Logotyp Jordbruksverket

Nyheter i jordbrukarstöden 2022

Här har vi samlat det som är nytt i jordbrukarstöden 2022.

I början av februari fick du som sökte jordbrukarstöd 2021 ditt SAM-utskick hem i brevlådan.

Undantag från vissa regler i förgröningsstödet 2022

Under 2022 får du använda trädor för bete, skörd eller odling utan att det påverkar förgröningsstödet.

Undantagen innebär att:

  • Mark som anmälts som träda får betas, skördas eller användas för odling av valfri gröda och kommer ändå att räknas som träda vid beräkningen av diversifieringsvillkoret.
  • Mark som anmälts som träda och ekologisk fokusareal får betas, skördas eller användas för odling av valfri gröda och ändå ligga till grund för att uppfylla kravet om ekologiska fokusarealer.
  • Användning av växtskyddsmedel tillåts på arealen.

Blommande träda eller obrukade fältkanter räknas inte in i undantaget.

Du ska inte ändra något i din SAM-ansökan. Du behöver fortfarande uppfylla kraven i förgröningsstödet. Därför ska du fortfarande anmäla minst 5 procent ekologisk fokusareal och trädan ska fortfarande anmälas som träda för att räknas som en egen gröda i ansökan.

Undantaget gäller enbart träda som används som ekologisk fokusareal i förgröningsstödet. Du som har anmält träda i ansökan och söker kompensationsstöd behöver fortfarande uppfylla villkoren som gäller för kompensationsstödet.

Datum för SAM-ansökan 2022

SAM Internet öppnar för SAM-ansökan den 9 februari. Sista ansökningsdag blir den 13 april.

Åtaganden för miljöersättningar, ekologisk produktion och djurvälfärdsersättningar

Miljöersättningarna, ersättningarna för ekologisk produktion och djurvälfärdsersättningarna ingår i landsbygdsprogrammet. Eftersom programperioden för landsbygdsprogrammet förlängts med två år 2021–2022 blir 2022, precis som 2021 ett så kallat förlängningsår.

I tabellen nedan kan du se vilka ersättningar som går att förlänga, förnya eller utöka 2022.

Ersättningar som går att förlänga, förnya eller utöka 2022
ErsättningKan förlänga med 1 årKan söka nyttKan utöka befintligt
Betesmarker och slåtterängarJaJa, 1‑årigt om du inte hade ett åtagande 2021Ja
Betesmarker och slåtterängar – komplement på mark med särskild skötselDelvis (ej lövtäkt och bränning)NejNej
Hotade husdjursraserJaJa, 1‑årigt om du inte hade ett åtagande 2021Ja
Minskat kväveläckageJaJa, 1‑årigt om du inte hade ett åtagande 2021Ja
SkyddszonerJaNejNej
Skötsel av våtmarker och dammarNejJa, helt nytt eller förnyat 5-årigtJa
VallodlingJaNejNej
FäbodarJaJa, 1‑årigt om du inte hade ett åtagande 2021Ja
Fäbodar – komplement på mark med särskild skötselJaNejNej
Restaurering av betesmarker och slåtterängarNejNejNej
Omställning till ekologisk produktionNejJa, 1‑årigt om du inte hade ett åtagande 2021Ja
Ekologisk produktionJaJa, 1‑årigt om du inte hade ett åtagande 2021Ja

De 1-åriga djurvälfärdsersättningarna ingår inte i tabellen. Dessa söker du som vanligt för 1 år i taget.

Mer pengar för ekologisk djurhållning

År 2022 höjs ersättningsnivån för ekologisk djurhållning baserad på åkermark med 100 kronor per hektar. Ersättningen för omställning till ekologisk djurhållning baserad på åkermark höjs också med 100 kronor per hektar.

Tilläggsersättningen blir permanent i det nationella stödet för mjölkproduktion

I en del församlingar i stödområde 1–5 har man under åren 2016–2021 fått övergångsstöd i det nationella stödet för mjölkproduktion genom en tilläggsersättning.

Från och med 2022 blir tilläggsersättningen permanent. De aktuella församlingarna är nu indelade i tilläggsområde 1–6, som motsvarar det som tidigare hette övergångsområde 1–6. I tabellen här nedanför kan du se totalt stödbelopp för de mjölkproducenter som har sin mjölkproduktion i något av tilläggsområdena.

Stödbelopp om du har produktion i ett tilläggsområde

Tilläggsområde

1

2

3

4

5

6

Kronor per kilo mjölk

1,85

1,79

1,09

0,97

1,03

0,91

Tvärvillkorsavdrag för varje år som en överträdelse har funnits

År 2021 kom en dom från EU‑domstolen som påverkar hur tvärvillkorsavdrag ska beräknas och tillämpas. Om länsstyrelsen vid en kontroll upptäcker en överträdelse som även har pågått under tidigare år ska de beräkna och besluta om tvärvillkorsavdrag även för dessa år. Avdraget beräknas då som en procentsats av det belopp som betalats ut för varje år som överträdelsen funnits. Det totala beloppet dras sedan av från utbetalningen för det år då kontrollen var.