Ändra i SAM-ansökan

Du kan ändra vissa saker i din SAM-ansökan efter att du har skickat in den. Du kan till exempel ändra grödkod eller lägga till, ändra eller ta bort block och skiften. De flesta ändringar kan du göra fram till och med den 15 juni.

Det kan du ändra till och med sista ändringsdag

Sista ändringsdag är den 15 juni.

Det här kan du ändra:

 • lägga till, ändra och ta bort block
 • lägga till, ändra och ta bort skiften
 • ändra grödkod
 • lägga till eller ta bort ekologiska fokusarealer för förgröningsstödet
 • ta emot stödrätter från någon annan om du har minst 4 hektar mark och stödrätter för minst 4 hektar den 13 april
 • ändra eller ange fler registreringsnummer för anläggningar (kallades tidigare produktionsplatsnummer) för nötkreatursstöd, kompensationsstöd, ersättning för nötkreatur i ersättningen för ekologisk produktion eller omställning till ekologisk produktion och för nötkreatur i miljöersättningen för hotade husdjursraser.

Om du vet att du behöver ändra din ansökan ska du göra det så snart som möjligt. Om länsstyrelsen hittar fel i din ansökan vid handläggningen eller om de meddelat dig att din gård ska kontrolleras, får du inte ändra eventuella fel som hittas i kontrollen. Det betyder att sista dag att ändra ansökan kan vara tidigare än 15 juni.

Det kan du ändra efter sista ändringsdag

Efter den 15 juni kan du ändra det här i din SAM‑ansökan:

 • minska arealen på block och ta bort block
 • minska arealen på skiften och ta bort skifte
 • dra tillbaka ansökan om åtagande och/eller utbetalning på skiften i en eller flera ersättningar
 • dra tillbaka hela din ansökan om utbetalning i en eller flera ersättningar.

Du kan även ändra grödkod, men det kan påverka rätten att söka utbetalning. Det är inte möjligt att ändra till en annan ersättningsnivå efter sista ändringsdag. Det innebär att du inte kan få utbetalning för skiften i de stöd där den gröda du ändrar till har ett annat belopp i ersättning per hektar. Det är framför allt i kompensations­stödet och i ersättningarna för ekologisk produktion som ändringen kan leda till att du inte får utbetalt för skiftet.

Tänk på att ändring av grödkod även kan påverka hur du uppfyller villkoren i förgrönings­stödet och djurtätheten i kompensations­stödet.

Gårdsstödet påverkas inte av att du ändrar grödkod.

Du kan ändra det här när som helst under året. Om länsstyrelsen hittar fel i din ansökan vid handläggningen eller har meddelat dig att din gård ska kontrolleras får du inte ändra eventuella fel som hittas i kontrollen.

Ändra ett åtagande för miljöersättningar eller ersättningar för ekologisk produktion

Rätta uppgifter som är fel

Om du själv vill göra ändringar, om det finns fel som Jordbruksverket eller länsstyrelsen inte känner till eller om det finns igenväxning på blocket som du rättat till, behöver du ange att åtagandet ska ändras. Det gör du i SAM Internet.

För de här ersättningarna gör du det under fliken Karta och Skifte i menyn Ange gröda och stöd:

 • betesmarker och slåtterängar
 • restaurering av betesmarker och slåtterängar
 • skyddszoner
 • skötsel av våtmarker och dammar
 • ersättningar för ekologisk produktion.

Kryssa i Ansökan om att ändra åtagandet och skriv vad du vill ändra och varför.

För de här ersättningarna skriver du att du vill ändra åtagandet under Övriga upplysningar:

 • fäbodar
 • minskat kväveläckage
 • vallodling
 • hotade husdjursraser.

Under Övriga upplysningar ska du skriva

 • vilken ersättning det gäller
 • vad du vill ändra
 • varför du vill ändra.

För vallodling ska du också skriva vilket blocknummer det gäller. För fäbodar behöver du bara skriva att du vill ändra åtagandet så skickar länsstyrelsen en blankett till dig som du ska fylla i och sedan skicka tillbaka till länsstyrelsen.

