämpning
 • om det gäller ett försök ska du bifoga en beskrivning av försöket och en försöksplan
 • bifoga underlag som visar hur snabbt produkten bryts ner i marken och en karta där du tydligt har märkt ut vilka skiften ansökan gäller.

Retroaktiv omställning av vattenbruk

Om du bara har använt produkter som är tillåtna för ekologiskt produktion i ditt vattenbruk under en viss tid kan du ansöka om att få din omställningstid retroaktivt godkänd.

Ansök om retroaktiv omställning till ekologiskt vattenbruk

Så här ansöker du

Du ansöker om att få omställningstiden retroaktivt godkänd på blanketten Retroaktiv omställning till ekologiskt vattenbruk – ansökan om godkännande.

Vi tar ut en avgift på 600 kr för att handlägga din ansökan. Du kan betala i webbutiken eller mot faktura.

I ansökan ska du redogöra för vad du odlar för arter och för hur du har skött din anläggning. Du ska också beskriva hur du har gjort för att anpassa vattenbruket till villkoren för ekologisk produktion.

Du ska bifoga en karta eller skiss över din anläggning.

Du ska även bifoga ett utlåtande från ditt kontrollorgan om att du endast har använt produkter som är tillåtna för ekologiskt vattenbruk på din anläggning.

Villkor

Du får endast ha använt produkter som är tillåtna för ekologiskt produktion i ditt vattenbruk.

Du ska ha dokumentation som visar hur du har skött ditt vattenbruk och vilka produkter du har använt.

Ditt kontrollorgan ska ha lämnat ett utlåtande om att du endast har använt produkter som är tillåtna för ekologiskt vattenbruk på din anläggning.

EU-märket för certifierade ekologiska produkter. Vita stjärnor på grön bakgrund formar konturerna av ett löv

EU-märket för certifierade ekologiska produkter.

Märkning av ekologiska produkter

Vill du marknadsföra och sälja företagets produkter som ekologiska är det obligatoriskt att använda EU-märket för certifierade ekologiska produkter.

Om du också är certifierad enligt KRAV:s eller Demeterförbundets regelverk kan du använda deras märke tillsammans med EU-märket.

När du är certifierad ska du dokumentera vad du gör

Du som har certifierad ekologisk produktion ska skriva ned vad du gör och spara dokument som kan styrka att allt är i enlighet med reglerna. Då kan ditt kontrollorgan och länsstyrelsen följa upp att du gör rätt.

Du kan ha din dokumentation i datorn eller på papper. Det viktigaste är att kontrollorganet kan se och förstå vad du har gjort, när du har gjort det, på vilka skiften du har gjort det eller vilka djurgrupper eller bigårdar som är berörda. Kontrollorganen har mallar som hjälper dig att göra rätt, men du kan också använda egna, motsvarande system.

Är ditt företag anslutet till ett annat kvalitetssäkringssystem kan du ofta utgå från de mallar som du använder för det systemet. Om du ändrar något under växtsäsongen, efter att du har skickat in din redovisning till kontrollorganet, måste du meddela dem. Det kan till exempel vara byte av gröda eller att du skördar gräs hos någon annan.

Spara de dokument som styrker att du driver ditt företag i enlighet med reglerna. Det kan vara:

 • följesedlar
 • fakturor
 • kvitton
 • recept
 • behandlingsjournaler från veterinären
 • kartor över din mark där olika skiften syns, till exempel blockkartorna från SAM internet
 • ritningar över djurstallar, så att kontrollorganet kan se att du har tillräckligt med utrymme för dina djur.

Journalföring för ekologisk djurhållning

För journal över din djurhållning. Journalen ska ge en fullständig beskrivning av hur du sköter din besättning. Det ska gå att utläsa nedanstående uppgifter ur journalen:

