Projektidéer inom lokalt ledd utveckling

Här kan du få idéer till olika projekt som du kan få pengar för från havs- och fiskerifonden och regional- och socialfonden. Det är en blandning av idéer och redan beviljade projekt som är riktade till olika typer av projektägare som exempelvis föreningar, kommuner och företag. Kontakta ditt leaderkontor för att få råd och stöttning i god tid innan du drar igång ditt projekt.

Kliv in i framtiden – digital teknik för företag och föreningar

Det här projektet ska stötta företag och föreningar i sin digitala utveckling för att ge fler konkurrenskraftiga företag. Projektet ska erbjuda inspiration och kompetens­höjande insatser till företag och föreningar. Tanken är att företag ska bli bättre på att använda digitala verktyg för möten, affärsverksamheter och affärsmodeller samt administration. Föreningar kommer att ha utvecklat sitt användande av digitala hjälpmedel så att samhälls­engagemanget får ännu större genomslagskraft.

Syfte: Projektet ska stötta företag och föreningar i sin digitala utveckling för att ge fler konkurrenskraftiga företag och utveckla användningen av digital teknik.

Mål: Göra en behovsanalys av målgrupper och skapa nätverk där deltagare ska få riktad kompetensutveckling, inspiration och forum för utbyte.

Exempel på aktiviteter och utgifter:

 • Utgifter för personal – projektledare
 • Informationsmaterial - producera och sprida informationsmaterial om projektet
 • Studiebesök
 • Konferenser
 • Köpt tjänst – inspiratör och föreläsare

Stöd från: Regionalfonden

Förstudie socialt företag

Det här projektet ska undersöka och praktiskt pröva en modell för hur man kan utforma ett socialt företag som fokuserar på entreprenörskap bland utrikesfödda, främst kvinnor.

Syfte: Genomföra en förstudie där man testar en modell för ett socialt företag med fokus på entreprenörskap.

Mål: Starta ett socialt företag.

Exempel på aktiviteter och utgifter:

 • Köpt tjänst – projektledare och handledare
 • Studiebesök
 • Bygga hemsida
 • Informationsmaterial - producera och sprida informationsmaterial om förstudien

Stöd från: Regionalfonden

Utveckla ditt företag

Det här projektet ska leda till vidareutveckling av det egna företaget inom mat och kultur. Utöka möjligheten och kapaciteten till att kunna anordna fler aktiviteter och evenemang och samtidigt bidra till en mer levande landsbygd.

Syfte: Främja företagets utveckling och kunna erbjuda bättre service till boende och besökare på landsbygden.

Mål: Bygga en gästtoalett, skapa en attraktiv utemiljö med belysning, dekoration och skyltning samt anordna ett kultur- och matevenemang.

Exempel på aktiviteter och utgifter:

 • Köpt tjänst - hantverkare
 • Material
 • Invigningsevenemang

Stöd från: Regionalfonden

Skräddarsydd integration på ditt hemspråk

Det här projektet kommer ge riktade insatser till utrikesfödda kvinnor som är arbetslösa, står långt ifrån arbetsmarknaden eller riskerar att få arbetsmarknads­relaterade problem. Projektet ska erbjuda samtal, vägledning och coachning på hemspråk, bland annat göra studiebesök på olika typer av arbetsplatser, träna på jobbintervjuer samt försöka få praktikplatser.

Syfte: Hjälpa utrikesfödda kvinnor att öka sin möjlighet att bli anställda så att de på sikt kan bli självförsörjande genom arbete, studier eller eget företagande.

Mål: Efter projektets slut ska 40 procent av projektets deltagare ha en förbättrad arbetsmarknadssituation.

Exempel på aktiviteter och utgifter:

 • Utgifter för personal – projektledning och ekonomi
 • Lokalhyra
 • Köpt tjänst – föreläsare och inspiratör
 • Studiebesök

Stöd från: Socialfonden

Integration genom lokal produktion och sociala aktiviteter

Projektet ska arbete med integration på olika sätt. Bland annat genom information om socialt företagande och att erbjuda utbildningar inom olika yrken inom grönsaksodling, lokal livsmedelsproduktion samt försäljning.

