Investeringsstöd 2023‑2027

Det finns förslag på hur investeringsstöden kommer att vara från år 2023. Eftersom förslaget ännu inte är godkänt av EU-kommissionen kan det bli ändringar.

De flesta av de investeringsstöd som ingår i den strategiska planen finns redan i dagens landsbygdsprogram. Kommande stöd kommer att likna dagens stöd, även om stödnivåer och villkor har justerats.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

Syftet är att förbättra konkurrenskraften för jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag. Stödet ska bidra till att uppfylla livsmedelsstrategins mål och prioriteringar, och till en produktion som är långsiktigt hållbar.

Det här kan du få stöd för:

 • anläggning av energiskog på åkermark
 • ny- och omläggning av täckdikning på åkermark
 • ny-, om- och tillbyggnad av stallar eller motsvarande inhysningssystem för djuruppfödning och djurhållning för animalieproduktion
 • ny-, om- och tillbyggnation av växthus och odlingstunnlar
 • ny-, om-, och tillbyggnation av byggnader för torkning och lagring efter skörd
 • ny-, om- och tillbyggnation av renvaktarstugor, renskötselanläggningar och förrådsbyggnader för rennäringsföretag, anläggningar för stödutfodring av ren, samt nybyggnation av renkurer
 • utrustning som möjliggör innovativa, hållbara produktionssystem
 • investeringar för minskad ammoniakavgång, med detta avses tak på gödselvårdsanläggningar, teknik för surgörning av gödsel och myllningsaggregat för flytgödsel.

Kommande investeringsstöd kommer att likna dagens stöd i landsbygdsprogrammet. De tidigare investeringsstöden för energieffektivisering, förnybar energi och ammoniak/växthusgaser upphör som egna stöd och ingår nu i detta stöd. Du kommer kunna söka stöd för begagnad utrustning och begagnat material.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få stöd med 30 procent av de stödberättigande utgifterna. Du kan få 40 procent om du är ung jordbrukare (dock inte för täckdikning). För ammoniakreducerande åtgärder kan du få stöd med 50 procent.

Du kan maximalt få upp till 2 400 000 kronor i stöd inom en treårsperiod. I norra Sverige gäller 3 500 000 kronor. Till norra Sverige räknas här Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtland län, Västernorrlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län och Värmlands län.

Stödtaket utökas med ytterligare 500 000 kronor på den del som avser minskad ammoniakavgång.

För att ha rätt till stöd måste du ha utgifter på minst 200 000 kronor. För rennäring och energiskog är det 100 000 kronor.

Investeringsstöd för bevattningsdammar

Syftet är att begränsa effekterna av och anpassa jordbruket till klimatförändringarna.

Investeringsstöd till bevattningsdammar är ett helt nytt stöd som kommer att införas från och med 2023. Tidigare har du bara kunnat söka stöd för dammar och våtmarker i syfte att stärka den biologiska mångfalden eller för att minska läckage av näringsämnen.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få stöd med 30 procent av de stödberättigande utgifterna för att anlägga en bevattningsdamm i ett område med begränsad tillgång på vatten under odlingssäsongen.

Du kan maximalt få 750 000 kronor i stöd per damm.

För att ha rätt till stöd måste du ha utgifter på minst 200 000 kronor.

Investeringsstöd för kalkfilterdiken

Syftet är minska risken för fosforförluster till omgivande vattendrag.

Stöd till kalkfilterdiken är ett nytt stöd, men kalkfilterdiken har du kunnat söka stöd för även tidigare.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få stöd med 50 procent av de stödberättigande utgifterna för att anlägga kalkfilterdike i kombination med ny- eller omläggning av täckdikning på åkermark med lerjord.

För att ha rätt till stöd måste du ha utgifter på minst 30 000 kronor.

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder

Syftet är att förbättra vattenförekomsternas ekologiska status och att stärka den biologiska mångfalden.

Det här kan du få stöd för:

 • anläggning och restaurering av våtmarker och dammar för att öka retention av kväve eller fosfor
 • anläggning och restaurering av våtmarker och dammar för att gynna den biologiska mångfalden
 • kalkfilterbäddar för att minska läckaget av fosfor
 • tvåstegsdiken i eller vid åkermark för att minska läckaget av kväve och fosfor
 • andra investeringar för förbättrad miljöstatus i sjöar, vattendrag och hav. Investeringarna ska förbättra miljöstatusen i sjöar, vattendrag eller hav genom olika insatser i odlingslandskapet och vara kopplade till övergödning.

Det du kan söka stöd för i det här kommande investeringsstödet har du även kunnat söka stöd för i nuvarande period. Från 2023 kommer stödnivåerna att höjas och likriktas mellan olika insatser. Det är bara företag som kan söka stöd.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få stöd med 100 procent av de stödberättigande utgifterna.

Så här mycket stöd kan du som mest få:

 • våtmarker och dammar: 400 000 kronor per hektar
 • fosfordammar: 600 000 kronor per hektar
 • tvåstegsdiken: 1 000 kronor per meter.

För att ha rätt till stöd måste du ha utgifter på minst 30 000 kronor.

Investeringsstöd för diversifiering och utveckling av livsmedelskedjan

Syftet är att utveckla och diversifiera näringslivet på landsbygderna, och därigenom skapa tillväxt och sysselsättning, särskilt i livsmedelsrelaterade verksamheter.

I detta nya stöd slås dagens förädlingsstöd ihop med det investeringsstöd som kan sökas av en bredare krets av landsbygdsföretagare för att skapa nya jobb. Fokus i det nya stödet är att stödja livsmedelsrelaterade verksamheter och jordbruksföretag som vill investera i annan verksamhet än jordbruk, så kallad diversifiering.

De som kan söka stöd är mikroföretag med verksamhet inom mat och livsmedel på landsbygden, små förädlingsföretag på landsbygden samt jordbruksföretag.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få stöd med 40 procent av de stödberättigande utgifterna.

Du kan maximalt få upp till 800 000 kronor i stöd inom en treårsperiod.

För att ha rätt till stöd måste du ha utgifter på minst 100 000 kronor.

Senast uppdaterad: 2022-06-16