 • När du sätter in djur ska du redovisa varifrån djuren kommer, när de sattes in i besättningen, om djuren genomgått omställning och i så fall datum för omställningstiden, djurens identitetsmärke och uppgifter om tidigare veterinärbehandling. Du som tar emot omärkta smågrisar för att föda upp till slakt måste försäkra dig om att de inte har fått någon läkemedelsbehandling.
 • När djur lämnar gården ska du redovisa djurens ålder, antal, slaktvikt om djuren gått till slakt, identitetsmärken samt vart djuren ska skickas. Om du sparar slaktavräkningarna finns många av dessa uppgifter i dem.
 • När djur dör eller avlivas noterar du detta och anledningen till förlusten. Notera också förrymda eller saknade djur.
 • Du ska när det gäller journalföring av foder och utfodring skriva upp vilken typ av foder du ger inklusive eventuella tillsatser och andel av olika råvaror i foderstaten. Förutom att spara faktura och leveranssedel eller båda för inköpt foder så är det också bra om du sparar broschyrer, etiketter och annat material som innehåller information om fodret.
 • Redogör för vilka tidsperioder dina djur vistas utomhus. Har du flera betesområden med olika produktionsplatsnummer du växlar mellan skriver du när växling sker. Om du har uppbundna nötkreatur som du av olika skäl inte kan rasta bör du skriva upp anledningen till det. Du kan uppfylla kravet på rastning på flera sätt och det finns information om detta i Nationella riktlinjer för ekologisk produktion.
 • Du ska journalföra alla behandlingar du gör, både förebyggande åtgärder som vaccinationer och behandling av sjuka djur. Följande ska vara med:
  • vilken dag behandling har skett
  • vilken typ av produkt djuret har fått till exempel homeopatika, avmaskningsmedel eller antibiotika
  • hur du har gett läkemedlet till exempel via foder, vatten eller injektion
  • i vilken dos läkemedlet har getts.
 • När det gäller behandling av sjuka djur ska du också notera
  uppgifter om djurets diagnos. I journalföringen över sjuka djur ska det gå att utläsa vad veterinären har ordinerat när det gäller veterinärvård med intyg. Det ska också gå att utläsa karenstiden innan du kan sälja djuret, äggen eller mjölken som ekologisk. Notera de verksamma farmakologiska ämnena i läkemedlet. Jordbruksverket bedömer att du uppfyller dessa krav genom att spara praktikjournalen eller förrättningsunderlaget från veterinären. Om behandlingen innebär att djuret måste genomgå en ny omställningstid ska du notera även det. Det måste vara tydligt hur många behandlingar ett djur har fått under ett år.

Journalföring för ekologisk biodling

Du måste ha ett register över dina bigårdar och journalföra vad som händer i bigårdarna och med honungen. Som minst ska det gå att utläsa följande uppgifter ur journalen:

 • Identifikation av bisamhällen och uppgifter om placering av kupor och bigårdar. Notera flytt av bisamhällen i registret.
 • Skriv upp vilken dag du utfodrar, vilka kupor du utfodrat och vilken typ och mängd foder du har gett. Om du köper in färdigt foder eller socker för att bereda vinterfoder, måste du spara kvitton, följesedlar eller liknande som visar att du har använt ekologiskt foder eller ekologiskt socker.
 • För journal över skörd, förädling och lagring av biodlingsprodukter. Du ska skriva upp bortflyttning av skattlådor och skattning av honung. Du ska också se till att det går att spåra honungen tillbaka till ditt företag oavsett om du säljer den i större kärl eller i småburkar.
 • De ekologiska reglerna ställer inte krav på att du ska journalföra varroabehandling med organiska syror eller genom att skära bort drönaryngel. Det finns dock andra regler som säger att du måste skriva upp när du behandlar med organiska syror eller andra biocider.
 • Om du använder veterinärmedicinska läkemedel ska du skriva upp vilken typ av produkt bisamhället har behandlats med (även uppgift om verksamt farmakologiskt ämne), varför du har behandlat (diagnos), dosering, hur du har tillfört läkemedlet till bisamhället, behandlingstid och karenstid.

Berätta för ditt kontrollorgan om du behöver använda veterinärmedicinska läke­medel. Det påverkar din möjlighet att sälja ekologiska biodlings­produkter.

Journalföring för ekologisk växt- eller svampodling

Som växt- eller svampodlare ska du föra journal. Det betyder att du löpande skriver ned det som är relevant av följande uppgifter:

 • Användning av gödselmedel: datum då du gödslade, typ och mängd av gödsel och vilka skiften som du har gödslat.
 • Användning av växtskyddsmedel: anledning till att du använt preparatet, typ av preparat, behandlingsmetod.
 • Inköp av insatsvaror: datum för inköp, typ av insatsvara och vilken mängd du har köpt in.
 • Skörd: datum, typ av skördad gröda och vilken mängd du har skördat och om grödan är ekologisk eller odlad på mark som är under omställning
 • Så- och sättdatum
 • Usädesmängd.

Du kan föra journal på papper, men det finns flertalet dataprogram att välja emellan för detta ändamål. Datorprogrammen hjälper dig att följa rekommendationerna för gödsling och kalkning.

Ta gärna hjälp av en rådgivare

En rådgivare kan hjälpa dig att ta fram en flerårig växtföljd och upprätta en växtnäringsbalans.

Vildväxande produktion

Du som plockar bär eller svamp eller samlar in vilda växter måste ha en fullständig beskrivning över de områden insamlingen sker i. Precis som för växt- och svampodlare ska du ha ritningar eller liknande över lagrings- och produktionslokaler och utrymmen där du bearbetar eller förpackar bären, svamparna eller växterna.

Du ska redovisa vad du har gjort för att undersöka om de områden du samlar in från lämpar sig för ekologisk produktion. Du ska ta fram garantier för att områdena inte har behandlats med otillåtna medel under en treårsperiod före insamlandet. All den här dokumentationen måste du kunna visa för kontrollorganet.

Söker efter 2015:29