Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Projekt för främjande av svenskt vattenbruk

Hitta på sidan

Denna information gäller dig som har fått beslut om stöd för utlysningen projekt för främjande av svenskt vattenbruk. Läs om hur du söker utbetalning av stödet och hur du ska hantera olika underlag.

När du har fått ditt beslut om stöd

Läs ditt beslut - där står det du behöver veta!

Beslutet är anpassat efter ditt projekt. Det innehåller viktig information om vad just du behöver göra när du genomför ditt projekt.

Sök utbetalning av stödet så fort som möjligt

Det är viktigt att du som fått beviljat stöd så snart som möjligt söker utbetalning av den summa som du fått beslutad. Senast den 31 december 2020 vill vi ha din ansökan om utbetalning. Blanketten du ska använda hittar du under rubriken När du söker utbetalning.

Redovisa utgifterna för projektet separat i din bokföring

Det är viktigt att du i din bokföring redovisar de utgifter och intäkter som hör till projektet separat från utgifter och intäkter som hör till annan verksamhet. Om du inte har redovisat separat kan du komma att bli återbetalningsskyldig.

Se till att fakturor och betalningsbevis uppfyller kraven

Det är viktigt att du sparar alla underlag så som fakturor, betalningsbevis, avtal, offerter, följesedlar och andra handlingar som underlagen hänvisar till.
Förutom den information som en faktura alltid ska innehålla så gäller det här:

 • Utgiften på fakturan ska gå att koppla till ditt projekt.
 • Fakturan ska vara adresserad till, och betald av, den som sökt stödet.

Du ska ha betalningsbevis för alla fakturor. Av betalningsbevisen ska det framgå att det är du som är stödmottagare som har betalat.

Kontantbetalningar eller Swishbetalningar över 1 000 kronor godkänns inte.

Exempel på betalningsbevis

Det här är olika typer av betalningsbevis:

 • utskrift av betalning via internetbank
 • betalorder för bank- och plusgiro i kombination med kontoutdrag
 • kvitto från banken
 • kontoutdrag som visar en betalning via autogiro
 • lönespecifikation
 • kvitto vid kontant-, betalkorts- och Swishbetalning. Kombineras med kontoutdrag eller utdrag ur bokföringen om det inte framgår på kvittot vem som betalat.

Ta reda på om du är upphandlingsskyldig

Du ska ta reda på om du och eventuell samarbetspartner är upphandlingsskyldiga.

Statliga myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser är alltid upphandlingsskyldiga men även andra juridiska personer som aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar kan vara det.

Om du är upphandlingsskyldig ska du upphandla inköpen i projektet. Du ska spara alla underlag som är kopplade till de upphandlingar som är relevanta för projektet.

Om den myndighet som handlägger din ansökan begär det kan du behöva skicka in underlag för att visa om din organisation är upphandlingsskyldig eller inte.

Ansök om ändring av ditt beslut om något ändras

Det är viktigt att du ansöker om ändring av ditt beslut om stöd om till exempel slutdatum, tidsplan, budget, finansieringsplan eller något annat väsentligt behöver ändras jämfört med vad som står i ditt beslut om stöd. Om du redovisar utgifter som inte ingår i ditt beslut om stöd kan det innebära att du inte får stöd för de utgifterna.

Kontakta myndigheten som beslutade om ditt stöd om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om ändring eller inte. Du ska skicka din ansökan om ändring till myndigheten som beslutade om ditt stöd.

Om din ansökan om ändring godkänns så gäller ändringen från och med den dag då den kom in till myndigheten.

Ta reda på om du behöver ansöka om ändring

Kontakta myndigheten som beslutade om ditt stöd om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om ändring eller inte.

Du ska alltid ansöka om ändring av ditt beslut om stöd när

 • du inte kommer att bli klar i tid och behöver flytta fram ditt slutdatum
 • finansieringen har ändrats
 • du vill söka utbetalning för utgifter som inte är kopplade till någon av aktiviteterna i ditt beslut och vill därför lägga till en ny aktivitet
 • du inte kan genomföra det som behövs för att uppfylla syfte och mål men ändå vill fortsätta att genomföra projektet.

I följande fall behöver du inte ansöka om ändring av ditt beslut:

 • Du genomför mer av en aktivitet och det gynnar målet och syftet med ditt projekt.
 • Du byter ut en aktivitet eller utgift mot en annan likvärdig aktivitet eller utgift, till exempel om du väljer att göra ett digitalt nyhetsbrev i stället för att trycka broschyrer eller väljer att anställa en person istället för att köpa tjänsten.

När du söker utbetalning

Fyll i och skicka in blanketten för utbetalning av stöd till Vattenbrukskansliet så snart som möjligt och senast den 31 december 2020.

Kostnader som vi ersätter

Det är bara de kostnader som du tagit med i din projektansökan som vi ersätter.

Redovisning av projektet

Du ska senast vid projektets slutdatum lämna in en redovisning för ditt projekt enligt mall, en ekonomisk redovisning samt en slutrapport av projektet. Löper ditt projekt över två eller tre år ska du redovisa årliga delprojekt enligt mall senast den 31 december varje år. Sista året ska du skicka in en fullständig ekonomisk redovisning samt en slutrapport för projektet i sin helhet senast vid projektets slutdatum. Redovisningen skickas till Vattenbrukskansliet.

Vi kommer att publicera din slutrapport på webbplatsen svensktvattenbruk.se.

Så här kan din slutrapport se ut

Beroende på vilken typ av projekt som genomförs kan rapporten se lite olika ut. Normalt ska en slutrapport innehålla:

 • sammanfattning
 • bakgrund och syfte
 • material och metoder
 • resultat
 • diskussion
 • slutsats
 • eventuellt en referenslista.

Vi ser gärna att projektets resultat publiceras i branschtidskrifter och andra populärvetenskapliga publikationer liksom, där det är relevant, vetenskapliga tidskrifter. Det är också viktigt att du följer den plan för spridning av resultaten som du angav i din ansökan.

När ska jag göra min ekonomiska redovisning?

Du ska göra en ekonomisk redovisning för ditt projekt senast vid projektets slutdatum, alternativt senast den 31 december årligen för delprojekt om du beviljats stöd för projekt som löper över flera år. Om du har ansökt om och fått mer pengar än vad som projektet har kostat så ska du betala tillbaka till oss enligt de anvisningar du får från oss.

Kontakta oss

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan.

Om du har frågor om utlysningen kan du vända dig till

Senast uppdaterad: 2020-11-17