1-åriga miljö- och klimatersättningar 2023‑2027

Det finns förslag på hur de 1-åriga miljö- och klimatersättningarna kommer att vara från år 2023. Eftersom förslaget ännu inte är godkänt av EU-kommissionen kan det bli ändringar.

Ersättning för ekologisk produktion

Syftet är att öka den ekologiska produktionen samt att främja odlingslandskapets ekosystemtjänster genom att uppmuntra varierande brukningsmetoder. Syftet är också att bidra till att uppfylla de svenska miljömålen och att möta konsumenternas efterfrågan på livsmedel med särskilda egenskaper.

Här kan du se preliminära ersättningsnivåer för 2023. Ersättningsnivåerna är ungefärliga och de kommer att variera mellan åren, bland annat beroende på hur många som söker ersättningen och växelkursen mot euron.

Ersättning för ekologisk produktion
Gröda eller djurartUngefärlig ersättning
Spannmål/oljeväxter/proteingrödor/
andra ettåriga grödor (inte vallodling på åkermark)
147 euro per hektar
Potatis, sockerbetor och grönsaker492 euro per hektar
Frukt och bär737 euro per hektar
Djurersättning åkermark,
där 1 hektar åkermark motsvarar 1 djurenhet
177 euro per hektar

I dag finns två ersättningar för ekologisk produktion, varav den ena gäller under omställningsperioden. Från och med 2023 slås de båda ersättningarna ihop till en ersättning. Djurersättningen till betesmarker tas bort. Ersättningen blir ettårig i stället för femåriga åtaganden.

Ersättning för precisionsjordbruk planering

Syftet är anpassning av gödselmängder till grödans behov för att undvika att det blir outnyttjade gödselmängder kvar i marken som riskerar att utlakas och att det blir ett effektivt utnyttjande av tillförd växtnäring. Ett annat syfte är ett ökat skydd av dräneringsbrunnar som leder till att oönskad förekomst av växtskyddsmedel i den omgivande vattenmiljön minskar.

Det är en årlig ersättning för åkermark där följande krav är uppfyllda:

  • växtodlingsplan som inkluderar gödslingsplanering
  • växtnäringsbalans
  • markkartering
  • analys av växtnäringsinnehåll i flytgödsel
  • bevuxen zon på 2 meter runt dräneringsbrunnar ovan mark.

Marken ska finnas inom nitratkänsligt område.

Du kan inte få den här ersättningen för åkermark i träda eller mark med permanenta grödor.

Planerad ersättning 2023 är 25 euro per hektar. Ersättningsnivån är ungefärlig och kan komma att variera mellan åren, bland annat beroende på hur många som söker stödet och växelkursen mot euron.

Den här är en ny ersättning.

Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage

Syftet är att minska växtnäringsläckaget från åkermark och att lagra in kol i marken samt att förbättra markbördigheten.

Det finns tre olika ersättningar att söka:

  • en årlig ersättning för åkermark med mellangrödor för kolinlagring som ska ha sin huvudsakliga tillväxt mellan två huvudgrödor
  • en årlig ersättning till fånggrödor för minskat kväveläckage som ska ha sin huvudsakliga tillväxt mellan två huvudgrödor
  • en årlig ersättning för vårbearbetning av åkermark som du inte jordbearbetar på hösten efter skörd, utan tidigast den 1 januari året efter stödåret.

Här nedanför kan du läsa kort information om de tre olika ersättningarna. Vi kommer att informera om detaljreglerna för dessa ersättningar längre fram.

Ersättning för åkermark med mellangrödor för kolinlagring

Ersättning för mellangröda är ny. För ersättning till mellangröda ska marken finnas inom stödområde 6–12 eller inom område 13 utan kompensationsstöd.

Den preliminära ersättningsnivån för 2023 är 128 euro per hektar. Ersättningsnivån är ungefärlig och kommer att variera mellan åren, bland annat beroende på hur många som söker ersättningen och växelkursen mot euron.

Valet av arter i utsädesblandningen till mellangrödan är fritt så länge som syftet uppnås, men det får vara högst 15 procent baljväxter i utsädesblandningen. Mellangrödan ska vara insådd i eller sådd efter skörd av huvudgrödan.

Mellangrödan ska sås vid en tidpunkt och på ett sådant sätt att den utvecklas väl och tar upp kväve efter skörden av huvudgrödan och lagrar in kol efter skörden av huvudgrödan.

Dessa mellangrödor får brytas tidigast den 20 oktober i Blekinge, Skåne och Hallands län. I övriga områden där ersättningen går att söka får de brytas tidigast den 10 oktober.

Ersättning till fånggrödor för minskat kväveläckage

För ersättning till fånggröda ska marken finnas inom nitratkänsligt område.

Ersättningen för fånggrödor höjs jämfört med i dag. Den preliminära ersättningsnivån för 2023 är 147 euro per hektar. Ersättningsnivån är ungefärlig och kommer att variera mellan åren, bland annat beroende på hur många som söker ersättningen och växelkursen mot euron.

I nuvarande och kommande ersättning för fånggrödor kan endast vallgräs och vallbaljväxter (högst 15 % av utsädesblandningen), rättika, oljerättika eller vitsenap och i vissa fall höstråg ingå. Fånggrödan ska vara insådd i eller sådd efter skörd av huvudgrödan.

Fånggrödan ska sås vid en tidpunkt och på ett sådant sätt att den utvecklas väl och tar upp kväve efter skörden av huvudgrödan och lagrar in kol efter skörden av huvudgrödan.

Dessa fånggrödor får brytas tidigast den 20 oktober i Blekinge, Skåne och Hallands län. I övriga områden där ersättningen går att söka får de brytas tidigast den 10 oktober. Det finns ett specialfall att höstråg eller westerwoldiskt rajgräs är de enda tillåtna fånggrödorna efter potatis, rotfrukter eller grönsaker. De får brytas tidigast året efter stödåret.

Ersättningen blir ettårig i stället för femåriga åtaganden och det finns inte längre krav på att viss andel av marken ska ingå i ansökan.

Ersättning för vårbearbetning av åkermark

Ersättningen för vårbearbetning höjs jämfört med i dag. Den preliminära ersättningsnivån för 2023 är 69 euro per hektar. Ersättningsnivån är ungefärlig och kommer att variera mellan åren, bland annat beroende på hur många som söker ersättningen och växelkursen mot euron.

Ersättningen blir ettårig i stället för femåriga åtaganden och det finns inte längre krav på att viss andel av marken ska ingå i ansökan.

Senast uppdaterad: 2022-05-06