Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Nationella samarbeten för utveckling av bredbands­tjänster

Hitta på sidan

Jordbruksverket utlyser 9,5 miljoner kronor för samarbeten av nationell relevans om tillgång till och användning av bred­band på lands­bygden. Du kan söka stödet mellan den 1 juni och den 16 augusti 2021. Du söker både stödet och utbetalning i vår e‑tjänst.

De nationella eller regionövergripande samarbetena ska

 • organisera och stötta lokala bredbandsföreningar
 • stötta utveckling av innovativa och serviceinriktade lösningar för användning av lokala bredbandsnät, eller
 • stötta utveckling av fasta eller mobila bredbandslösningar för företag exempelvis inom de areella näringarna.

Samarbetsprojekten ska vara av nationell betydelse i omfattning eller innehåll.

Vem kan få stöd?

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, företag och andra organisationer kan söka stöd. Sökanden behöver kunna motivera sin relevans som stödmottagare utifrån utlysningens inriktning på samarbeten av nationell betydelse.

Det kan du få stöd för

Resultatet ska sedan vara möjligt att sprida och göras tillgängligt för allmänheten.

Den här utlysningen ligger inom landsbygds­programmet och åtgärden samarbete. En ansökan ska omfatta hela landet eller, om särskilda motiv finns, omfatta region­övergripande projekt eller metod­utvecklande projekt av nationell betydelse.

Projektstöd i denna utlysning kan inte gå till fysiska investeringar, exempelvis i bredbandsnät.

Utgifter du kan få stöd för

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag då du skickade in din ansökan till Jordbruksverket.

Utgifter för personal

Löner som du, din personal, dina samarbetsparter och deras personal fått utbetalda när de arbetat i projektet. Om du äger ett aktiebolag måste du alltså ta ut lön för att kunna söka utbetalning för din löne­utgift.

Övriga utgifter

Övriga utgifter är till exempel konsultarvoden, mat, fika, resor, trakta­menten och andra utgifter med koppling till projektet. Du kan inte få stöd för fysiska investeringar, exempelvis i bredbandsnät.

Du eller eventuell samarbetspart som äger en enskild firma, ett handels­bolag eller kommandit­bolag och arbetat i projektet kan få stöd med 220 kronor per timme. I de fallen redovisar du det som en övrig utgift.

Indirekta kostnader

Om du får stöd för utgifter för personal kan du även få stöd för indirekta kostnader. Indirekta kostnader, även kallade OH-kostnader, är utgifter som inte är direkt kopplade till någon speciell aktivitet i projektet men de är nödvändiga för att du ska kunna genomföra det. Det kan till exempel vara lokal­kostnader, rekrytering av personal, intern utbildning, intern representation, kontors­material och telefoni.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få stöd för upp till 100 procent av utgifterna som ger rätt till stöd.

Utgifterna måste vara 100 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.

Villkor för stödet

 • Du kan söka stödet mellan den 1 juni och den 16 augusti 2021.
 • Du måste slutföra ditt projekt och ansöka om slututbetalning senast den 31 december 2024.
 • Vi beviljar inte stöd till sådant som myndigheter, staten, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning.

De villkor som gäller för just ditt projekt kommer att stå i ditt beslut om stöd.

Planera din budget

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. I budgetmallen ska du ange de utgifter som du tror projektet kommer att ha och som det finns exempel på under rubriken Utgifter du kan få stöd för ovan. Du måste beskriva din utgift och vad den omfattar. Du kan inte budgetera poster för till exempel oförutsedda utgifter.

Om du söker stöd för utgifter för personal som du och dina samarbets­parter har när ni arbetar i projektet, ska du bifoga underlag till ansökan som visar att lönenivåerna för personalen är rimlig. Exempel på sådant underlag är CV, löne­specifikationer eller en tydlig beskrivning av personalens roll i projektet.

Om du söker stöd för indirekta kostnader för din eller några av samarbets­parternas organisationer anger du stödet du söker som en procent­sats av tim­lönerna eller som kronor per arbets­timme. När du söker stöd för indirekta kostnader ska det du söker för baseras på ett genom­snitt av det totala utfallet på organisationens konton för indirekta kostnader de tre senaste bokslutsåren. Personalkostnaderna eller personaltimmarna beräknas också som ett genomsnitt för de tre åren. Du behöver också bifoga underlag som visar hur du beräknat de indirekta kostnaderna, vilka konton du räknat in och resultat­rapporter för de bokslutsår som beräkningen baseras på.

Om du söker stöd för övriga utgifter behöver du visa att prisnivån för det du planerar köpa in är rimlig. Det kan du göra genom att bifoga jämförbara prisuppgifter eller offerter.

