Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Fyra EU-fonder finansierar stöden

Hitta på sidan

Landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling får sina pengar från fyra fonder, som ingår i de så kallade ESI-fonderna. Även programmen inom regionala utvecklingsfonden och socialfondsprogrammet får sina pengar därifrån.

ESI-fonderna ska bidra till EU:s hållbarhetsmål

Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning. Strategin har tre övergripande mål: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla.

De främsta verktygen för att förverkliga målen är de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna).

Det finns fyra ESI-fonder i Sverige:

 • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
 • Europeiska havs- och fiskerifonden
 • Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • Europeiska socialfonden.

Pengarna som finns i fonderna finansierar bland annat landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling.

Jordbruksverket ansvarar för landsbygdsprogrammet inom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, havs- och fiskeriprogrammet inom europeiska havs- och fiskerifonden samt regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling. Tillväxtverket ansvarar för programmen inom europeiska regionala utvecklingsfonden och Svenska ESF-rådet för socialfondsprogrammet inom europeiska socialfonden.

De tre myndigheterna har fått i uppdrag från regeringen att samarbeta för att förenkla genomförandet av programmen som finansieras av ESI-fonderna.

I Sverige stöttar fonderna tio mål

I Sverige ska fonderna investera i projekt som arbetar mot gemensamma mål. I den så kallade partnerskapsöverenskommelsen som Sverige tecknat med EU-kommissionen beskrivs de tio tematiska mål som projekten arbetar mot.

Bilden visar vilka fonder som stöttar vilket mål. Detta beskrivs även i texten som kommer efter bilden.

Här kan du se de tematiska mål som Sverige ska stötta, och vilka fonder som stöttar vilket mål i Sverige. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling kallas i bilden för landsbygdsfonden.

 • Transport/infrastruktur: regionala utvecklingsfonden.
 • Forskning/innovation: regionala utvecklingsfonden och jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
 • Bredband: regionala utvecklingsfonden och jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
 • Koldioxidsnål ekonomi: regionala utvecklingsfonden och jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
 • Konkurrenskraft: regionala utvecklingsfonden, jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och havs- och fiskerifonden.
 • Skydda miljön: jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och havs- och fiskerifonden.
 • Hållbar sysselsättning: jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, havs- och fiskerifonden och socialfonden.
 • Social delaktighet: jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och socialfonden.
 • Utbildning/livslångt lärande: jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och socialfonden.
 • Anpassning klimatförändringar: jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Fondsamordning

Inom fondsamordningen arbetar representanter från Jordbruksverket, Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket för att resurserna från ESI-fonderna ska användas så effektivt som möjligt.

Arbetet fokuserar på att hitta synergier mellan fonderna. Det uppnås genom att myndigheterna har kunskap om respektive fonds verksamhetsområde och vad som kan identifieras som gemensamma frågor.

Så samarbetar myndigheterna

Strukturen för arbetet består av en generaldirektörsgrupp, en styrgrupp, ett sekretariat och flera arbetsgrupper.

Arbetet med fondsamordningen organiseras operativt i en årlig arbetsplan där arbetsgrupper med deltagare från samtliga ansvariga myndigheter tillsätts efter behov. Arbetet genomförs hos respektive myndighet, men leds av en styrgrupp och rapporteras till en generaldirektörsgrupp (GD-gruppen).

Arbetsgrupperna och deras uppdrag beslutas av styrgruppen. Respektive myndighet utser sina representanter i de gemensamma arbetsgrupperna. Arbetsgrupperna för en löpande dialog med sekretariatet för samordning och rapportering till styrgruppen.

Senast uppdaterad:

Denna modul visas endast online