Ersättning för precisionsjordbruk – planering

Här finns en kort sammanfattning av förslaget på hur den 1‑åriga ersättningen för precisionsjordbruk – planering kommer att vara från år 2023. Eftersom förslaget ännu inte är godkänt av EU‑kommissionen kan det bli ändringar.

Ersättning för precisionsjordbruk – planering ska bidra till att anpassa gödslingen till grödans behov för att undvika att det blir outnyttjad växtnäring kvar i marken som då riskerar att utlakas.

Ett annat syfte är att minska risken för att växtskyddsmedel ska spridas i vattenmiljön genom de dräneringsbrunnar som finns. Det innebär att du ska ha en bevuxen zon runt dräneringsbrunnar.

Ny ersättning 2023

Det här är en helt ny ersättning 2023.

Du kan inte få den här ersättningen för åkermark i träda eller mark med permanenta grödor.

Det är en 1-årig ersättning och marken ska finnas inom nitratkänsligt område.

Karta över nitratkänsliga områden

Karta över nitratkänsliga områden, markerade med rosa färg. Runt Vänern, hela västkusten, Skåne, Blekinge, Öland, Gotland, delar av Östergötland, Södermanland Uppland och nordvästra Småland.

Om din mark ligger nära gränsen för ett nitratkänsligt område kan du se mer exakt var gränsen går i länsstyrelsens karttjänst VISS.

Det kan du få ersättning för

Det finns krav som du måste uppfylla för att få ersättningen. Du ska

  • ha en växtodlingsplan som inkluderar gödslingsplanering för varje år och för alla skiften på företaget
  • göra en växtnäringsbalans minst vart 3:e år
  • ha en markkartering som är högst 10 år gammal
  • låta analysera växtnäringsinnehållet i flytgödseln
  • ha en bevuxen zon på 2 meter runt dräneringsbrunnar (ovan mark) som ligger inne på ett skifte.

Det kan vara bra att beställa en markkartering redan 2022 om du saknar en aktuell markkartering och vill söka ersättningen 2023.

Om du ska höstså ett skifte i år, som du tänker söka ersättning för 2023, kan det vara bra att så zonen runt dräneringsbrunnen redan i samband med höstbruket.

Så mycket pengar kan du få

Den preliminära ersättningen 2023 är 25 euro per hektar. Exakt hur mycket pengar det blir beror på hur många som söker ersättningen och växelkursen mot euron.

Senast uppdaterad: 2022-07-19