Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Främjande av vildsvinskött i offentlig sektor

Hitta på sidan

Jordbruksverket har haft en utlysning på 2 miljoner kronor till projekt som främjar vildsvinskött inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin. Syftet med stödet var att bidra till uppfyllelsen av strategins övergripande mål om en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig.

Stödet gick att söka mellan den 18 december 2020 och den 31 januari 2021.

Vem kan få stödet?

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka det här stödet.

Det kan du få stöd för

Projektet ska syfta till att mer vildsvinskött når konsumenter inom offentlig sektor genom ökad tillgänglighet och kan innefatta ett eller flera av följande områden:

 • Förändringsarbetet kring värderingar och attityder om vildsvinsköttets potential riktat mot beslutsfattande positioner inom offentlig sektor.
 • Stärkt kommunikation och informationsspridning om vildsvinskött och dess användningsområden inom offentlig sektor.
 • Stärkt samarbete mellan berörda parter i hela viltvärdekedjan.

Utgifter du kan få stöd för

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag då du skickade in din ansökan till Jordbruksverket. De utgiftstyper du kan få stöd för är utgifter för personal, indirekta kostnader samt övriga utgifter.

Utgifter för personal

Löner som du och din personal, dina samarbetsparter och deras personal fått utbetalda när de arbetat i projektet. Om du äger ett aktiebolag måste du alltså ta ut lön för att kunna söka utbetalning för din löneutgift.

Indirekta kostnader

Om du får stöd för utgifter för personal kan du även få stöd för indirekta kostnader. Indirekta kostnader, även kallade OH-kostnader, är utgifter som inte är direkt kopplade till någon speciell aktivitet i projektet men som är nödvändiga för att du ska kunna genomföra det. Det kan till exempel vara lokalkostnader, rekrytering av personal, intern utbildning, intern representation, kontorsmaterial och telefoni.

Övriga utgifter

Övriga utgifter är till exempel resor, traktamenten, konsultarvoden, utgifter för tryckning av material, möteslokaler, mat (exklusive alkoholhaltiga drycker), fika och andra utgifter med koppling till projektet. Det kan också vara inköp av tjänst i projektet så som föreläsningsarvoden eller annan experthjälp.

Du kan få stöd för immateriella investeringar i form av inköp eller utveckling av programvara.

Du kan inte få stöd för utgifter för fysiska investeringar som byggnationer eller skyltning.

När du söker stödet ska du motivera kostnaderna för projektet, men Jordbruksverket kan besluta att bevilja ett lägre stöd än den summa du sökt. Mer information om hur du ska rekvirera och rapportera kommer finnas i ditt beslut.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få stöd för upp till 100 procent av stödberättigade kostnader.

Villkor för stödet

Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till Jordbruksverket, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du har fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Du kan inte få stöd för insatser som myndigheter, staten, landsting, regioner, kommuner eller du som sökande ska ansvara för enligt lag eller annan författning. Du kan heller inte få stöd för projekt med liknande innehåll som redan finansieras med hjälp av stöd.

Period då du ska genomföra projektet

Du kan ansöka om projekt som pågår som längst till den 31 januari 2023 då projektet ska vara redovisat och klart. Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till Jordbruksverket, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Så söker du stödet

Du skickar in din ansökan via mejl eller post. Din ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 31 januari 2021.

Ansökan via post:
Jordbruksverket
Att: Camilla Bender Larson
551 82 Jönköping

Ansökan per post ska ha poststämplats senast den 31 januari 2021, men behöver inte ha kommit in till Jordbruksverket detta datum så länge du även mejlat ansökan senast detta datum. Tänk på att ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare.

Du ska styrka din behörighet

Du som skriver under en ansökan, måste styrka att du representerar den som söker stödet genom fullmakt, firmateckningsintyg, registreringsbevis eller liknande.

Detta ska ansökan innehålla

Du ska bifoga en projektplan med detaljerad budget och aktivitetsplan till din ansökan. Det ska även finnas en tydlig plan för hur de förvärvade kunskaperna (insatserna) ska kunna leva vidare efter projektets slut. Din ansökan ska innehålla följande:

 • projektplan med kontaktuppgifter till projektansvarig person
 • aktivitetsplan
 • budget enligt budgetmall
 • en beskrivning av sökandes kompetens inom området
 • en beskrivning av de resultat som projektet ska leverera och när dessa ska vara klara
 • en tydlig plan för hur de förvärvade kunskaperna (insatserna) ska kunna leva vidare efter projektets slut.

Du kan lämna in en ansökan tillsammans med andra aktörer, men det ska framgå av ansökan vilken aktör som är ytterst ansvarig för projektet. Alla parter som deltar ska skriva under ansökan och därmed bekräfta att de läst och förstått omfattningen av sitt deltagande.

Så bedömer vi din ansökan

Jordbruksverket granskar ansökningar som kommer in enligt EU:s regler för statsstöd.

Vi kommer även att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektets deltagare har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för projektet
 • Det finns ett identifierat behov av projektet
 • De finns tydliga och mätbara mål beskrivna
 • Det finns en tydlig och relevant målgrupp för projektet som kan dra nytta av resultatet
 • Kunskapen sprids på ett relevant sätt till valda målgruppen via flera kanaler

Vi kommer att sträva efter en spridning av projekten med olika typer av insatser. Vi ser även gärna en så stor geografisk spridning av insatserna som möjligt.

Du får inte marknadsföra specifika varumärken, tjänster eller företag inom ramen för åtgärden. Neutral information är dock godkänd.

Kontakta oss

Har du frågor om stödet kan du kontakta Camilla Bender Larson.

Senast uppdaterad: 2021-02-01