Stöd till producentorganisationer och biodlingssektorn 2023‑2027

Här finns en sammanfattning hur stöden till producentorganisationer och till biodlingssektorn kommer att vara från år 2023.

Kommande sektorsspecifika stöd kommer att likna dagens stöd, särskilt stöd till biodlingssektorn.

Stöd till producentorganisationer för frukt och grönsaker

Syftet är att stärka primärproducenternas ställning på marknaden gentemot handelsledets aktörer. Stödet ska även förbättra arbetet med klimat- och miljöåtgärder.

Det här kan du få stöd för:

 • produktionsplanering
 • koncentration av utbudet
 • stärka konkurrenskraften
 • forskning och utveckling
 • höja produkternas kommersiella värde
 • öka konsumtionen av frukt och grönsaker
 • marknadsföring av produkterna
 • främja, utveckla och införa metoder som värnar miljön
 • motverka klimatförändringar och hantera ett förändrat klimat
 • krisförebyggande och riskhantering.

Du kan få stöd med 50–80 procent av de stödberättigande utgifterna.

Kommande stöd till producentorganisationer kommer att likna dagens stöd. Det kommer vara ett ökat fokus på att stimulera miljö- och klimatåtgärder Möjligheten att få stöd för investeringar i medlemmarnas anläggningar kommer också att begränsas för att minska överlappning med investeringsstödet för ökad konkurrenskraft. Stödet riktas mer direkt till producentorganisationerna.

Stöd till biodlingssektorn

Syftet är att bidra till bättre villkor för biodlingen så att produktionen av biodlingsprodukter kan öka samt att produkterna kan säljas till bra priser, vilket tillsammans stärker näringen.

Stödet är för gemensamma insatser. Det är inte ett stöd direkt till enskilda biodlare.

Det här kan du få stöd för:

 • att utveckla och tillhandahålla rådgivning, tekniskt stöd, utbildning, information och erfarenhetsutbyte
 • åtgärder till stöd för laboratorier som utför analyser av biodlingsprodukter
 • samarbete med specialiserade organ för genomförandet av programmen för tillämpad forskning om biodling och biodlingsprodukter
 • främjande, information och marknadsföring, inklusive aktiviteter som syftar till att öka konsumenternas medvetenhet om kvalitet på honungsprodukter
 • åtgärder för att förbättra produktkvaliteten.

Du kan få stöd med 100 procent av de stödberättigande utgifterna.

Kommande stöd till biodlingssektorn kommer att likna dagens stöd.

Senast granskad: 2022-09-01