Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Förberedande stöd inom Leader

Hitta på sidan

Du kan få förberedande stöd för utgifter i samband med mobilisering och strategiskrivning.

Vem kan få stöd?

Leaderområden, kommuner, branschorganisationer eller andra lokala aktörer som samordnar processen med att skriva den lokala utvecklingsstrategin kan få stöd.

Det kan du få stöd för

Det förberedande stödet är uppdelat i två delar. Första delen söker du för mobilisering och för att skriva utvecklingsstrategin. Andra delen av stödet kan de som blir prioriterade av Jordbruksverket söka. Det är avsett för komplettering av utvecklingsstrategin samt för bildandet av en lokal aktionsgrupp (LAG).

Utgifter du kan du få stöd för

Du kan få stöd för utgifter för personal, indirekta kostnader och övriga utgifter.

Utgifter för personal

Om du har anställd personal som jobbar heltid, fastställd procentsats, timmar utifrån fast anställning eller timanställning kan du söka stöd för det. Du kan även söka stöd för arvoden. Du får ersättning för sociala avgifter enligt ett lönekostnadspåslag på 44,31 procent.

Indirekta kostnader

Om du har utgifter för anställd personal kan du få stöd för indirekta kostnader. Indirekta kostnader är administrativa utgifter för personal som är nödvändig, men som inte går att koppla till en särskild aktivitet. Stöd för indirekta kostnader är 15 procent av din totala löneutgift. Det kan till exempel vara hyra av lokal, kontorsmaterial, fika och mat vid intern representation, porto, telefoni och försäkringar.

Övriga utgifter

Om du har utgifter som inte är för personal eller investeringar kan du söka stöd för dem som övriga utgifter. Det kan till exempel vara

  • köp av tjänster (till exempel processledning, utredningar, analyser med mera)
  • olika typer av möten (till exempel informationsmöten, workshops)
  • informationsmaterial och informationsinsatser
  • reseersättning.

Så mycket stöd kan du få

Den totala budgeten för förberedande stödet del 1 och 2 är 45 miljoner kronor. Vi gör en rimlighetsbedömning av den specificerade budgeten som du lämnar in tillsammans med ansökan.

Villkor för stödet

De här villkoren gäller för stödet:

  • Du ska kunna finansiera minst 20 procent av budgeten på egen hand till dess att du får din slututbetalning.
  • Utvecklingsstrategin ska innehålla en beskrivning av det geografiska område som omfattas av strategin. Den ska även innehålla de obligatoriska delarna i vår mall för lokala utvecklingsstrategier som ska lämnas in i samband med ansökan om att bilda leaderområde.
  • Du ska skicka in underlag (kontoutdrag eller inbetalningsbevis) som styrker att det finns övrig offentlig medfinansiering som motsvarar 33 procent av finansieringen. Det ska du göra i samband med ansökan om utbetalning.

Så söker du stödet

Du söker stödet i vår e-tjänst.

Ansökan är öppen den 6 maj 2021–6 juni 2021. Sista dag att söka utbetalning är den 30 oktober 2021.

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Kontakta oss

Kontakta Jordbruksverket om du har frågor om förberedande stödet.

Författningar

Söker efter 2016:19

Senast uppdaterad: 2021-06-07

Denna modul visas endast online