Syfte: Skapa möjlighet till inkludering i samhället för målgruppen arbetslösa utrikesfödda genom att skapa en väg in i arbetslivet och det sociala sammanhanget.

Mål: Deltagarna ska få större chanser att få arbete.

Exempel på aktiviteter och utgifter:

 • Utgifter för personal – projektledning och ekonomi
 • Köpt tjänst – föreläsare och inspiratör
 • Informationsmaterial - producera och sprida informationsmaterial om projektet

Stöd från: Socialfonden

Det nappar – utveckling av sportfisketurism

Det här projektet vill utveckla sportfisketurismen genom att göra den mer lättillgänglig för turister. Projektet vill samla in information om bland annat fiskevatten, parkerings­möjligheter och gångvägar. Allt som både privatpersoner och företag kan dra nytta av. Även provfiskning, fotografering och filmning kommer göras, vilket ska bidra till att vi kan göra en inspirerande informationskälla.

Syfte: Synliggöra möjligheter för fiske i kommunen över ett fiskeår på ett enhetligt och attraktivt sätt.

Mål: Genomföra en kartläggning av fisket och göra inspirerande och enkel information tillgänglig på en webbplats.

Exempel på aktiviteter och utgifter:

 • Köpt tjänst – eget arbete, hyra av båt med personal
 • Resor
 • Utrustning för att genomföra kartläggning

Stöd från: Havs- och fiskerifonden

Produktutveckling lokala råvaror

Det här projektet vill ta ett brett grepp kring produktutveckling och marknadsföring av lokala råvaror. Projektet kommer anordna bland annat workshops med olika typer av deltagare för att hitta nya sätt och samverka djupare.

Syfte: Öka värdet på den lokalt producerade fisken och göra den tillgänglig för att möta efterfrågan på närproducerad fisk samt ta fram nya produkter.

Mål: Identifiera nya fiskarter som kan vidareförädlas och hitta nya sätt att servera dessa på. Målet är även att ta fram och genomföra marknadsföring av detta i samverkan mellan fiskenäringen och restaurangbranschen.

Exempel på aktiviteter och utgifter:

 • Utgifter för personal – projektledning, administration, redovisning, produktutveckling
 • Anordna workshops – lokalhyra, råvaror
 • Köpt tjänst – ta fram grafisk form till marknadsföringsmaterial, informationsmaterial, rådgivare

Stöd från: Havs- och fiskerifonden

Fiske för alla!

Det här specifika projektet vill skapa förutsättningar för ett handikappanpassat fiske.

Syfte: Skapa förutsättningar för att personer med olika funktions­nedsättningar ska kunna utöva fiske på ett lättåtkomligt och säkert sätt. Syftet är också att stärka turistnäringen i bygden och att stugvärdar och andra aktörer ska kunna erbjuda olika paketresor till målgrupper som tidigare inte varit representerad bland besökare.

Mål: Bygga handikappanpassade ramper, bryggor samt en rastplats. Målet är också att möjliggöra en röjd och rullstolsvänlig led runt tjärnen.

Exempel på aktiviteter och utgifter:

 • Utgifter för personal – projektledare och projektassistent
 • Inköp av material till ramper, bryggor, rastplats och led
 • Köpt tjänst – anlägga och bygga
 • Studiebesök – resor

Stöd från: Havs- och fiskerifonden

Fler projekt att inspireras av

Runt om i Sverige finns många projekt som har fått EU-stöd för att utveckla landsbygden och sina företag och organisationer. Här hittar du fler exempel från projekt och inspirerande artiklar. Projekten har fått finansiering från någon av de fyra europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Senast granskad: 2022-12-08

Till toppen