Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Utlysning av pengar för bekämpning av mygg

Hitta på sidan

Jordbruksverket utlyser 5 miljoner kronor för år 2021 och 2022 för insatser som syftar till att begränsa förekomst av mygg. Du kan söka stödet mellan den 23 mars och den 27 april. Du söker både stödet och utbetalning i vår e-tjänst.

Vem kan få stöd?

Kommuner och länsstyrelser kan få stödet.

Det kan du få stöd för

Insatserna ska leda till att förbättra förutsättningarna för de som lever och driver verksamheter i områden som förväntas bli drabbade av massförekomst av mygg.

De 5 miljoner kronorna är till för begränsa förekomst av mygg under år 2021 och 2022. I ansökan måste du redogöra för hur ni planerar att disponera pengarna under båda åren och visa vilka kostnader som hör till vilket år.

Den här utlysningen är inom landsbygdsprogrammet delåtgärd 16.5, stöd till samarbeten inom miljö och fokusområde 6b, lokal utveckling.

Utgifter du kan få stöd för

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag då du skickade in din ansökan till Jordbruksverket.

De utgiftstyper du kan få stöd för är

 • inköp av bekämpningsmedel och kostnader för att sprida bekämpningsmedel
 • redskap och material för att bekämpa eller förebygga myggförekomst
 • utveckling av metoder för att bekämpa eller förebygga myggförekomst
 • inköp av utrustning för att bekämpa eller förebygga myggförekomst
 • specifika kostnader vid biologisk bekämpning
 • indirekta kostnader
 • köp av tjänst
 • övriga utgifter
 • löner inklusive sociala kostnader
 • eget arbete, om den tid som ersättning söks för tidsredovisas särskilt i en projektdagbok.

Övriga utgifter

Övriga utgifter är till exempel mat, fika, resor, traktamenten, konsultarvoden och andra utgifter med koppling till projektet.

Utgifter för personal

Utgifter för personal är löner som du, din personal, samarbetspartners och deras personal fått utbetalda när de arbetat i projektet. Om du äger ett aktiebolag måste du alltså ta ut lön för att kunna söka utbetalning för din löneutgift.

Du eller eventuell samarbetspartner som äger en enskild firma, ett handelsbolag eller kommanditbolag och arbetat i projektet kan få stöd med 220 kronor per timme. I de fallen redovisar du det som en övrig utgift.

Indirekta kostnader

Om du får stöd för utgifter för personal kan du även få stöd för indirekta kostnader. Indirekta kostnader, även kallade OH-kostnader, är utgifter som inte är direkt kopplade till någon speciell aktivitet i projektet men de är nödvändiga för att du ska kunna genomföra det. Det kan till exempel vara lokalkostnader, rekrytering av personal, intern utbildning, intern representation, kontorsmaterial och telefoni.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få stöd för upp till 75 procent av utgifterna som ger rätt till stöd, efter avdrag för eventuella intäkter. Av de kostnader som ger rätt till stöd måste 25 procent av finansieringen komma från en annan offentlig finansiär.

Villkor för stödet

I ansökan ska du ange hur ni planerar att disponera pengarna under 2020 och 2021 mot förekomst av mygg.

Du ska ange hur många invånare som berörs av insatsen i de specifika områdena samt vilka effekter insatsen har på exempelvis boskap och verksamheter.

Om ansökan omfattar flera län ska du ange området som ska omfattas av insatsen i de specifika länen.

Insatserna ska genomföras av utbildad och kvalificerad personal inom det aktuella området. Detta ska styrkas genom tidigare arbeten och referensprojekt.

Du ska bifoga de tillstånd som krävs för insatsen. Tillstånd från Naturvårdsverket krävs för att sprida bekämpningsmedel från luften, exempelvis med helikopter, och det krävs tillstånd från länsstyrelser för att sprida bekämpningsmedel i skyddade områden. Om bekämpningsmedlet ska spridas från marken utanför skyddat område krävs en anmälan till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Ni ska även följa Kemikalieinspektionens villkor för användning av det aktuella bekämpningsmedlet.

I undantagsfall kan du komplettera med relevanta tillstånd efter att du skickat in er ansökan.

Minst två aktörer ska ingå i projektet.

 • Du kan söka stödet mellan den 23 mars och den 27 april.
 • Du måste slutföra ditt projekt och ansöka om slututbetalning senast den 5 april 2023.
 • Vi beviljar inte stöd till sådant som myndigheter, staten, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning.

De villkor som gäller för just ditt projekt kommer att stå i ditt beslut om stöd.

Planera din budget

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. I budgetmallen ska du ange de utgifter som du tror projektet kommer att ha och som det finns exempel på under rubriken Utgifter du kan få stöd för ovan. Du måste beskriva din utgift och vad den omfattar. Du kan inte budgetera poster för till exempel oförutsedda utgifter.

Om du söker stöd för utgifter för personal som du och dina samarbetspartners har när ni arbetar i projektet ska du bifoga underlag till ansökan som visar att lönenivåerna för personalen är rimlig. Exempel på sådant underlag är CV, lönespecifikationer eller en tydlig beskrivning av personalens roll i projektet.