Så söker du stödet

Du söker stödet i vår e-tjänst. Ansökan är öppen 1 juni 2021 till och med 16 augusti 2021.

 • Logga in med BankID
 • Välj Företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar
 • Klicka på Starta tjänsten
 • Välj Ny ansökan om stöd
 • Under steg 3, välj Samarbete, sedan Samarbete, sedan Främja lokal utveckling, sedan Bredband. Avsluta med att klicka på Välj inriktning.
 • Under steg 5, välj ”Hela landet” på frågan ”Var ska du genomföra ditt projekt?” Detta ska du göra även om du genomför projektet regionalt.

Du kan ändra i din ansökan ända fram till sista ansökningsdag.

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Inom samarbetsprojekt är det en av aktörerna i samarbetet som söker stödet och har ansvar för att redovisningen sker enligt gällande regler och sköter kontakten med den myndighet som handlägger stödet.

Så bedömer vi din ansökan

Vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet har en bra sammansättning av aktörer
 • Projektet uppfyller identifierade behov angivna i utlysningen
 • Projektet skapar nytta genom resultatspridning till målgruppen
 • Projektet har tydliga mål

I din ansökan behöver du bifoga en tydlig plan för hur de förvärvade kunskaperna ska kunna leva vidare efter projektets slut.

Vi kan komma att samråda med Post- och Telestyrelsen (PTS) vid utvärdering och prioritering av ansökningar. Vi lämnar ut ansökan som underlag för detta.

När du har skickat in din ansökan

I ditt beslut om stöd står allt du behöver göra. Men här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du skickat in din ansökan om stöd.

Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att vi har prioriterat andra projekt eller att pengarna har tagit slut.

Om du påbörjar ditt projekt innan du fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de regler som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls.

Läs ditt beslut – där står det du behöver veta!

Beslutet är anpassat efter ditt projekt. Det innehåller viktig information om vad just du behöver göra när du genomför ditt projekt. Läs även bilagan Övriga upplysningar.

Redovisa utgifterna för projektet separat i din bokföring

Det är viktigt att du i din bokföring redovisar de utgifter och intäkter som hör till projektet separat från utgifter och intäkter som hör till annan verksamhet. Om du inte har redovisat separat kommer det att bli ett avdrag på ditt stöd.

Se till att fakturor och betalningsbevis uppfyller kraven

Det är viktigt att du sparar alla underlag så som fakturor, betalningsbevis, avtal, offerter, följesedlar och andra handlingar som underlagen hänvisar till.

Förutom den information som en faktura alltid ska innehålla så gäller det här:

 • Utgiften på fakturan ska gå att koppla till ditt projekt.
 • Fakturan ska vara adresserad till, och betald av, den som sökt stödet.

Du ska ha betalningsbevis för alla fakturor. Av betalningsbevisen ska det framgå att det är du som är stödmottagare som har betalat. Fakturorna ska vara betalda senast den dag ansökan om utbetalning kommer in till den myndighet som har beslutat om ditt stöd. Det räcker inte med konteringsstämpel för din egen bokföring.

Kontantbetalningar eller Swishbetalningar över 1 000 kronor godkänns inte.

Exempel på betalningsbevis

Det här är olika typer av betalningsbevis:

 • utskrift av betalning via internetbank
 • betalorder för bank- och plusgiro i kombination med kontoutdrag
 • kvitto från banken
 • kontoutdrag som visar en betalning via autogiro
 • lönespecifikation
 • kvitto vid kontant-, betalkorts- och Swishbetalning. Kombineras med kontoutdrag eller utdrag ur bokföringen om det inte framgår på kvittot vem som betalat.

Ta reda på om du är upphandlingsskyldig

Du ska ta reda på om du och eventuell samarbets­partner är upphandlings­skyldiga.

Statliga myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser är alltid upphandlings­skyldiga men även andra juridiska personer som aktie­bolag, stiftelser och ideella föreningar kan vara det.

Om du är upphandlings­skyldig ska du upphandla inköpen i projektet. Du ska spara alla underlag som är kopplade till de upphandlingar som är relevanta för projektet.

Om den myndighet som handlägger din ansökan begär det kan du behöva skicka in underlag för att visa om din organisation är upphandlings­skyldig eller inte.

Kontakta oss

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan.

Om du har frågor om utlysningen kan du vända dig till Tobias Kreuzpointner.

Om du har administrativa frågor om ansökan kan du vända dig till Magnus Persson.

Föreskrifter

Söker efter 2016:19

Senast uppdaterad: 2021-06-10

Denna modul visas endast online