Om du haft mycket igenväxning

Om du har haft mycket igenväxning och därefter har åtgärdat det ska du skriva det i ansökan om att ändra åtagandet. Om det var mer än 30 procent igenväxning på blocket får du inget åtagande och du kan heller inte söka ett nytt åtagande på blocket förrän igenväxningen är åtgärdad.

Om du har åtgärdat igenväxningen måste du skriva att du vill söka ett nytt åtagande i ansökan om ändring av åtagande. Du ska då föreslå en ändring av blocket och skriva att du har tagit bort igenväxningen.

Om du fått en åtagandeplan, restaureringsplan eller fäbodplan

Om du har sökt ett åtagande för betesmarker och slåtterängar och har fått ett förslag till åtagandeplan så visar denna hur ditt åtagande kommer att se ut. Om förslaget till åtagandeplan skiljer sig från det som du ansökte men du tycker att förslaget är rätt, så behöver du inte ansöka om att ändra ditt åtagande. Detta gäller även restaureringsplanen i miljöersättningen för restaurering av betesmarker och slåtterängar och fäbodplanen i miljöersättningen för fäbodar.

Förlänga ett åtagande

Om du har ett åtagande som gick ut 2021 eller som förlängdes med 1 år 2021 för betesmarker och slåtterängar, hotade husdjursraser, minskat kväveläckage, skyddszoner, vallodling, fäbodar eller ekologisk produktion, så kan du förlänga det med 1 år 2022.

För betesmarker och slåtterängar går det inte att förlänga komplementen lövtäkt och bränning.

Du kan öka ditt åtagande i samband med förlängning för betesmark och slåtterängar (inte komplementen), hotade husdjursraser, minskat kväveläckage, fäbodar (inte komplementen) och ekologisk produktion.

Öka ett åtagande

Om du vill öka ett åtagande med fler block söker du åtagande för dessa block precis som vanligt. Observera att det inte går att öka åtaganden för skyddszoner, restaurering av betesmark och slåtterängar, vallodling eller lägga till eller utöka komplement för betesmarker och slåtterängar eller fäbod 2022.

Betesmarker och slåtterängar samt fäbodar

Du kan från och med det andra året som åtagandet gäller öka det med mer areal, men det går inte att öka med komplement 2022. Du får en utökning inom befintlig åtagandeperiod.

Skyddszoner, vallodling och restaurering av betesmarker och slåtterängar

Det går inte att öka åtaganden 2022.

Skötsel av våtmarker och dammar

Du kan från och med det andra året som åtagandet gäller öka det med mer areal.

Om du ökar ditt åtagande innebär det att utökningen får ett nytt åtagande på 5 år. Mark som redan ingår i åtagandet behåller den ursprungliga åtagandeperioden.

Hotade husdjursraser

Du kan från och med det andra året som åtagandet gäller öka det med fler djurenheter. Om du söker utbetalning för mer än 150 procent av djurenheterna i ditt åtagande samtidigt som du ansöker om att utöka ditt åtagande, kan du få en utökning inom befintlig åtagandeperiod. Om du söker utbetalning för mindre är 150 procent, räknas detta inte som en utökning.

Om du ökar antalet får, getter eller svin i din ansökan efter att du har skickat in den, räknas det som en ny ansökan och du får därmed en ny hållandeperiod på 60 dagar.

Minskat kväveläckage

Du kan från och med det andra året som åtagandet gäller öka det med mer areal. Om du söker utbetalning för mer än 120 procent av din åtagandeareal samtidigt som du ansöker om att utöka ditt åtagande, kan du få en utökning inom befintlig åtagandeperiod. Om du söker utbetalning för mindre är 120 procent, räknas detta inte som en utökning.

Ersättning för ekologisk produktion

Du kan från och med det andra året som åtagandet gäller öka det med mer areal eller lägga till åtagande för djurhållning. Utökningen gäller inom befintlig åtagandeperiod.

