Logotyp Jordbruksverket

Startstöd

Du kan få startstöd om du är under 40 år och vill starta eller ta över ett jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det här stödet är ett företagsstöd. Du söker både stöd och utbetalning i vår e-tjänst.

Vem kan få stöd?

Du som är under 40 år och har startat ett nytt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag, eller har tagit över ett sådant företag, kan söka startstöd.

Du kan bara få startstödet första gången du etablerar dig som ägare eller delägare av ett företag som ska bedriva jordbruksverksamhet. För att få startstöd ska företaget vara inriktat på primärproduktion. Primärproduktion är till exempel mjölkproduktion, köttproduktion, växtodling, odling av energigrödor, biodling och vilt- eller hästuppfödning.

Du får inte ha varit etablerad som jordbruks-, trädgårds-, eller rennäringsföretagare mer än 24 månader när du söker startstöd. Att vara etablerad innebär att du är ägare eller delägare och ansvarar för företaget i fråga om beslut som rör administration, ersättningar och ekonomiska risker.

Etableringen inträffar när du är ägare eller delägare av företaget och ansvarar för det genom att ha faktisk och långsiktig kontroll över det. Om företaget är en juridisk person uppfyller du kravet om du äger mer än 50 procent av företagets aktier eller andelar och det motsvarar en lika stor del av rösterna.

Det är bara fysiska personer som kan få startstöd. Om du startar eller tar över ett företag, som är en juridisk person, till exempel ett aktiebolag, är det du som fysisk person som söker startstödet.

Så mycket stöd kan du få

Startstödet är på 250 000 kronor och Jordbruksverket betalar ut det i två omgångar. Den första utbetalningen på 150 000 kronor kan du söka först när du har fått ditt beslut om stöd.

Du kan söka slututbetalningen på 100 000 kronor när affärsplanen är genomförd, när eventuell kompletterande utbildning är klar och när minst en tredjedel av företagets inkomster kommer från företaget du söker stöd för. Det sistnämnda ska vara uppnått senast 18 månader efter att du har etablerat företaget.

Ansökan om slututbetalning ska ha kommit in inom 45 månader efter att du fått ditt beslut om stöd, men senast 5 april 2025.

Villkor för stödet

Här är villkoren som gäller för stödet. Du kan också se villkoren i ditt beslut om stöd.

 • När du söker stödet ska det vara första gången som du äger ett jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag.
 • Du ska senast från det datum som ansökan lämnas in avse att bedriva jordbruks-, trädgårds-, eller rennäringsverksamhet. Detta ska framgå i affärsplanen som du gör i e-tjänsten i samband med att du söker stödet.
 • Om ingen annan verksamhet bedrivs får du som arrenderar ut din mark räkna etableringstidpunkten från det datum då arrendet upphör.
 • Du ska vara yngre än 40 år när du skickar in din ansökan.
 • Förutom gymnasieutbildning ska du ha utbildning inom jordbruk, trädgård eller renskötsel (beroende på vilket företag du äger) på minst 10 veckor, med 20–25 studietimmar i veckan. Du kan begära att få komplettera din utbildning för att klara kraven. Du kan som mest få uppskov i 3 år räknat från ditt beslut om stöd.
 • Du ska göra en affärsplan för företagets utveckling. Affärsplanen ska sträcka sig minst 3 år och högst 5 år framåt i tiden. Du gör affärsplanen genom att svara på frågor om din verksamhet i e-tjänsten för ansökan.
 • Du ska ha börjat genomföra de aktiviteter som du har angett i din affärsplan senast 9 månader efter att du har fått ditt beslut om stöd.
 • När du genomfört aktiviteterna i din affärsplan ska din arbetsinsats i företagets verksamhet inom jordbruk, trädgård eller rennäring vara minst 860 standardtimmar per år.
 • Senast 18 månader efter att du etablerat företaget ska intäkterna från jordbruksverksamheten inklusive gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare och nötkreaturstöd vara minst en tredjedel av företagets totala intäkter.
 • Företaget får ha högst 50 anställda och omsättningen får vara högst 10 miljoner euro per år.
 • Din arbetsinsats i företaget ska enligt affärsplanen vara högst 17 200 standardtimmar. Du hittar en mall för beräkning av standardtimmar i länken nedan.

Fler villkor för rennäringsföretag

Förutom villkoren ovan gäller även det här om du har ett rennäringsföretag:

 • Du ska ha en mentor i minst 3 år.
 • Du ska vara medlem i och aktiv inom samebyn när du har skickat in din ansökan till Sametinget.

Fler villkor om du äger eller startar företaget tillsammans med någon annan

Det finns särskilda regler för dig som ska bli delägare i ett befintligt företag eller ska starta ett företag tillsammans med andra personer.

