Ersättning för skyddszoner mot vattenområden och anpassade skyddszoner

Här finns en kort sammanfattning av förslaget på hur ersättningen för skyddszoner mot vattenområden och anpassade skyddszoner kommer att vara från år 2023. Eftersom förslaget ännu inte är godkänt av EU-kommissionen kan det bli ändringar.

Ersättningen för skyddszoner mot vattenområden och anpassade skyddszoner ska bidra till att minska ytavrinning, erosion och läckage av näringsämnen från åkermark. Skyddszoner minskar även risken för att rester av växtskyddsmedel förorenar sjöar och vattendrag.

Nyheter 2023

  • Från och med 2023 kan du bara få ersättning för skyddszoner mot vattenområden om skyddszonerna är minst 6 meter breda och högst 10 meter breda.
  • Ersättningsbeloppet för anpassade skyddszoner ökar markant.
  • Du kommer inte att kunna söka ersättning för skyddszoner på för mark som är skadad av vägsalt.

Det kan du få ersättning för

Du kan få ersättning för skyddszoner mot vattenområden. Skyddszonerna ska då vara minst 6 meter breda och får vara högst 10 meter breda.

Du kan även få ersättning för anpassade skyddszoner som är anlagda på delar av skiftet där det kan bli ytavrinning och erosion. Det kan finnas flera anpassade skyddszoner på skiftet om det finns flera platser med risk för erosion.

För både skyddszoner mot vattenområden och anpassade skyddszoner gäller att de ska vara sådda med vallgräs eller vallgräs i blandning med vallbaljväxter. Du får också blanda in fröblandningar som gynnar insekter i utsädet när du sår skyddszonen.

Det är inte tillåtet att sprida gödselmedel eller växtskyddsmedel på skyddszonen.

Skyddszonen ska ligga obruten under hela åtagandeperioden. Sista året i åtagandet får du bryta skyddszonen på hösten.

Du behöver ha ett 5-årigt åtagande.

För att du ska få ersättning för skyddszoner mot vattenområden och anpassade skyddszoner ska marken finnas inom nitratkänsligt område.

Karta över nitratkänsliga områden

Karta över nitratkänsliga områden, markerade med rosa färg. Runt Vänern, hela västkusten, Skåne, Blekinge, Öland, Gotland, delar av Östergötland, Södermanland Uppland och nordvästra Småland.

Om din mark ligger nära gränsen för ett nitratkänsligt område kan du se mer exakt var gränsen går i länsstyrelsens karttjänst VISS.

Ersättning:

  • 3 000 kronor per hektar för skyddszoner mot vattenområden
  • 10 000 kronor per hektar för anpassade skyddszoner.

Senast uppdaterad: 2022-07-19