Logotyp Jordbruksverket

45 miljoner kronor till projekt för att främja ekologiska livsmedel

Jordbruksverket utlyste 45 miljoner kronor till projekt för att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Utlysningen är kopplad till regeringens fortsatta uppdrag inom ramen för livsmedelsstrategin 2021-2023. Uppdraget har tillförts 75 miljoner kronor jämnt fördelat över tre år, varav 45 miljoner kronor omfattas av den här utlysningen.

Du kan inte längre söka den här utlysningen.

Vem kan få stöd?

Myndigheter, föreningar, organisationer, regionala aktörer och företag kan söka stödet för kunskapsöverförings- och informationsåtgärder, rådgivningstjänster eller säljfrämjande åtgärder avseende ekologiska produkter.

Vår ambition är att prioritera färre och större projekt än vid tidigare utlysningar. Vi kan även bevilja stöd för mindre projekt om dessa stämmer överens med det vi prioriterar.

Dessa kan inte få stöd

Eftersom vi prioriterar projekt med geografiskt breda aktiviteter som kommer många till godo, har inte kommuner möjlighet att söka stödet. Företag kan heller inte söka stödet för att investera i och utveckla produktion, förädling och försäljning av företagets egna produkter och tjänster.

Områden du kan söka stöd för

Du kan söka stöd för projekt som syftar till att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel inom följande områden:

 • privat marknad och konsumtion
 • offentlig marknad och konsumtion
 • förädling och livsmedelsindustri
 • primärproduktion
 • kommunikation
 • export

Inom den här utlysningen kan du inte söka för området innovation. Det pågår en särskild utlysning för försöks- och utvecklingsprojekt om ekologiska livsmedel.

Underlag som ligger till grund för prioriteringen

Följande 5 underlag kommer att ligga till grund för prioriteringen av vilka projekt som beviljas stöd. Vi kommer att lägga särskild vikt på punkt 2.

1. Regeringens uppdrag inom handlingsplan 1 i livsmedelsstrategin

Enligt regeringsuppdraget från 2018 ska Jordbruksverket vid genomförande utgå från Jordbruksverkets rapport; Åtgärdsplan för att främja ekologisk produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. De åtgärder som ger mest effekt för att nå regeringens inriktningsmål på 30 procent ekologisk jordbruksareal och 60 procent ekologiska livsmedel i den offentliga livsmedelskonsumtionen 2030 ska prioriteras.

2. Regeringens uppdrag inom handlingsplan 3 i livsmedelsstrategin

Enligt regeringsuppdraget för 2021-2023, ska arbetet utgå från uppdraget från 2018, men också utvecklas för att i ökad utsträckning bidra till:

 • utbyte av erfarenheter
 • dialog mellan berörda aktörer
 • utredning av marknadsutvecklingen
 • kunskapsuppbyggnad
 • kunskapsförmedling
 • innovation
 • rådgivning.

3. Workshop om behov av främjandeaktiviteter

I november 2020 genomförde Jordbruksverket en digital workshop med deltagare från ett femtiotal bransch- och myndighetsaktörer. Workshopen identifierade behovet vad vi behöver göra för att nå regeringens mål i ljuset av aktuell marknadssituation. Slutsatserna kommer att påverka prioriteringen av vilka projekt som får stöd.

4. Villkor

Med grund i uppdragets karaktär och de regler som gäller för att använda pengarna, ska du uppfylla följande villkor för att du ska kunna få stöd:

 • Du ska under den tid som projektet får stöd, utan kostnad sprida och göra resultat från projektet allmänt tillgängliga. Det gäller bland annat på Ekofakta.se, i de fall det är relevant.
 • Du ska redovisa intäkter till projektet, utöver stödet, i budgeten vid ansökan.
 • Du ska se till att den information du tar fram och att kommunikationen i projektet är objektiv och inte fokuserar på debatten för eller emot eko.
 • Ditt projekt ska fokusera på ekologiska livsmedel.