Om du söker stöd för indirekta kostnader för din eller några av samarbetspartnernas organisationer anger du stödet du söker som en procentsats av timlönerna eller som kronor per arbetstimme. När du söker stöd för indirekta kostnader ska det du söker för baseras på ett genomsnitt av det totala utfallet på organisationens konton för indirekta kostnader de tre senaste bokslutsåren. Personalkostnaderna eller personaltimmarna beräknas också som ett genomsnitt för de tre åren. Du behöver också bifoga underlag som visar hur du beräknat de indirekta kostnaderna, vilka konton du räknat in och resultatrapporter för de bokslutsår som beräkningen baseras på.

Om du söker stöd för övriga utgifter behöver du visa att prisnivån för det du planerar köpa in är rimlig. Det kan du göra genom att bifoga jämförbara prisuppgifter eller offerter.

Så söker du stödet

Du söker stödet i vår e-tjänst. Ansökan är öppen 23 mars till och med 27 april.

 • Logga in med BankID.
 • Välj Stöd i landsbygdsprogrammet.
 • Välj Projektstöd inom landsbygdsprogrammet.
 • Starta tjänsten.
 • Under flik 3, Välj projekt, ska du först välja Samarbete därefter Myggförekomst, begränsa därefter Begränsa myggförekomst.
 • Observera att du ska välja ”Hela landet” på frågan ”Var ska du genomföra ditt projekt?” under flik 4, Om projektet. Detta ska du göra även om du genomför projektet regionalt.

Du kan ändra i din ansökan ända fram till sista ansökningsdag.

Du behöver en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Inom samarbetsprojekt är det en av aktörerna i samarbetet söker stödet och har ansvar för att redovisningen sker enligt gällande regler och sköter kontakten med den myndighet som handlägger stödet.

Så bedömer vi din ansökan

Vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Det finns ett identifierat behov av projektet. Insatsen kommer att bidra till att stärka boendens livsmiljö i områden där massförekomst av mygg finns.
 • Det finns en tydlig och relevant målgrupp för projektet. Resultatet av insatsen förväntas få stor tillämpning och är till ekonomisk nytta för målgrupp eller näring.I din ansökan behöver du bifoga en tydlig plan för hur de förvärvade kunskaperna ska kunna leva vidare efter projektets slut.

Du kan läsa mer om kriterierna och om hur vi viktar dem på sidan 54 i den Nationella handlingsplanen för landsbygdsprogrammet. I handlingsplanen kan du även läsa om bedömningsgrunderna för den här utlysningen, det gör du på sidan 56.

När du har skickat in din ansökan

I ditt beslut om stöd står allt du behöver göra. Men här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du skickat in din ansökan om stöd.

Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att vi har prioriterat andra projekt eller att pengarna har tagit slut.

Om du påbörjar ditt projekt innan du fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de regler som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls.

Läs ditt beslut – där står det du behöver veta!

Beslutet är anpassat efter ditt projekt. Det innehåller viktig information om vad just du behöver göra när du genomför ditt projekt. Läs även bilagan till beslutet, Övriga upplysningar.

Redovisa utgifterna för projektet separat i din bokföring

Det är viktigt att du i din bokföring redovisar de utgifter och intäkter som hör till projektet separat från utgifter och intäkter som hör till annan verksamhet. Om du inte har redovisat separat kommer det att bli ett avdrag på ditt stöd.

Se till att fakturor och betalningsbevis uppfyller kraven

Det är viktigt att du sparar alla underlag så som fakturor, betalningsbevis, avtal, offerter, följesedlar och andra handlingar som underlagen hänvisar till.

Förutom den information som en faktura alltid ska innehålla så gäller det här:

 • Utgiften på fakturan ska gå att koppla till ditt projekt.
 • Fakturan ska vara adresserad till, och betald av, den som sökt stödet.

Du ska ha betalningsbevis för alla fakturor. Av betalningsbevisen ska det framgå att det är du som är stödmottagare som har betalat. Fakturorna ska vara betalda senast den dag ansökan om utbetalning kommer in till den myndighet som har beslutat om ditt stöd. Det räcker inte med konteringsstämpel för din egen bokföring.

Kontantbetalningar eller Swishbetalningar över 1 000 kronor godkänns inte.

Exempel på betalningsbevis

Det här är olika typer av betalningsbevis:

 • utskrift av betalning via internetbank
 • betalorder för bank- och plusgiro i kombination med kontoutdrag
 • kvitto från banken
 • kontoutdrag som visar en betalning via autogiro
 • lönespecifikation
 • kvitto vid kontant-, betalkorts- och Swishbetalning. Kombineras med kontoutdrag eller utdrag ur bokföringen om det inte framgår på kvittot vem som betalat.

Ta reda på om du är upphandlingsskyldig

Du ska ta reda på om du och eventuell samarbetspartner är upphandlingsskyldiga.

Statliga myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser är alltid upphandlingsskyldiga men även andra juridiska personer som aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar kan vara det.

Om du är upphandlingsskyldig ska du upphandla inköpen i projektet. Du ska spara alla underlag som är kopplade till de upphandlingar som är relevanta för projektet.

Om den myndighet som handlägger din ansökan begär det kan du behöva skicka in underlag för att visa om din organisation är upphandlingsskyldig eller inte.

Kontakta oss

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan.

Om du har frågor om stödet kan du vända dig till Julia Löf.

Författningar

Söker efter 2016:19

Senast uppdaterad: 2021-03-29