 • Du ska ha faktisk och långsiktig kontroll över företaget och ingen annan ska kunna ta beslut i företaget utan medgivande från dig.
 • Om företaget är en juridisk person ska du som söker ha aktier eller andelar som omfattar mer än 50 procent av företaget. De ska motsvara en lika stor andel av rösterna så att du som söker kan utöva den faktiska och långsiktiga kontrollen över företaget.

Ni kan vara flera unga företagare som startar samma företag. Då gäller det här:

 • Alla kan få fullt startstöd, förutsatt att var och en uppfyller alla villkor för stöd. Ni ska i så fall tillsammans ansvara för företaget och ha faktisk och långsiktig kontroll över det.
 • Det gemensamma innehavet av aktier eller andelar ska vara mer än 50 procent och motsvara en lika stor andel av rösterna så att ni tillsammans kan utöva den faktiska och långsiktiga kontrollen över företaget.

Så söker du stödet

Du söker stödet i vår e-tjänst.

Till din ansökan kommer du att behöva skicka med de här underlagen:

 • registreringsbevis eller registrering av mervärdesskatt, F-skatt eller SA-skatt
 • eventuella kontrakt avseende köp eller övertagande av gård/företag
 • eventuella avtal om köp av mark eller andra produktionsmedel
 • eventuella arrendeavtal
 • eventuella avtal om upplåtelse av andra produktionsmedel
 • intyg på utbildning och praktik
 • intyg på att du har tillgång till mentor i minst tre år om du söker för rennäringsföretag
 • intyg på att du är medlem i och aktiv inom samebyn om du söker för rennäringsföretag
 • företagets senaste balans- och resultaträkning, föregående ägares bokslut eller en öppningsbalansräkning.

Du kan ge fullmakt till någon annan, till exempel en familjemedlem eller en konsult, så att den personen kan göra ansökan åt dig.

När du har skickat in din ansökan om stöd

Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att vi har prioriterat andra ansökningar eller att pengarna har tagit slut.

Läs ditt beslut — där står det du behöver veta!

Beslutet är anpassat efter ditt projekt. Det innehåller viktig information om vad just du behöver göra när du genomför ditt projekt. Läs även bilagan Övriga upplysningar.

Ansök om ändring av ditt beslut om något ändras

Det är viktigt att du ansöker om ändring av ditt beslut om stöd om etableringen eller affärsplanen behöver ändras jämfört med vad som står i ditt beslut om stöd.

Kontakta myndigheten som beslutade om ditt stöd om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om ändring eller inte. Du ska skicka din ansökan om ändring till myndigheten som beslutade om ditt stöd. Din ansökan om ändring gäller från och med den dag den kommit in till myndigheten som beslutade om ditt stöd.

När du söker utbetalning

Du söker utbetalning i vår e-tjänst.

Jordbruksverket betalar ut stödet i två omgångar. För mer information, se ditt beslut om stöd.

 • Delutbetalning – Den första utbetalningen på 150 000 kronor kan du söka när du har fått ditt beslut om stöd.
 • Slututbetalning – Du kan ansöka om slututbetalningen på 100 000 kronor när affärsplanen är genomförd, när eventuell kompletterande utbildning är klar och när minst en tredjedel av dina inkomster kommer från företaget du söker stöd för. Du ska ansöka om slututbetalningen senast 45 månader efter du har fått ditt beslut om stöd, dock senast 5 april 2025.

Läs guiden om hur du söker utbetalning och hanterar underlag

Sök slututbetalning i tid

Du ska söka slututbetalning senast det datum som står i ditt beslut om stöd. Då ska du vara klar med din affärsplan. Om din ansökan om slututbetalning kommer in för sent kommer din ansökan att avvisas. Du kommer alltså inte få de sista 100 000 kronorna utbetalda.

När söker slututbetalning ska du göra en slutredovisning som beskriver vad du har gjort och vilka resultat och mål du har uppnått.

Din etablering kommer att kontrolleras

Det är oftast länsstyrelsen och Jordbruksverket som kontrollerar. Kontrollerna görs både vid handläggning av din ansökan om utbetalning och vid eventuell kontroll på plats. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant. Du måste ge kontrollanten den hjälp som är nödvändig för att hen ska kunna genomföra kontrollen.

Om du inte följer villkoren i ditt beslut om stöd riskerar du att få mindre stöd, förlora hela stödet eller bli tvungen att betala tillbaka de pengar du fått tidigare. Om vi misstänker brott ska vi anmäla ärendet till Ekobrottsmyndigheten.

Kontakta länsstyrelsen eller Sametinget om du har frågor

Det är länsstyrelsen och Sametinget som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan. Om du har frågor om stödet ska du vända dig direkt till dem.

Om du behöver skicka något per post

I samband med ansökan om utbetalning, eller om du behöver ändra något i ditt beslut om stöd, kan du behöva skicka in underlag på blankett eller annat papper. Då ska du skicka det till den myndighet som beslutar om ditt stöd.

Författningar

Söker efter 2016:19