5. Bedömningskriterier

Med grund i uppdragets karaktär och de synpunkter som kommit fram i dialog mellan oss och andra aktörer, kommer vi bedöma och poängsätta ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • att projektets deltagare har kunskap och erfarenhet som är relevant för projektets aktiviteter
 • hur projektet kopplar till ovan nämnda regeringsuppdrag, åtgärdsplanen och dokumentation från workshop
 • omfattningen av vertikalt och horisontellt samarbete mellan flera aktörer i värdekedjan
 • i vilken grad aktiviteterna är anpassade för målgruppen
 • projektets potential att ge bred effekt och bidra till att produktion, konsumtion och export ökar, både hos nuvarande och hos nya producenter och konsumenter av ekologiska livsmedel
 • projektets förmåga att integrera ekologiskt i ett bredare hållbarhetsperspektiv.

Så mycket kan du få i stöd

Du kan få stöd för upp till 100 procent av kostnaderna. Vi kan besluta att bevilja ett lägre stöd än det du sökt efter dialog med dig.

Stöd gäller för kostnader som uppkommit från och med den dag din ansökan kommit in, förutsatt att den beviljas, och som längst till och med den 31 december 2023.

Du kan rekvirera stödet en gång per år.

Så länge du får stödet ska också resultat från projektet göras allmänt tillgängligt utan kostnad. När projektet är slut får du täcka kostnader för att förvalta och utveckla projektets resultat på andra sätt.

De här utgifterna kan du få stöd för

Du kan få stöd för tre typer av utgifter:

 • personalkostnader
 • köp av tjänst
 • övriga utgifter som tryckning, mindre utrustning, hyra av möteslokal, resor.

Stödet är ett näringsbidrag och innehåller ingen mervärdesskatt (moms).

Du kan inte få stöd för insatser som myndigheter, staten, landsting, regioner och kommuner ska ansvara för.

Du kan inte få stöd för aktiviteter som finansieras med andra stöd.

Du kan inte få stöd för att marknadsföra specifika varumärken, tjänster eller företag. EU-ekologiskt och KRAV betraktas i det här sammanhanget inte som varumärken utan som certifieringar.

Regler om statligt stöd

Stöd som vi beviljar i den här utlysningen hanteras i enlighet med EU:s regler för statsstöd.

Det här ska ansökan innehålla

Vi vill att din ansökan är kortfattad och kärnfull. Du ska utgå från en mall för ansökan och den omfattar följande delar:

 • ifyllt försättsblad med kontaktinformation
 • projektplan
 • aktivitetsplan
 • beskrivning av sökandes kompetens inom området
 • beskrivning av de resultat som projektet ska leverera
 • beskrivning av tidplan för projektet
 • beskrivning av hur resultaten ska spridas
 • beskrivning av hur insatserna ska leva vidare efter projektets slut
 • beskrivning av projektets relevans för målgruppen
 • beskrivning av mål och indikatorer för uppföljning
 • budget enligt budgetmall

Om du lämnar in en ansökan tillsammans med andra

Du kan lämna in en ansökan tillsammans med andra aktörer. Alla som är medsökande ska skriva under ansökan och bekräfta att de förstått omfattningen av att de är med i projektet. Varje samarbetsprojekt måste ha en huvudansvarig och utbetalning av stödet sker till den som är huvudansvarig.

Så här söker du

Du kan inte längre söka den här utlysningen.

Preliminära beslutsdatum

Vi planerar att fatta beslut om en första tilldelning av 23,5 miljoner kronor i början av april 2021. Beslutsprocessen påverkas av hur stort söktrycket är.

För övriga 21,5 miljoner kronor krävs ett särskilt bemyndigande från riksdagen för att vi ska kunna fatta beslut under 2021. Under förutsättning att riksdagen fattar beslutet, vilket sannolikt sker under april-maj 2021, kommer vi så snart som möjligt därefter att fatta beslut om tilldelning i de ärenden som prioriteras men inte ryms inom den första tilldelningen.

Vi kan bevilja stöd för projekt som löper som längst till och med den 31 december 2023. Beslut fattas för hela den beviljade projektperioden i samband med denna utlysning.

Kontakta oss om du har frågor

Åsa Lannhard Öberg