Logotyp Jordbruksverket

Kompensationsstödet 2023‑2027

Här finns en kort sammanfattning av förslaget på hur kompensationsstödet kommer att vara från år 2023. Eftersom förslaget ännu inte är godkänt av EU-kommissionen kan det bli ändringar.

Syftet med stödet

Kompensationsstödet finns för att lantbrukarna ska kunna fortsätta att bruka marken i områden som har sämre förutsättningar för att odla. Genom att ha jordbruk i dessa områden kan vi bevara den biologiska mångfalden och hålla åkermarker och betesmarker öppna.

Det kan du få stöd för

För att kunna få kompensations­stöd måste du ha din mark i ett område där du kan få stöd. Ett sådant område kallas stödområde. Vi har delat in Sverige i stödområden, som ska återspegla de olika odlingsförhållandena som finns.

Hur mycket pengar du får i kompensationsstöd beror på

 • i vilket stödområde du har din mark
 • vilken typ av jordbruk som du har.

Djurtätheten per hektar grovfoderareal avgör vilken typ av jordbruk det klassas som.

Jordbrukstyper inom kompensationsstödet:

 1. Jordbruk med betesdjur och grovfodergrödor på åkermark
 2. Jordbruk med betesdjur och naturbetesmarker
 3. Jordbruk med betesdjur och andra mycket extensiva naturbetesmarker
 4. Jordbruk med endast växtodling. Som växtodlingsgrödor räknas jordbruksgrödor som spannmål, oljeväxter, proteingrödor, potatis och trädgårdsgrödor
 5. Extensivt jordbruk med mark som sköts mer extensivt, som rörflen, gröngödsling eller foderarealer som inte betas.
 6. Mycket extensivt jordbruk. I denna typ av jordbruk ingår mark som inte skördas och som därmed inte har merkostnader, som träda och mark utan gröda. Denna typ av jordbruk ger inget stöd.

Viktiga förändringar

Det kommer att bli en del förändringar i kompensationsstödet från år 2023.

Omräkningsfaktorn för får och getter blir 0,20 i stället för 0,15. Det innebär att en get av honkön eller tacka motsvarar 0,20 djurenheter.

Stödbeloppet höjs för

 • jordbrukstyp 2 i alla stödområden. vilket innebär att skillnaden i stödnivå för typ 1 och 2 inte blir så stor som i dag
 • jordbrukstyp 1 i alla stödområde, utom för stödområde 3, 4, 6 och 7
 • jordbrukstyp 3–5 i stödområde 1–5.

För stödnivåerna jordbrukstyp 3–4 i stödområde 6–12 sker mindre förändringar åt båda hållen.

Så mycket pengar kan du få

Planerat stödbelopp (kronor) för olika typer av jordbruk i stödområde 1–12
Stöd­områdeJordbruks­typ 1Jordbruks­typ 2Jordbruks­typ 3Jordbruks­typ 4Jordbruks­typ 5
15 9003 4001 3001 500800
24 6003 0001 4001 500700
33 9002 8001 2001 500600
43 3002 3001 1001 500400
53 1001 7007001 500400
62 1001 4004007000
71 6001 0002507000
81 3009003007000
91 00080007000
1090090007000
111 7001 00007000
122 0001 1003006000
Du får bara 80 procent av stödbeloppet om den areal du kan få stöd för överstiger
 • ·200 hektar inom jordbrukstyp 1, 2 eller 3
 • 70 hektar inom jordbrukstyp 4 och 5.