Ersättning för omställning till ekologisk produktion

Om du ökar ditt åtagande innebär det att utökningen får ett nytt åtagande på 1 år. Mark och djur som redan ingår i åtagandet behåller den ursprungliga åtagandeperioden.

Minska ett åtagande

Under vissa förutsättningar går det att minska ett åtagande utan att behöva betala tillbaka ersättningen. Det är länsstyrelsen som utreder vilka konsekvenser det blir och beslutar vad som gäller i det enskilda fallet. Kontakta länsstyrelsen om du vill vet vad som gäller för ditt åtagande. Om du har ett åtagande för hotade husdjursraser ska du istället kontakta Jordbruksverket.

Hotade husdjursraser

Från och med andra året i åtagandet måste du söka utbetalning för minst 50 procent av det antal djurenheter du har i ditt åtagande. Det räknas då inte som en minskning av ditt åtagande. Om du däremot inte kan eller vill söka utbetalning för minst 50 procent av det antalet djurenheter du har i ditt åtagande måste du minska ditt åtagande. Under vissa förutsättningar kan det vara möjligt att minska eller avsluta ditt åtagande utan återkrav. Kontakta Jordbruksverket för att ta reda vad som gäller för ditt åtagande.

Minskat kväveläckage, vallodling

Från och med andra året i åtagandet måste du söka utbetalning för minst 80 procent av din åtagandeareal. Om du söker utbetalning för minst 80 procent av din åtagandeareal räknas detta inte som en minskning av ditt åtagande. Om du inte kan eller vill söka utbetalning för minst 80 procent av din åtagandeareal måste du minska ditt åtagande. Under vissa förutsättningar kan det vara möjligt att minska eller avsluta ditt åtagande utan återkrav. Kontakta länsstyrelsen för att ta reda vad som gäller för ditt åtagande.

Fäbodar, betesmarker och slåtterängar, skyddszoner, våtmarker och dammar, ersättningar för ekologisk produktion

Om din mark har ingått i ett motsvarande åtagande i obruten följd under de senaste 5 åren och minskningen inte äventyrar syftet med åtagandet kan du eventuellt minska ditt åtagande. Du kan även tillgodoräkna dig tid från ett tidigare åtagande enligt programperiod 2007–2013.

Ändra antalet djur för djurvälfärdsersättningarna

Om du behöver ändra antalet djur som du söker djurvälfärdsersättningar för ska du göra det så snart som möjligt i SAM Internet. Om du vill öka antalet djur ska du dock göra det senast den 13 april.

Om du ökar antalet får i din SAM‑ansökan efter att du har skickat in den, räknas det som en ny ansökan och du får därmed en ny hållandeperiod för fåren.

Kontrollera ändrade block efter att du skickat in ansökan

Vi granskar många block under hela året genom att titta på flygfoton eller besöka marken på plats. Om blocken inte stämmer med flygfotot eller med hur marken ser ut på plats ändrar vi blocken. Därför behöver du ibland gå in i SAM Internet och kontrollera blocken i din ansökan även efter att du skickat in den. Om du behöver ändra SAM‑ansökan är det viktigt att du ändrar så snart som möjligt. Efter att du har fått veta att länsstyrelsen ska kontrollera ditt företag eller din ansökan får du inte längre ändra.

Så ändrar du ansökan i SAM Internet

Du ändrar ansökan genom att logga in i SAM Internet och klicka på knappen Ändra ansökan uppe till höger. Knappen Ändra ansökan syns först när du har skickat in din ansökan första gången. Om du behöver ändra något i din ansökan, tänk på att uppgifter som du har fyllt i tidigare och som fortfarande gäller ska stå kvar. Kom ihåg att när du ändrar något i ansökan, måste du också skicka in den igen.

Du kan ändra din ansökan i SAM Internet direkt efter att du har skickat in den. Du kan ändra flera gånger men du kan skicka in din ansökan högst 3 gånger per dag.

Senast granskad: 2022-01-24